Coimisiún Thithe an Oireachtais

Is í príomhfheidhm Choimisiún Thithe an Oireachtais socrú a dhéanamh chun Tithe an Oireachtais a reáchtáil. Is é an bord rialála é a mhaoirsíonn seachadadh seirbhísí ar Thithe an Oireachtais, ar a gcomhaltaí agus ar dhaoine den phobal.

Bunaíodh an Coimisiún in 2004 mar chomhlacht corpraithe. Tá sé neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna, agus níl aon ról aige i ndáil le gnó ná nós imeachta parlaiminteach

Freagrachtaí

Go sonrach, tá an Coimisiún freagrach as na nithe seo a leanas:

  • Cléireach na Dála/Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais a cheapadh
  • Maoirsiú a dhéanamh ar chaiteachas na dTithe, na tuarastail agus na caiteachais a íoc le comhaltaí agus leis an bhfoireann, agus cuntais bhliantúla a choimeád agus a fhoilsiú 
  • Státseirbhísigh de chuid an Stáit a fhostú, arb iad foireann na Seirbhíse iad agus feidhmeanna a fheidhmiú i ndáil le ceapacháin, feidhmíocht agus araíonacht foirne, tríd an Ard-Rúnaí
  • Pleananna straitéiseacha 3-bliana, tuarascálacha bliantúla, meastacháin bhliantúla agus faisnéis eile a thíolacadh 
  • Na saoráidí rúnaíochta a chinneadh a sholáthraítear do chomhaltaí agus do pháirtithe parlaiminteacha 
  • Feidhmeanna dlíthiúla áirithe a fheidhmiú, lena n-áirítear rannpháirtíocht in imeachtaí, más ga, agus socrú a dhéanamh maidir le comhairle dhlíthiúil
  • Treoirlínte a ullmhú do na comhaltaí maidir le seirbhísí agus saoráidí a mhaoinítear go poiblí a úsáid tar éis lánscor Dháil Éireann
  • Seirbhísí aistriúcháin a sholáthar ó theanga oifigiúil amháin go dtí an teanga oifigiúil eile maidir le hAchtanna an Oireachtais.