Foilseacháin Chorparáideacha

2017
2016
 • Plean Straitéiseach Choimisiún Thithe an Oireachtais 2016 - 2018
  Sa Phlean seo leagtar amach na ceithre phríomhstraitéis don tSeirbhís agus  na luachanna a bheidh ina dtreoir don mhodh ar a gcomhlíonfaidh an tSeirbhís a sainchúram reachtúil, mar aon le cuspóirí agus tosaíochtaí na Seirbhísí do na trí bliana 2016-2018 atá amach romhainn.‌
 • Tuarascáil Bhliantúil 2015
  Tugann tuarascáil bhliantúil Choimisiún Thithe an Oireachtais faisnéis maidir le conas a d'fheidhmigh Tithe an Oireachtais agus tugtar inti mionsontaí faoi na cuntais a bhaineann leis an airgead poiblí a caitheadh ar fheidhmiú na dTithe.
 • Plean Comhtháite um Athchóiriú a Sheachadadh (2016)
  Leagtar amach i bPlean Comhtháite na Seirbhíse maidir le hAthchóiriú a Sheachadadh 2016 na gníomhartha athchóirithe a sheachadfaidh an tSeirbhís le linn 2016. Tá an plean ag teacht le Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí trí chéile.
 • Corporate Governance Framework
  Tugann an Creat um  Rialachas Corparáideach beartais agus nósanna imeachta Thithe an Oireachtais i gcomhair rialachas corparáideacha le chéile in aon phointe tagartha amháin. Beartaítear go mbeidh sé ina threoir don fhoireann, agus do na daoine a mbímid ag freastal orthu, ar an gcaoi a ndéanaimid ár gcuid oibre agus ar an gcúis go ndéanaimid í sa chaoi ina ndéanaimid í.
2015
 • Tuarascáil Bhliantúil 2014
  Tugann tuarascáil bhliantúil Choimisiún Thithe an Oireachtais faisnéis maidir le conas a d'fheidhmigh Tithe an Oireachtais agus tugtar inti mionsontaí faoi na cuntais a bhaineann leis an airgead poiblí a caitheadh ar fheidhmiú na dTithe.
2014

2013 
 • Tuarascail Bhliantuil 2012
  Tugann tuarascáil bhliantúil Choimisiún Thithe an Oireachtais faisnéis maidir le conas a d'fheidhmigh Tithe an Oireachtais agus tugtar inti mionsonraí faoi na cuntais a bhaineann leis an airgead poiblí a caitheadh ar fheidhmiú na dTithe.
 • Oireachtas Market Research - October 2012
 • Oireachtas Market Research - April 2010
  Torthaí dhá shuirbhé náisiúnta a rinneadh in Aibreán 2010 agus i nDeireadh Fómhair 2012 d'fhonn a chinntiú go bhfuil Straitéis Chumarsáide an Oireachtais dírithe go héifeachtach ar an gcineál meán a roghnaíonn an pobal a úsáid le linn a thuiscint agus a léargas ar an Oireachtas a fhoirmiú.

2012

2011
 • Customer Service Action Plan 2011 -2013 
 • Customer Charter 2011 - 2013 (Plain english version)
  Leagtar amach sa chairt custaiméirí agus sa phlean gnímh um sheirbhísí do chustaiméirí seo ár dtiomantas seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar do na páirtithe leasmhara go léir san Oireachtas. Leagtar béim sa phlean ar an tábhacht a cheanglaímid le seribhís do chustaiméirí inár n-eagraíocht agus leagtar amach ann conas a dhéanfaimid ár ngeallúintí seirbhísí a fheabhsú sna trí bliana atá romhain a chur i gcrích.

2010
 • Houses of the Oireachtas Commission Strategic Plan 2010 - 2012
  An tríú plean straitéiseach faoi Choimisiún Thithe an Oireachtais ó bunaíodh é in 2004. Tugtar sainmhíniú ann ar an bhfócas straitéiseach agus ar an treo straitéiseach don eagraíocht le linn di seirbhísí a sholáthar don Oireachtas agus dá Chomhaltaí sna trí bliana atá romhainn. Tógtar sa phlean ar an dul cinn a rinneadh ó 2004 go 2009 ag cur cruth nua-aimseartha ar ár riarachán agus á fheabhsú le fócas ar seirbhísí dírithe ar na comhaltaí.