An Caighdeán Oifigiúil

Foilsíodh An Caighdeán Oifigiúil (Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge – An Caighdeán Oifigiúil) ar dtús sa bhliain 1958. San fhoilseachán sin, leagadh amach rialacha gramadaí agus litrithe le haghaidh daoine a úsáideann an Ghaeilge go hoifigiúil – sa reachtaíocht, i bhfoilseacháin oifigiúla an Stáit, sa chóras oideachais, sna meáin chumarsáide agus i réimsí eile nach iad.

 Ba i Rannóg an Aistriúcháin a cuireadh an Caighdeán Oifigiúil i dtoll a chéile. Cuireadh athchlónna de amach go rialta ón mbliain 1960 anuas go dtí an bhliain 2004, agus cuireadh eagrán athbhreithnithe de ar fáil sa bhliain 2012.

 Tugadh seasamh reachtúil don Chaighdeán Oifigiúil sa bhliain 2013 agus cinneadh an chéad athbhreithniú reachtúil a dhéanamh air gan aon mhoill. I Meán Fómhair 2014, lorgaíodh aighneachtaí i ndáil leis an gCaighdeán Oifigiúil ar an bpobal agus ar pháirtithe leasmhara eile. Cuireadh Coiste Comhairleach ar bun freisin, a d’oibrigh go dian ar feadh bliain go leith chun saincheisteanna a aithint agus moltaí a cheapadh ina leith.

 Is é toradh na hoibre sin an t-eagrán nua den Chaighdeán Oifigiúil, arna fhoilsiú ag Seirbhís Thithe an Oireachtais sa bhliain 2017. Tá sé ar fáil lena cheannach ó Oifig an tSoláthair agus is féidir breathnú ar chóip leictreonach de anseo:

An Caighdeán Oifigiúil, 2017