Comhchoistí, Roghchoistí agus Buanchoistí Oireachtais
don 32ú Dáil agus don 25ú Seanad

Liosta iomlán na gCoistí (Sceideal seachtainiúil)

An Coiste Gnó

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir 

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid 

An Coiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht

An Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige

An Choiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol
An Coiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht
An Coiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht
An Coiste um Oideachas agus Scileanna
An Coiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach
An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh
An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach
An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint
An Coiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí
An Comhchoiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí
An Coiste um Shláinte
An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil
An Coiste um Feidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta 
Buan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán
An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

An Coiste um Leasanna Comhaltaí (Dáil Éireann)

An Coiste um Leasanna Comhaltaí (Seanad Éireann)

An Coiste um Nós Imeachta (Dáil Éireann)

An Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí (Seanad Éireann)

  • An Fochoiste um Riarachán

An Coiste um Chuntais Phoiblí

An Coiste um Fhorbairt Pobail agus Tuaithe

An Coiste Roghnóireachta (Seanad Éireann)

An Coiste um Choimirce Shóisialach

An Coiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt

An Coiste Comhairliúcháin Phoiblí (Seanad Éireann)

An Coiste um Shocruithe le hAghaidh Grinnscrúdú Buiséadach
An Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

An Coiste um Poist, Fiontair agus Nuálaíocht

An Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine