Agallaimh a shocrú

Déantar agallaimh le Comhaltaí i dTeach Laighean a shocrú le comhaontú na gComhaltaí. Ní cheadaítear agallaimh ar an toirt ná agallaimh "éirí bealaigh".

I gcás go dtoilíonn Comhalta agallamh a dhéanamh, is cóir na socruithe agallaimh a chur in iúl don Deasc Teagmhas: event.desk@oireachtas.ie.

Is féidir leis an gComhalta, le baill foirne phreas an pháirtí, le Cúntóirí Rúnaíochta nó leis an iriseoir creidiúnaithe a bheidh ag cur an agallaimh fógra faoin agallamh a thabhairt. Eagróidh an Deasc Teagmhas ceadanna rochtana (más gá), chomh maith le háirithintí maidir le suíomhanna agallaimh.

Is cóir socruithe d’agallamh comhuaineach le grúpa Comhaltaí a dhéanamh tríd an Deasc Teagmhas freisin.  

I gcás Ceannairí Páirtí, is féidir agallaimh agus taifeadadh a dhéanamh in oifig an Cheannaire Páirtí.

Is éard atá san fhormáid agallaimh ná foireann cheamara agus iriseoir a chuireann agallamh ar an gComhalta. Ní cheadaítear d’iriseoirí "míreanna chuig ceamara" a dhéanamh seachas i ndeireadh an agallaimh. Sna cásanna sin, ní cóir "an mhír chuig ceamara" a bheith níos faide ná 30 soicind.

Féadfaidh Aonad Oireachtas Report RTÉ a thuairisc a dhéanamh ó na gnáthshuíomhanna agallaimh laistigh de mhaighean Theach Laighean.

Suíomhanna agallaimh

Is féidir agallaimh a dhéanamh sna suíomhanna ceadaithe a liostaítear thíos agus ansin amháin.

Is iad seo a leanas na suíomhanna d’agallaimh teilifíse agus raidió ‘duine le duine’:

 • An Plionta i gClós Chill Dara
 • Stiúideo Craolacháin an Oireachtais,
 • Teach Chill DaraAn stiúideo teilifíse sa Seomra Closamhairc
 • Stiúideo RTÉ i dTeach Laighean
 • Póirseáid TL 2000 (i gcás drochaimsire)
 • An bealach isteach poiblí ar an mbunurlár chuig Áiléar na Dála (i gcás drochaimsire).

Is iad seo a leanas na suíomhanna d’agallaimh ghrúpa:

 • An Plionta – taobh an gheata
 • An Seomra Closamhairc.

Nóta:  tá saoráidí craolacháin bheo ó na suíomhanna sin ar fáil. Is cóir socruithe chun úsáid a bhaint astu sin a dhéanamh tríd an Aonad Craolacháin.

Ina theannta sin, tá Seomra 'D' TL 2000 ar fáil le haghaidh agallaimh ‘duine le duine’ do na meáin chlóite agus don raidió.

Seisiúin faisnéise Choiste an Oireachtais do na meáin chumarsáide

Is féidir seisiúin faisnéise de chuid Coistí Oireachtais a reáchtáil sa Seomra Closamhairc nó (faoi réir fála) sa seomra comhdhála i gColáiste Ríoga na Lianna.

D’fhéadfadh go gcuirfeadh na meáin chumarsáide a fhreastalaíonn ar sheisiúin faisnéise de chuid Coistí Oireachtais do na meáin agallamh ar aíonna ar tugadh cuireadh dóibh teacht chuig an seisiún. Is í an Phóirseáid sa limistéar lasmuigh den Seomra Closamhairc an t-aon suíomh a chuirtear ar fáil d’agallaimh den sórt sin.

Seisiúin faisnéise páirtithe polaitíochta do na meáin chumarsáide

Bíonn an Seomra Closamhairc ar fáil le haghaidh seisiún faisnéise ag páirtithe polaitíochta do na meáin chumarsáide. Baineann rialacha an Tí maidir le taispeántas feathal polaitíochta le seisiúin faisnéise do na meáin chumarsáide.

Is cóir socruithe áirithinte agus rochtana seomra a dhéanamh tríd an Deasc Teagmhas, Rannóg an Mhaoirseora. Tá an tsaoráid ar fáil do Chomhaltaí Neamhspleácha freisin.

Scannánaíocht laistigh de Theach Laighean

De ghnáth, is gá cead a fháil ón gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí chun scannánaíocht agus grianghrafadóireacht a dhéanamh laistigh de Theach Laighean (seachas gairmeacha grianghraif mar a leagtar amach thíos).

I gcás go n-iarrtar scannánaíocht a dhéanamh ar sheomraí folmha chun críocha stairiúla nó le haghaidh clár faisnéise, is cóir cead a lorg ar an gCeann Comhairle.

Gairmeacha grianghraif

Is féidir gairmeacha grianghraif a dhéanamh sna suíomhanna seo a leanas:

 • An Plionta i gClós Chill Dara (ar na céimeanna ag taobh an gheata, de ghnáth)
 • An Seomra Closamhairc
 • Faoi Phóirseáid TL 2000
 • An bealach isteach poiblí ar an mbunurlár chuig Áiléar na Dála.

Is cóir socruithe rochtana agus áirithinte a dhéanamh tríd an Deasc Teagmhas.

Dínit agus dea-iompar sna Tithe

Ní cheadaítear teagmhais meán cumarsáide de chineál tráchtála ná de chineál a thabharfadh sochar airgeadais nó buntáiste fógraíochta do ghnólacht, cuideachta, grúpa nó duine aonair laistigh de limistéar Theach Laighean.