Irish Language Committee to survey Government Departments on providing services in Irish

The Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands has issued a ten-question survey to 15 Government Departments, 17 Government Offices and the Office of the European Ombudsman.

The purpose of the survey is for the Committee to get a better insight into the ability of each Department and Office to provide services to the public in Irish, the first language of the State.

The survey was issued on 8 December 2016 and the return date for completed surveys is 20 January 2016.

Following completion of the survey and evaluation of its results, the Committee intends to engage with the various Departments Offices to discuss the provision of their services in both official languages of the State and how best this can be achieved within a given timeframe.

ENDS/

Media Enquiries:

Ciaran Brennan,
Houses of the Oireachtas,
Communications Unit,
Leinster House,
Dublin 2

P: +3531 618 3903
M: 086-0496518
F: +3531 618 4551

Committee Membership

TDs

Catherine Connolly (Chair) Independent
Pat the Cope Gallagher    Fianna Fáil
Brendan Griffin    Fine Gael
Andrias Moynihan    Fianna Fáil
Fergus O’Dowd    Fine Gael
Bríd Smith     People Before Profit
Peadar Tóibín    Sinn Féin

Senators

Pádraig Ó Céidigh    Independent
Trevor Ó Clochartaigh    Sinn Féin
Brian Ó Domhnaill    Fianna Fáil
Joe O’Reilly    Fine Gael

Notes to the editor:

The Departments and Offices to which this survey was issued are as follows:-
1.    An Roinn Airgeadais - Department of Finance
2.    An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe - Department of Public Expenditure and Reform
3.    An Roinn Coimirce Sóisialaí - Department of Social Welfare
4.    An Roinn Cosanta - Department of Defence
5.    An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son  na hAeráide agus Comhshaoil - Department of Communications, Climate Action and Environment
6.    An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais - Department of Justice and Equality
7.    An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta - Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
8.    An Roinn Iompair, Turasóireachta, agus Spóirt - Department of Transport, Tourism and Sport
9.    An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige - Department of Children and Youth Affairs
10.    An Roinn Oideachais agus Scileanna - Department of Education and Skills
11.    An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta - Department of Jobs, Enterprise and Innovation
12.    An Roinn Sláinte - Department of Health
13.    An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil - Department of Housing, Planning, Community and Local Government
14.    An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - Department of Agriculture, Food and the Marine
15.    Roinn an Taoisigh - Department of the Taoiseach
16.    An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh - Citizens' Information Board
17.    An Coimisinéir Cosanta Sonraí - Commissioner for Data Protection
18.    An Ombudsman do Leanaí - Ombudsman for Children
19.    An Ombudsman Eorpach - European Ombudsman
20.    An Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais - Ombudsman for Financial Services
21.    An Phríomh-Oifig Staidrimh - Central Statistics Board
22.    An tSeirbhís Chúirteanna - Courts Service
23.    An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí - Public Service Appointments Commission
24.    Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána - Gárda Ombudsman
25.    Na Coimisineirí Ioncaim - Revenue Commissioners
26.    Oifig an Ard-Aighne - Office of the Attorney General
27.    Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste - Office of the Comptroller and Auditor General
28.    Oifig an Ombudsman - Office of the Ombudsman
29.    Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit - Office of the Chief State Solicitor
30.    Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí - Office of the Director of Public Prosecutions
31.    Oifig Luachála - Valutation Office
32.    Oifig na nOibreacha Poiblí - Office of Public Works
33.    Seirbhís Thithe an Oireachtais - Houses of the Oireachtas