Home > Bills 1997 - 2018 > Criminal Justice (Forensic Evidence and...

 


Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2010

An Bille um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA) 2010


Bill Number 2 of 2010
Sponsored by Minister for Justice, Equality and Law Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: Lapsed

 

Bill entitled an Act to amend the law to authorise the taking of bodily samples from persons suspected of certain criminal offences for forensic testing; to provide for the taking of certain bodily samples from persons who volunteer to have such samples taken from them for the purpose of the investigation of offences or incidents that may have involved the commission of offences; to provide for the establishment and operation by Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann of the Department of Justice, Equality and Law Reform of a DNA Database System; to provide for the taking of certain bodily samples from persons suspected or convicted of certain criminal offences for the purpose of generating DNA profiles in respect of those persons to be entered in the investigation division of the DNA Database System; to provide for the taking of bodily samples from certain persons for elimination purposes and the entry of their DNA profiles in the DNA Database System; to provide for the taking of certain bodily samples from persons, or samples from things, for the purpose of generating DNA profiles in respect of those persons or missing persons to be entered in the identification division of the DNA Database System; to provide for the purposes of that System; to provide, in certain circumstances, for the destruction of samples taken under this Act and the destruction, or removal from the DNA Database System, of any DNA profiles generated from those samples; to repeal the Criminal Justice (Forensic Evidence) Act 1990; to give effect, in part, to Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 O.J. No. L210, 6.8.2008, p.1.; to amend the Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008; to amend the criminal law relating to the taking of fingerprints and palm prints from certain persons; and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do leasú an dlí d’fhonn a údarú samplaí colainne a thógáil le haghaidh tástála dlí-eolaíochta ó dhaoine a bhfuil drochamhras orthu i leith cionta coiriúla áirithe; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne áirithe a thógáil ó dhaoine ar deoin leo go dtógfaí samplaí den sórt sin uathu d’fhonn imscrúdú a dhéanamh ar chionta nó ar eachtraí a bhféadtar go raibh déanamh cionta i gceist iontu; do dhéanamh socrú go mbunóidh agus go n-oibreoidh Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann de chuid na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí Córas Bunachair Sonraí DNA; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne áirithe a thógáil ó dhaoine a bhfuil drochamhras orthu i leith cionta coiriúla áirithe nó a chiontófar i gcionta den sórt sin chun próifílí DNA a iontrálfar sa rannán imscrúdaithe den Chóras Bunachair Sonraí DNA a ghiniúint i leith na ndaoine sin; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne a thógáil ó dhaoine áirithe chun na daoine sin a eisiamh agus a bpróifílí DNA a iontráil sa Chóras Bunachair Sonraí DNA; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne áirithe a thógáil ó dhaoine, nó samplaí a thógáil ó nithe, chun próifílí DNA a iontrálfar sa rannán sainaitheantais den Chóras Bunachair Sonraí DNA a ghiniúint i leith na ndaoine sin nó daoine atá ar iarraidh; do dhéanamh socrú maidir le críocha an Chórais sin; do dhéanamh socrú, in imthosca áirithe, maidir le samplaí a thógtar faoin Acht seo a dhíothú agus maidir le haon phróifílí DNA a ghintear ó na samplaí sin a dhíothú nó a bhaint den Chóras Bunachair Sonraí DNA; d’aisghairm an Achta um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta) 1990; do thabhairt éifeachta, go páirteach, do Chinneadh 2008/615/JHA an 23 Meitheamh 2008 I.O. Uimh. L210, 6.8.2008, lch.1 ón gComhairle; do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008; do leasú an dlí choiriúil a bhaineann le méarloirg agus loirg dhearnan a thógáil ó dhaoine áirithe; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

 

First Stage
Presented 15/01/2010
Order for Second Stage 04/03/2010
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2010 as initiated (in PDF format Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
04/03/2010
04/03/2010 Referred to Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women’s Rights

********************************************

*** Bill had reached this point ***

*** at Dissolution of 30th Dáil ***

*** ** on 1st February 2011 *** ***

*******************************************