Home > Bills 1997 - 2018 > Criminal Justice (Forensic Evidence and...

Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013

An Bille um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta agus Córas Bunachair Sonraí DNA) 2013


Bill Number 93 of 2013
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to amend the law to authorise the taking of bodily samples from persons suspected of certain criminal offences for forensic testing; to provide for the taking of certain bodily samples from persons who volunteer to have such samples taken from them for the purpose of the investigation of offences or incidents that may have involved the commission of offences; to provide for the establishment and operation by Forensic Science Ireland of the Department of Justice and Equality of a DNA Database System; to provide for the taking of certain bodily samples from persons suspected or convicted of certain criminal offences for the purpose of generating DNA profiles in respect of those persons to be entered in the investigation division of the DNA Database System; to provide for the taking of certain bodily samples from certain persons for elimination purposes and, where appropriate, the entry of their DNA profiles in the DNA Database System; to provide for the taking of bodily samples from persons, or samples from things, for the purpose of generating DNA profiles in respect of those persons or missing persons to be entered in the identification division of the DNA Database System; to provide for the purposes of that System; to provide, in certain circumstances, for the destruction of samples taken under this Act and the destruction, or removal from the DNA Database System, of any DNA profiles generated from those samples; to repeal the Criminal Justice (Forensic Evidence) Act 1990; to give effect to Council Decision 2008/615/JHA of 23 June 2008 and Council Decision 2008/616/JHA of 23 June 2008, the Agreement between the European Union and Iceland and Norway on the application of those two Council Decisions and an agreement between the State and another state insofar as those Council Decisions or agreements concern cooperation in relation to automated searching for or automated comparison of DNA data or automated searching for dactyloscopic data, as the case may be, and the exchange of such data and the reference data relating to them, by or between authorities which are responsible for the prevention, detection and investigation of criminal offences in the State and those other states or that other state, as the case may be; for that purpose to make provision for data protection and, in that regard, to amend the Data Protection Act 1988; to amend the Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008; to amend the International Criminal Court Act 2006; to amend the criminal law relating to the taking of fingerprints and palm prints from certain persons; and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do leasú an dlí d’fhonn a údarú samplaí colainne a thógáil le haghaidh tástáil dlí-eolaíochta ó dhaoine a bhfuil drochamhras orthu i leith cionta coiriúla áirithe; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne áirithe a thógáil ó dhaoine ar deoin leo go dtógfaí samplaí den sórt sin uathu d’fhonn imscrúdú a dhéanamh ar chionta nó ar eachtraí a bhféadtar go raibh déanamh cionta i gceist iontu; do dhéanamh socrú go mbunóidh agus go n-oibreoidh Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais Córas Bunachair Sonraí DNA; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne áirithe a thógáil ó dhaoine a bhfuil drochamhras orthu i leith cionta coiriúla áirithe nó a chiontófar i gcionta den sórt sin chun próifílí DNA a iontrálfar sa rannán imscrúdaithe den Chóras Bunachair Sonraí DNA a ghiniúint i leith na ndaoine sin; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne áirithe a thógáil ó dhaoine áirithe chun na daoine sin a eisiamh agus, más cuí, a bpróifílí DNA a iontráil sa Chóras Bunachair Sonraí DNA; do dhéanamh socrú maidir le samplaí colainne a thógáil ó dhaoine, nó samplaí a thógáil ó nithe, chun próifílí DNA a iontrálfar sa rannán sainaitheantais den Chóras Bunachair Sonraí a ghiniúint i leith na ndaoine sin nó daoine atá ar iarraidh; do dhéanamh socrú maidir le críocha an Chórais sin; do dhéanamh socrú, in imthosca áirithe, maidir le samplaí a thógtar faoin Acht seo a dhíothú agus maidir le haon phróifílí DNA a ghintear ó na samplaí sin a dhíothú nó a bhaint den Chóras Bunachair Sonraí DNA; d’aisghairm an Achta um Cheartas Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta) 1990; do thabhairt éifeachta do Chinneadh 2008/615/JHA an 23 Meitheamh 2008 ón gComhairle agus do Chinneadh 2008/616/JHA an 23 Meitheamh 2008 ón gComhairle, don Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Íoslainn agus an Iorua maidir le feidhm an dá Chinneadh sin ón gComhairle agus comhaontaithe idir an Stát agus stát eile a mhéid a bhaineann na Cinntí sin ón gComhairle nó na comhaontuithe sin le comhoibriú i ndáil le cuardach nó comparáid uathoibrithe sonraí DNA nó cuardach uathoibrithe sonraí dhachtalascópacha, de réir mar a bheidh, agus malartú sonraí den sórt sin agus na sonraí tagartha a bhaineann leo, ag údaráis atá freagrach as cionta coiriúla sa Stát agus sna stáit eile sin nó sa stát eile sin, de réir mar a bheidh, a chosc, a bhrath agus a imscrúdú; chun na críche sin agus chun socrú a dhéanamh maidir le cosaint sonraí agus, chuige sin, do leasú an Achta um Chosaint Sonraí, 1988; do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008; do leasú an Achta um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, 2006; do leasú an dlí choiriúil a bhaineann le méarloirg agus loirg dhearnan a thógáil ó dhaoine áirithe; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 09/09/2013
Order for Second Stage 09/10/2013
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 as initiated  (in PDF format) Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 as initiated  (in PDF format)

Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013  Explanatory Memorandum (in PDF format) Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013  Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
09/10/2013
0910/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 09/10/2013


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
12/03/2014
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 List of Proposed Committee Stage Amendments
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 as amended in the Select Committee on Justice, Defence and Equality Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 as amended in the Select Committee on Justice, Defence and Equality

12/03/2014
Message from Select Committee


Report and Final Stages
01/05/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
27/05/2014


Committee and Remaining Stages
11/06/2014
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 11 of 2014
Date of Signature: 22/06/2014
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Act 2014 in PDF format Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Act 2014 in PDF format
Official Translation