Home > Bills 1997 - 2018 > Local Government Reform Bill 2013...

 


Local Government Reform Bill 2013 (changed from Local Government Bill 2013)

An Bille um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2013 (athraithe ó Bille Rialtais Áitiúil, 2013)

 


Bill Number 98 of 2013
Sponsored by Minister for Environment, Community and Local Government
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make further and better provision in relation to local government and, in particular, to amalgamate Limerick County Council with Limerick City Council, Waterford County Council with Waterford City Council and North Tipperary County Council with South Tipperary County Council, to provide for the position of chief executive in relation to each local authority, to dissolve town councils, to make provision for municipal districts, to assign additional reserved functions to local authority members, to dissolve county development boards and city development boards and make provision for the establishment of local community development committees, for planning and oversight of local and community development programmes, to provide for an increased role for local authorities in economic development and enterprise support, to amend the Local Government Act 1991 and provide for regional assemblies, to enable (subject to certain preconditions) a plebiscite to be held in the administrative areas of the local authorities in the Dublin area in respect of a directly elected Mayor for that area and for those and other purposes to amend the Local Government Acts 1925 to 2013, the Local Elections Acts 1974 to 2012 and other enactments relating to elections, the Housing Acts 1966 to 2013 and the Planning and Development Act 2000, to amend other acts in connection with the foregoing matters, to amend section 20 of the Dublin Docklands Development Authority Act 1997 and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú breise agus feabhsaithe i ndáil le rialtas áitiúil agus, go háirithe, do chónascadh Chomhairle Contae Luimnigh le Comhairle Cathrach Luimnigh, Chomhairle Contae Phort Láirge le Comhairle Cathrach Phort Láirge agus Chomhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh le Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas, do dhéanamh socrú maidir le post an phríomhfheidhmeannaigh i ndáil le gach údarás áitiúil díobh, do dhíscaoileadh comhairlí baile, do dhéanamh socrú maidir le ceantair bhardasacha, do shannadh feidhmeanna breise forchoimeádta do chomhaltaí údaráis áitiúil, do dhíscaoileadh boird forbartha contae agus boird forbartha cathrach agus do dhéanamh socrú chun coistí áitiúla forbartha pobail a bhunú, chun pleanáil agus formhaoirsiú a dhéanamh ar chláir forbartha áitiúla agus pobail, do dhéanamh socrú maidir le ról méadaithe do na húdaráis áitiúla i bhforbairt eacnamaíochta agus i dtacaíocht fiontraíochta, do leasú an Achta Rialtais Áitiúil, 1991 agus do dhéanamh socrú maidir le comhthionóil réigiúnacha, dá chumasú (faoi réir réamhchoinníollacha áirithe) pobalbhreith a dhéanamh i limistéir riaracháin na n-údarás áitiúil i limistéar Bhaile Átha Cliath i leith Méara dírthofa don limistéar sin agus chun na gcríoch sin agus chun críocha eile do leasú na nAchtanna Rialtais Áitiúil, 1925 go 2013, na nAchtanna um Thoghcháin Áitiúla, 1974 go 2012 agus achtacháin eile a bhaineann le toghcháin, Achtanna na dTithe, 1966 go 2013 agus an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000, do leasú achtanna eile i dtaca leis na nithe sin roimhe seo, do leasú alt 20 den Acht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Áthe Cliath, 1997 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara
 

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 15/10/13
Order for Second Stage 22/10/2013
Local Government Bill 2013 as initiated  (in PDF format)Local Government Bill 2013 as initiated  (in PDF format)

Local Government Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF Format)Local Government Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF Format)


Second Stage
22/10/2013
23/10/2013 (Resumed)
05/11/2013 (Resumed)
13/11/2013 (Resumed)
14/11/2013 (Resumed)
14/11/2013 (Resumed)
14/11/2013 (Resumed)
19/11/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 19/11/2013


Committee Stage (Select Sub-committee on the Environment, Community and Local Government)
03/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
Local Government  Reform Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Environment, Community and Local Government (in PDF format) Local Government  Reform Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Environment, Community and Local Government (in PDF format)


Report and Final Stages
11/12/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
16/12/2013


Committee Stage
18/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
List of Amendments made in Committee by Seanad Éireann  (in PDF format) List of Amendments made in Committee by Seanad Éireann  (in PDF format)


Report and Final Stages
15/01/2014
15/01/2014 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Returned to first House DáilReport Stage
22/01/2014
22/01/2014 (Resumed)
List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann
First additional List of  Amendments to Amendments made by Dáil Éireann First additional List of  Amendments to Amendments made by Dáil Éireann

23/01/2014
Motion for Earlier Signature
 


Final Stage
 Local Government Reform Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Local Government Reform Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 1 of 2014
Date of Signature: 27/01/2014
Local Government Reform Act 2014 in PDF format Local Government Reform Act 2014 in PDF format
Official Translation