Home > Bills 1997 - 2018 > Health (Miscellaneous Provisions) Bill...

 


Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

 

An Bille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

 


Bill Number 77 of 2014
Sponsored by Minister for Health
Source:  Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Health and Social Care Professionals Act 2005 to provide for the application of that Act to the health or social care professions of optometrist and dispensing optician, to divide the health or social care profession of radiographer into the two health or social care professions of radiographer and radiation therapist, to permit a registration board to be the registration board of two or more designated professions, to introduce uniformity between that Act and certain provisions of other Acts which regulate health or social care professions that are not regulated by that Act, to repeal the Opticians Act 1956, to amend sections 67A, 67C and 67D of the Health Act 1970 as amended by section 19 of the Health (Amendment) Act 2013, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005 chun socrú a dhéanamh maidir leis an Acht sin a fheidhmiú i ndáil leis na gairmeacha sláinte nó cúraim shóisialaigh arb éard iad optaiméadraí agus radharcmheastóir urghnaimh, do roinnt na gairme sláinte nó cúraim shóisialaigh arb éard í radagrafaí ina dá ghairm sláinte nó cúraim shóisialaigh arb éard iad radagrafaí agus teiripeoir radaíochta, do cheadú do bhord clárúcháin a bheith ina bhord clárúcháin do dhá ghairm ainmnithe nó níos mó, do thabhairt isteach comhionannas idir an tAcht sin agus forálacha áirithe d’Achtanna eile lena rialáiltear gairmeacha sláinte nó cúraim shóisialaigh nach rialáiltear leis an Acht sin, d’aisghairm Acht na Radharcmhastóirí, 1956, do leasú ailt 67A, 67C agus 67D den Acht Sláinte, 1970 arna leasú le halt 19 den Acht Sláinte (Leasú), 2013, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 18/07/2014
Order for Second Stage 23/09/2014
Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format)Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 as initiated (in PDF format)

 Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum  (in PDF format) Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
23/09/2014
24/09/2014 (Resumed)
24/09/2014 (Resumed)
24/09/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 24/09/2014


Committee Stage (Select Sub-Committee on Health)
07/10/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
04/11/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 As passed by Dáil Éireann Health (Miscellaneous Provisions) Bill 2014 As passed by Dáil Éireann
 


Seanad Éireann

Second Stage
06/11/2014


Committee and Remaining Stages
12/11/2014
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 33 of 2014
Date of Signature: 19/11/2014
Health (Miscellaneous Provisions) Act 2014 (in PDF format) Health (Miscellaneous Provisions) Act 2014 (in PDF format)
Official Translation