Home > Supplemental OP > Supplemental Order Paper 12 October 2004

DÁIL ÉIREANN

Dé Máirt, 12 Deireadh Fómhair, 2004

Tuesday, 12th October, 2004

_________________

RIAR NA hOIBRE

ORDER PAPER

73

DÁIL ÉIREANN

1065

 

 

Dé Máirt, 12 Deireadh Fómhair, 2004

Tuesday, 12th October, 2004

2.30 p.m.

 

 

 

ORD GNÓ

ORDER OF BUSINESS

17. Tairiscint maidir le Cead chun Meastacháin Fhorlíontacha agus Bhreise [Vótaí 16 agus 39] a Thabhairt Isteach.

Motion re Leave to Introduce Supplementary and Additional Estimates [Votes 16 and 39] .

18. Tairiscint maidir le Meastacháin Fhorlíontacha agus Bhreise [Vótaí 16 agus 39] a Tharchur chuig Roghchoiste.

Motion re Referral of Supplementary and Additional Estimates [Votes 16 and 39] to Select Committee.

19.Tairiscint maidir le Comhaltas Coistí.

Motion re Membership of Committees.

1.An Bille um Shaoire Uchtaíoch 2004 [Seanad] - An Dara Céim.

Adoptive Leave Bill 2004 [Seanad] - Second Stage.

3.Bille Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú) 2004 - Ordú don Dara Céim.

Civil Service Regulation (Amendment) Bill 2004 - Order for Second Stage.

 

GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS BUSINESS

39. Tairiscint maidir le Seirbhísí Sláinte.

Motion re Health Services.

I dTOSACH GNÓ PHOIBLÍ

AT THE COMMENCEMENT OF PUBLIC BUSINESS

Billí ón Seanad : Bills from the Seanad

1.An Bille um Shaoire Uchtaíoch 2004 [Seanad] - An Dara Céim.

Adoptive Leave Bill 2004 [Seanad] - Second Stage.

 

2. An Bille um Dhlí na Farraige (Píoráideacht a Chur faoi Chois) 2001 [Seanad] - An Dara Céim.

Law of the Sea (Repression of Piracy) Bill 2001 [Seanad] - Second Stage.

 

Billí a thionscnamh : Initiation of Bills

Tíolactha:

Presented:

3.Bille Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú) 2004 - Ordú don Dara Céim.

Civil Service Regulation (Amendment) Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le hAcht Rialuithe na Stát_Sheirbhíse 1956 a leasú, do dhéanamh socrú maidir leis an Acht um Dhífhostú Éagórach 1977 a fheidhmiú maidir le státseirbhísigh áirithe, do dhéanamh socrú maidir leis an Acht um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 a fheidhmiú maidir le státseirbhísigh, do dhéanamh socrú maidir leis an Acht Airí agus Rúnaithe 1924 a leasú, do dhéanamh socrú maidir leis an Acht um Ionchúiseamh i gCionta 1974 a leasú, do dhéanamh socrú maidir leis an Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004 a leasú, do dhéanamh socrú maidir le teideal Rúnaí an Uachtaráin a athrú agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis na nithe réamhráite.

Bill entitled an Act to provide for the amendment of the Civil Service Regulation Act 1956, to provide for the application of the Unfair Dismissals Act 1977 to certain civil servants, to provide for the application of the Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973 to civil servants, to provide for the amendment of the Ministers and Secretaries Act 1924, to provide for the amendment of the Prosecution of Offences Act 1974, to provide for the amendment of the Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Act 2004, to provide for the alteration of the title of the Secretary to the President and to provide for matters connected with the matters aforesaid.

- An tAire Airgeadais.

 

4. An Bille um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2004 - Ordú don Dara Céim.

Safety, Health and Welfare at Work Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú breise chun sábháilteacht, sláinte agus leas daoine ag an obair a áirithiú agus chun na forálacha reachtúla iomchuí a fhorfheidhmiú, chun tuilleadh éifeachta a thabhairt do Threoir 89/391/CEE an 12 Meitheamh 1989 ón gComhairle maidir le bearta a thabhairt isteach d'fhonn feabhsuithe a spreagadh i dtaca le sábháilteacht agus sláinte oibrithe ag an obair agus do Threoir 91/383/CEE an 25 Meitheamh 1991 ón gComhairle maidir le bearta chun sábháilteacht agus sláinte oibrithe ag an obair, is oibrithe a bhfuil gaol fostaíochta ré socraithe nó gaol fostaíochta sealadach acu, a fheabhsú, do dhéanamh socrú maidir le gníomhaíochtaí oibre a rialáil tuilleadh, do choimeád an Údaráis Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde ar marthain agus do thabhairt feidhmeanna breise dó agus d'athainmniú an chomhlachta sin mar an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, d'aisghairm an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 1989, do dhéanamh socrú maidir le hachtacháin áirithe eile a aisghairm agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to make further provision for securing the safety, health and welfare of persons at work and for the enforcement of the relevant statutory provisions, to give further effect to Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work and Council Directive 91/383/EEC of 25 June 1991 on measures to improve the safety and health at work of workers with a fixed-duration or temporary employment relationship, to provide for the further regulation of work activities, to continue in being and confer additional functions on the National Authority for Occupational Safety and Health and rename that body as the Health and Safety Authority, to repeal the Safety, Health and Welfare at Work Act 1989, to provide for the repeal of certain other enactments and to provide for related matters.

- An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

 

5. An Bille fán Údarás um Thástáil agus Caighdeáin do Thiománaithe 2004 - Ordú don Dara Céim.

Driver Testing and Standards Authority Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar an tÚdarás um Thástáil agus Caighdeáin do Thiománaithe nó, sa Bhéarla, The Driver Testing and Standards Authority, do mhíniú a fheidhmeanna agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

Bill entitled an Act to provide for the establishment of a body to be known as An tÚdarás um Thástáil agus Caighdeáin do Thiománaithe, or in the English language as the Driver Testing and Standards Authority to define its functions and to provide for connected matters.

- An tAire Iompair.

 

6. An Bille um Sheirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid 2002 - Ordú don Dara Céim.

Money Advice and Budgeting Service Bill 2002 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le seirbhís bhainistithe fiachais a fhorbairt agus a chur chun feidhme d'fhonn cuidiú le daoine aonair le linn fiachas tomhaltóra a bhainistiú, a laghdú agus a urscaoileadh; d'fhonn comhoibriú idir daoine agus an tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh a éascú chun cuideachtaí a bhunú chun an tseirbhís a sholáthar; do dhéanamh socrú maidir leis na cuideachtaí sin do dhéanamh comhaontuithe leis an Aire chun an tseirbhís a sholáthar mar sholáthraithe seirbhíse áitiúla; do dhéanamh socrú maidir le príomhchuspóirí soláthraithe seirbhíse áitiúla; do thabhairt feidhmeanna don Aire maidir le cistiú, faireachán agus measúnú na seirbhíse; do bhunú Coiste Comhairleach Náisiúnta um Sheirbhís Bhuiséadaithe agus Comhairle Airgid chun dul i gcomhairle leis an Aire agus comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh nithe a bhaineann le beartas i ndáil leis an tseirbhís, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to provide for the development and implementation of a debt management service to assist individuals in managing, reducing and discharging consumer debt; to facilitate co-operation between persons and the Minister for Social, Community and Family Affairs for the purpose of establishing companies to provide the service; to provide for those companies to enter into agreements with the Minister to provide the service as local service providers; to provide for the principal objects of local service providers; to confer on the Minister functions in respect of the funding, monitoring and evaluation of the service; to establish a National Money Advice and Budgeting Service Advisory Committee to consult with and advise the Minister on matters of policy relating to the service, and to provide for related matters.

- An tAire Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh.

 

7.An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2004 - Ordú don Dara Céim.

Planning and Development (Amendment) Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 chun socrú a dhéanamh maidir le húdaráis phleanála do dhiúltú cead pleanála do dhaoine a mhainnigh san am a caitheadh cead pleanála a deonaíodh a chomhlíonadh.

Bill entitled an Act to amend the Planning and Development Act 2000 to make provision for the refusal by planning authorities of planning permission to persons who in the past failed to comply with planning permission granted.

- Michael Noonan.

 

8.An Bille um Thrácht ar Bhóithre 2004 - Ordú don Dara Céim.

Road Traffic Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2003 agus do leasú an Achta um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta) 1975 agus an Achta um Rialáil Tacsaithe 2003.

Bill entitled an Act to amend and extend the Road Traffic Acts 1961 to 2003 and to amend the Local Authorities (Traffic Wardens) Act 1975 and the Taxi Regulation Act 2003.

- An tAire Iompair.

 

9. An Bille um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2004 - Ordú don Dara Céim.

Grangegorman Development Agency Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le limistéar i nGráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath a fhorbairt mar shuíomh le haghaidh saoráidí oideachais, sláinte agus eile, agus chun na críche sin do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a bhunú ar a dtabharfar Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, do mhíniú a fheidhmeanna, do leasú an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 agus an Achta um Ghníomhaireacht Airgeadais d'Fhorbairt Náisiúnta 2002 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to make provision for the development of an area in Grangegorman, Dublin as a location for education, health and other facilities, and for that purpose to provide for the establishment of a body to be known as the Grangegorman Development Agency, to define its functions, to amend the Planning and Development Act 2000 and the National Development Finance Agency Act 2002 and to provide for related matters.

- An tAire Oideachais agus Eolaíochta.

10. An Bille chun na hAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit (1939 go 1998) a Aisghairm 2004 - Ordú don Dara Céim.

Offences Against the State Acts (1939 to 1998) Repeal Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht d'aisghairm na nAchtanna um Chiontaí in aghaidh an Stáit 1939 go 1998.

Bill entitled an Act to repeal the Offences against the State Acts 1939 to 1998.

- Aengus Ó Snodaigh.

 

11.An Bille Poist (Forálacha Ilghnéitheacha) 2001 - Ordú don Dara Céim.

Postal (Miscellaneous Provisions) Bill 2001 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le scaireanna in An Post a eisiúint agus maidir leis an Aire Fiontar Poiblí do dhíol agus do dhiúscairt scaireanna ann, do laghdú an lín stiúrthóirí ar An Post arna gceapadh ag an Aire Fiontar Poiblí faoi alt 23(1) den Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977, do dhéanamh socrú chun ainm an Stiúrthóra Rialála Teileachumarsáide a athrú go dtí an Stiúrthóir Rialála Cumarsáide agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

Bill entitled an Act to make provision for the issue of shares in An Post and the sale and disposal of shares in it by the Minister for Public Enterprise, to reduce the number of directors of An Post appointed by the Minister for Public Enterprise under section 23(1) of the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977, to provide for the change of the name of the Director of Telecommunications Regulation to the Director of Communications Regulation and to provide for connected matters.

- An tAire Fiontar Poiblí

 

12.An Bille um Cheartas Coiriúil 2004 - Ordú don Dara Céim.

Criminal Justice Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú chumhachtaí an Gharda Síochána i ndáil le cionta a imscrúdú, do leasú an dlí choiriúil agus nós imeachta choiriúil ar shlite eile, lena n-áirítear socrú a dhéanamh maidir le hinghlacthacht ráiteas finnéithe áirithe i bhfianaise, leathnú a dhéanamh ar na himthosca ina bhféadfaidh an tArd-Aighne sa chás, nó más rud é gurb é nó í an t-údarás ionchúisimh sa triail, an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ceist dlí a tharchur chuig an gCúirt Uachtarach lena cinneadh nó achomharc a dhéanamh in imeachtaí coiriúla, srianadh ar na cionta lena mbaineann alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851, leasú ar dhlínse na Cúirte Dúiche in ábhair choiriúla, muirir sheasta a fhorchur i leith cionta áirithe faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 1994, leasú ar na ceanglais maidir le deimhniú arm tine a eisiúint agus leasú ar an @ITPetty Sessions (Ireland) Act 1851IT@, ar leasú é a bhaineann le heisiúint agus le forghníomhú barántas áirithe, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to amend and extend the powers of the Garda Síochána in relation to the investigation of offences, to amend criminal law and procedure in other respects, including provision for the admissibility in evidence of certain witness statements, an extension of the circumstances in which the Attorney General in the case or, if he or she is the prosecuting authority in a trial, the Director of Public Prosecutions may refer a question of law to the Supreme Court for determination or take an appeal in criminal proceedings, a restriction of the offences to which section 10(4) of the Petty Sessions (Ireland) Act 1851 applies, an amendment of the jurisdiction of the District Court in criminal matters, the imposition of fixed charges in respect of certain offences under the Criminal Justice (Public Order) Act 1994, an amendment of the requirements for the issue of a firearms certificate and an amendment of the Petty Sessions (Ireland) Act 1851 relating to the issue and execution of certain warrants, and to provide for related matters.

- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

13.An Bille um Chomhairle (Leasú) 2004 - Ordú don Dara Céim.

Comhairle (Amendment) Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Chomhairle 2000 chun feidhmeanna Chomhairle a leasú agus a leathnú, do dhéanamh athruithe áirithe ar a comhaltas agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to amend the Comhairle Act 2000 to amend and extend the functions of Comhairle, to make certain changes to its membership and to provide for related matters.

- An tAire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh.

 

14.An Bille um Míchumas 2004 - Ordú don Dara Céim.

Disability Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht dá chumasú socrú a dhéanamh maidir le measúnú na riachtanas sláinte agus oideachais atá ag daoine faoi mhíchumas de bharr a míchumas; dá chumasú d'Airí den Rialtas socrú a dhéanamh, i gcomhréir leis na hacmhainní atá ar fáil dóibh agus lena n-oibleagáidí i ndáil lena leithroinnt, maidir le seirbhísí chun freastal ar na riachtanais sin, do dhéanamh socrú maidir leis na hAirí cuí den Rialtas d'ullmhú pleananna i ndáil le soláthar seirbhísí áirithe de na seirbhísí sin, agus seirbhísí áirithe eile, do dhéanamh socrú maidir le hachomhairc ag na daoine sin i ndáil le neamhsholáthar na seirbhísí sin, do dhéanamh socrú breise agus feabhsaithe i leith úsáid foirgneamh poiblí ag na daoine sin agus i leith na daoine sin a fhostú sa tseirbhís phoiblí agus ar an tslí sin d'éascú, i gcoitinne, rochtain ag daoine den sórt sin ar sheirbhísí agus ar fhostaíocht áirithe den sórt sin agus do chur comhionannas agus uilechuimsitheacht shóisialta chun cinn agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Bill entitled an Act to enable provision to be made for the assessment of health and education needs occasioned to persons with disabilities by their disabilities, to enable Ministers of the Government to make provision, consistent with the resources available to them and their obligations in relation to their allocation, for services to meet those needs, to provide for the preparation of plans by the appropriate Ministers of the Government in relation to the provision of certain of those, and certain other services, to provide for appeals by those persons in relation to the non-provision of those services, to make further and better provision in respect of the use by those persons of public buildings and their employment in the public service and thereby to facilitate generally access by such persons to certain such services and employment and to promote equality and social inclusion and to provide for related matters.

- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

15.Bille Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 2004 - Ordú don Dara Céim.

Irish Nationality and Citizenship Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do leasú Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 1956.

Bill entitled an Act to amend the Irish Nationality and Citizenship Act 1956.

- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

16.An Bille um Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa 2004 - Ordú don Dara Céim.

Council of Europe Development Bank Bill 2004 - Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le ceadú théarmaí an Chomhaontaithe um Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe (lena n-áirítear íocaíochtaí) a bhaineann leis an gComhaontú sin.

Bill entitled an Act to provide for the approval of the terms of the Agreement for the Council of Europe Development Bank and to provide for matters (including payments) related to that Agreement.

- An tAire Airgeadais.

 

Fógraí Tairisceana : Notices of Motions

17. "Go dtabharfaidh an Dáil cead chun na Meastacháin Fhorlíontacha agus Bhreise seo a leanas a thabhairt isteach i gcomhair sheirbhís na bliana dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2004:-

That leave be given by the Dáil to introduce the following Supplementary and Additional Estimates for the service of the year ending on the 31st day of December, 2004:-

Vóta Uimh. 16 (An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ) (Meastachán Forlíontach)

Vote No. 16 (Public Appointments Service) (Supplementary Estimate)

Vóta Uimh. 39 (Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí) (Meastachán Breise)

Vote No. 39 (Office of the Commission for Public Service Appointments) (Additional Estimate)."

- An tAire Airgeadais.

 

18. "Faoi réir cead a thabhairt chun na Meastacháin Fhorlíontacha agus Bhreise seo a leanas a thabhairt isteach i gcomhair sheirbhís na bliana dar críoch an 31 Nollaig, 2004, go dtarchuirfear na Meastacháin Fhorlíontacha agus Bhreise chuig an Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí de bhun Bhuan-Ordú 152(3) agus mhír (1)(a)(ii) d'Orduithe Tagartha an Choiste sin agus go dtabharfaidh an Coiste sin tuairisc don Dáil tráth nach déanaí ná an 14 Deireadh Fómhair, 2004:-

That, subject to leave being given to introduce the following Supplementary and Additional Estimates for the service of the year ending on 31st December, 2004, the Supplementary and Additional Estimates be referred to the Select Committee on Finance and the Public Service pursuant to Standing Order 152(3) and paragraph (1)(a)(ii) of that Committee's Orders of Reference which shall report back to the Dáil by no later than 14 October, 2004:-

Vóta Uimh. 16 (An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí) (Meastachán Forlíontach).

Vote No. 16 (Public Appointments Service) (Supplementary Estimate).

Vóta Uimh. 39 (Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí) (Meastachán Breise).

Vote No. 39 (Office of the Commission for Public Service Appointments) (Additional Estimate)."

- Tomás Ó Ceit, Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh.

 

19. "Go ndéanfar an Teachta Máire Ní Ainifín (An tAire Oideachais agus Eolaíochta ) a urscaoileadh ón gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí agus an Teachta Tomás Ó Ceit (An tAire Stáit ag Roinn an Taoisigh) a cheapadh ina hionad;

That Deputy Mary Hanafin (Minister for Education and Science) be discharged from the Committee on Procedure and Privileges and Deputy Tom Kitt (Minister of State at the Department of the Taoiseach) be appointed in substitution for her;

go ndéanfar an Teachta Máire Ní Ainifín (An tAire Oideachais agus Eolaíochta) a urscaoileadh ón gComhchoiste Craolacháin agus Faisnéise Parlaiminte agus an Teachta Tomás Ó Ceit (An tAire Stáit ag Roinn an Taoisigh) a cheapadh ina hionad; agus

that Deputy Mary Hanafin (Minister for Education and Science) be discharged from the Joint Committee on Broadcasting and Parliamentary Information and Deputy Tom Kitt (Minister of State at the Department of the Taoiseach) be appointed in substitution for her; and

go ndéanfar an Teachta Liam Twomey a urscaoileadh ón Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí agus an Teachta Páraic Mac Aodha a cheapadh ina ionad.

that Deputy Liam Twomey be discharged from the Select Committee on Finance and the Public Service and Deputy Paddy McHugh be appointed in substitution for him."

- Tomás Ó Ceit, Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh.

 

20. "Go gceadaíonn Dáil Éireann an tOrdú seo a leanas ina dhréacht:-

That Dáil Éireann approves the following Order in draft:-

Na Rialacháin um an gCiste Rásaíochta Capall agus Con 2004,

Horse and Greyhound Racing Fund Regu-lations 2004,

Ordú ar leagadh cóip de ina dhréacht faoi bhráid Dháil Éireann an 22 Meán Fómhair, 2004.

a copy of which Order in draft was laid before Dáil Éireann on 22nd September, 2004."

- An tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta.

 

21. "Go gceadóidh Dáil Éireann an Dréacht-Ordú dar teideal an tOrdú fán Acht um Shaoire Uchtaíoch 1995 (Tréimhsí Saoire a Fhadú) 2004, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 9 Meán Fómhair, 2004.

That Dáil Éireann approve the Draft Order entitled Adoptive Leave Act 1995 (Extension of Periods of Leave) Order 2004, copies of which were laid before Dáil Éireann on 9th September, 2004."

- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

22."Go gceadaíonn Dáil Éireann an Dréacht-Ordú seo a leanas:

That Dáil Éireann approves the following Draft Order:

An tOrdú fán Acht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002 (Forais Bhreise) 2004,

Residential Institutions Redress Act 2002 (Additional Institutions) Order 2004,

ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 4 Deireadh Fómhair, 2004

copies of which were laid before Dáil Éireann on 4th October, 2004."

- An tAire Oideachais agus Eolaíochta.

ORDUITHE AN LAE

ORDERS OF THE DAY

23.(l) An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú) 1999 - Ordú don Tuarascáil.

(a) Proceeds of Crime (Amendment) Bill 1999 - Order for Report.

 

24.An Bille um Chosaint Sceithirí 1999 - An Coiste.

Whistleblowers Protection Bill 1999 - Committee.

 

25.An Bille um Sheirbhísí Uisce 2003 [Seanad] - An Dara Céim ( atógáil).

Water Services Bill 2003 [Seanad] - Second Stage (resumed).

 

26.Bille na bPaitinní (Leasú) 1999 - An Coiste.

Patents (Amendment) Bill 1999 - Committee.

 

27.An Bille um Shábháilteacht Iarnróid 2001 - Ordú don Tuarascáil.

Railway Safety Bill 2001 - Order for Report.

 

Tairiscint (atógáil):

Motion (resumed):

28. "Go ndéanann Dáil Éireann, de bhun Bhuan-Ordú 63A,

That Dáil Éireann, pursuant to Standing Order 63A,

1. Á thabhairt dá haire an fhaisnéis seo a leanas ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí:

1. Noting the following information from the Minister for Justice, Equality and Law Reform:

(a) go ndearna an Garda Síochána, i mí Lúnasa 2001, ar fhaisnéis a fháil ó Interpol ar faisnéis í a fuair The United States Postal Inspec-tion Service le linn cuardaigh ar áitreabh in Fort Worth, Texas, a bhain le mionsonraí custaiméirí líomhnaithe cuideachta a raibh rochtain á tairiscint aici ar shuímh idirlín pornagrafaíochta leanaí, tús a chur le hoibríocht i ndáil le daoine ón dlínse seo a líomhnaíodh a bheith aitheanta amhlaidh,

(a) that the Garda Síochána in August 2001, on receipt of information from Interpol obtained by the United States Postal Inspection Service during a search of premises in Fort Worth, Texas, concerning details of alleged customers of a company offering access to child pornography websites, commenced an operation in relation to persons allegedly so identified from this jurisdiction,

(b) go raibh san áireamh sna mionsonraí sin ainmneacha, pasfhocail agus mionsonraí cárta creidmheasa agus cárta muirir daoine áirithe,

(b) that these details included the names, passwords and credit card and charge card details of certain persons,

(c) go raibh duine darb ainm Brian Curtin, 35 Ashe Street, Tralee, Co. Kerry, ar dhuine de na daoine ón dlínse seo a ainmníodh amhlaidh agus gur léirigh fiosrúcháin dá éis sin gurbh é Brian Curtin, Breitheamh den Chúirt Chuarda, agus seoladh tí cónaithe 24 Ard na Lí, Trá Lí, Co. Chiarraí aige, an duine sin,

(c) that one of the persons from this jurisdiction so named was a Brian Curtin, 35 Ashe Street, Tralee, Co. Kerry, and that subsequent enqui-ries indicated that this person was Brian Curtin, Judge of the Circuit Court, with a home address of 24 Ard na Lí, Tralee, Co Kerry,

(d) go ndearna an Chúirt Dúiche barántas chun teach cónaithe an Bhreithimh Curtin a chuardach faoi alt 7 den Acht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998 a eisiúint de bhun iarratais ó chomhalta den Gharda Síochána an 20 Bealtaine 2002,

(d) that a warrant to search Judge Cur-tin's home under section 7 of the Child Trafficking and Pornography Act 1998 issued from the District Court on foot of an application by a member of the Garda Síochána on 20 May 2002,

(e) go ndearnadh cuardach ar theach cónaithe an Bhreithimh Curtin dá éis sin de bhun an bharántais sin agus gur ghlac Gardaí seilbh ar ríomhaire pearsanta agus ar ábhar eile le linn an chuardaigh,

(e) that Judge Curtin's home was sub-sequently searched on foot of the said warrant and that Gardaí took possession of a personal computer and other material during the search,

(f) gur chuir údaráis an Gharda comhad imscrúdaithe faoi bhráid an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i mí Dheireadh Fómhair 2002, agus gur threoraigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go ndéanfaí an Breitheamh Curtin a ionchúiseamh as pornagrafaíocht leanaí a bheith ina sheilbh go feasach contrártha d'alt 6 den Acht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998,

(f) that an investigation file was sub-mitted to the Director of Public Prosecutions by the Garda authori-ties in October 2002 and that the Director of Public Prosecutions instructed that Judge Curtin be prosecuted for knowingly having in his possession child pornography contrary to section 6 of the Child Trafficking and Pornography Act 1998,

(g) gur thosaigh triail an chúisimh sin an 20 Aibreán 2004 i gCúirt Chuarda Thrá Lí agus go bhfuarthas an Breitheamh Curtin neamhchiontach sa chúiseamh sin an 23 Aibreán 2004 gan fianaise a bheith tugtha i ndáil le hábhar an chúisimh, tar éis don Chúirt Chuarda Choiriúil a chinneadh go raibh an barántas sin a dúradh imithe in éag nuair a forghníomhaíodh é i dteach cónaithe an Bhreithimh Curtin.

(g) that the trial of the said charge commenced on 20 April 2004 at Tralee Circuit Court and that on 23 April 2004 Judge Curtin was found not guilty of that charge without evidence being given in relation to the subject matter of the charge, the Circuit Criminal Court having determined that the aforesaid war-rant was spent when executed at the home of Judge Curtin.

agus

and

2. A éileamh go ndéanfar, de bhun Airteagal 35.4 den Bhunreacht agus alt 39 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924, an tOnórach an Breitheamh Brian Curtin, Breitheamh den Chúirt Chuarda, a chur as oifig de dheasca mí-iompair a luafar, arb é atá i gceist ann a chuid iompair maidir le síntiús a thabhairt do shuímh idirlín ar a raibh íomhánna pornagrafaíochta leanaí, rochtain a fháil ar na suímh sin agus na suímh sin a úsáid agus i ndáil leis na nithe sin agus é féin a fhágáil mí-oiriúnach dá dheasca sin chun oifig Breithimh den Chúirt Chuarda a fheidhmiú.

2. Calls for the removal, pursuant to Article 35.4 of the Constitution and section 39 of the Courts of Justice Act 1924, of His Honour Judge Brian Curtin, Judge of the Circuit Court, from office for stated mis-behaviour, being his conduct in and in relation to subscribing to, accessing and use of websites containing child porno-graphic images and thereby rendering himself unsuitable to exercise the office of a Judge of the Circuit Court."

- An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

 

29.Tairiscintí Airgeadais ón Aire Airgeadais [2003] (Tairiscint 5, atógáil).

Financial Motions by the Minister for Finance [2003] (Motion 5, resumed).

 

30.Tairiscintí Airgeadais ón Aire Airgeadais [2002] (Tairiscint 11, atógáil).

Financial Motions by the Minister for Finance [2002] (Motion 11, resumed).

 

GNÓ COMHALTAÍ PRÍOBHÁIDEACHA

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

Gnó a ordaíodh:

Business ordered:

31.An Bille Fíneálacha 2004 - An Dara Céim.

Fines Bill 2004 - Second Stage.

- Jim O'Keeffe.

 

32.An Bille um Misin Síochána Idirnáisiúnta 2003 - An Dara Céim.

International Peace Missions Bill 2003 - Second Stage.

- Gay Mitchell and Dinny McGinley.

 

33. An Bille um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí (Leasú) (Uimh. 2) 2004 - An Dara Céim.

Child Trafficking and Pornography (Amendment) (No.2) Bill 2004 - Second Stage.

- Jim O'Keeffe.

 

34.An Bille um Fheirmeoireacht Fionnaidh (Toirmeasc) 2004 - An Dara Céim.

Fur Farming (Prohibition) Bill 2004 - Second Stage.

- Dan Boyle.

 

35.An Bille um Bainistiú Dramhaíola (Leasú) 2003 - An Dara Céim.

Waste Management (Amendment) Bill 2003 - Second Stage.

- Arthur Morgan.

 

36.An Bille um Thoghcháin Áitiúla 2003 - An Dara Céim.

Local Elections Bill 2003 - Second Stage.

- Eamon Gilmore.

 

37.An Bille um Atáirgeadh Daonna 2003 - An Dara Céim.

Human Reproduction Bill 2003 - Second Stage.

- Mary Upton.

 

38.An Bille um Chlárú Brústocairí 2003 - An Dara Céim.

Registration of Lobbyists Bill 2003 - Second Stage.

- Pat Rabbitte.

 

Fógraí Tairisceana:

Notices of Motions:

39. "That Dáil Éireann, noting the first statement of the Tánaiste and Minister for Health and Children in Dáil Éireann on Wednesday, 29th September, 2004, that 'the one thing I want for the country I love is to have a health service that is accessible to every citizen, regardless of their wealth', notes with grave concern the failure of the Government to deliver a health service accessible to all citizens regardless of their financial circumstances;

and in particular notes:

- the two-tier health service with access based on ability to pay rather than on need;

- the failure of the Government to deliver on the promise of providing an extra 200,000 medical cards and the fiasco where well over 100,000 medical cards have been taken out of the system since 1997;

- the failure of the Government to deliver on the promises of 1,000 extra hospital beds, which will become more acute as we enter the winter season once again;

- the failure of the Government to address the underlying problems which contribute to the gross overcrowding of accident and emergency departments leading to the unacceptable loading of ill people on trolleys;

- the failure to develop a coherent strategy for outpatient waiting lists with special regard to those suffering on rheumatology, neurology, urology, orthopaedic and dermatology waiting lists;

- the failure of the Government to deliver on the Primary Care Strategy were ÿ130 million was promised per year over 10 years, but only ÿ15 million has been delivered in total after 3 years;

- the failure of the Government to end cancer care apartheid by providing multidisciplinary care including radiotherapy services to those who live outside Dublin and Cork so that some cancer patients will endure more radical surgery, or a painful death, due to an inability to properly access radiotherapy services;

- the failure of the Government to act on the feasibility study into an all-Ireland Helicopter Emergency Medical Service (H.E.M.S.) completed since April 2004 which is costing unnecessary lives due to dangerous transport practices between hospitals and is causing permanent disability, we being the only country in Europe without this service;

- the disgraceful under development of our hospital oncology services;

- that the number of consultant rheumatologists per 100,000 population at 0.3 is the lowest by far in the European Community, and also considerably lower than non - E.U. countries such as Croatia and the U.S.S.R;

- the failure of the Government to extend the mid-west pilot on cervical screening to the entire country, we being the only developed country in the E.U. which does not have a national cervical screening programme;

- the failure to extend the 'Breast Check' programme nationally in 2000, leading to needless death and suffering for our female population in the south west of Ireland;

- the failure of the Government to ensure an acceptable ambulance response time of 20 minutes resulting in a lesser chance of successful treatment and survival in acute medical emergencies such as road traffic accidents and heart attacks;

- the failure of the Government to address the promised upgrade of Ennis Hospital; the failure to provide adequate nurses for the Mayo Dialysis Unit; capital funding for Ballinrobe Community Nursing Unit; development of Tuam Hospital; the Health Care facility at Our Lady's Hospital, Cashel;

- the failure of the Government to invest in the development of new parallel services before contemplating the withdrawal of existing medical services; and

- the failure of the Government to extend to the rest of the health services the model already existing in general practice i.e. delivery of a same day and same place GP service, with equal access for public and private patients;

calls on the Tánaiste and Minister for Health and Children to state her position on:

- equality of access to the health service based on need and not on ability to pay;

- whether she intends to implement the Hanly report in view of the absence of public support, and no alternative services being available;

- the financial threshold for qualification for a medical card to be increased so that the 200,000 extra medical cards promised can be delivered;

- the urgent provision of 1,000 extra hospital beds - with full supporting staff;

- the Government to urgently address the overcrowding situation in our Accident and Emergency Departments;

- strategy to address the disgraceful outpatient waiting list situation;

- the proper funding of the primary care strategy as promised;

- adequate access to radio therapy services for those outside of the Cork and Dublin areas;

- the immediate establishment of an Inter Hospital Helicopter Emergency Medical Service (H.E.M.S) for Ireland;

- the full development of oncology services in our hospitals;

- the immediate appointment of consultants to include consultant rheumatologists and other necessary consultants to address the gross shortage existing presently;

- the extension of cervical screening nationally;

- the extension of the 'Breast Check' programme to the south and west of Ireland;

- a guarantee that all citizens be within a 20 mile radius of the nearest ambulance station and that adequate ambulances are available; and

- the full development of Ennis Hospital as promised; adequate nurse staffing for the Mayo dialysis unit; capital funding for the Ballinrobe Community Nursing Unit; the opening of the completed health care facilities at Our Lady's Hospital, Cashel; and approve the planning brief for Tuam Hospital;

and calls on the Minister to provide funding immediately to allow these projects to proceed." - Jerry Cowley, Tony Gregory, James Breen, Paudge Connolly, Seamus Healy, Joe Higgins,Finian McGrath, Paddy McHugh, Marian Harkin.

[12 October, 2004]

 

 

40. "That Dáil Éireann, in regard to the National Monument at Carrickmines Castle in Dún Laoghaire Rathdown and South Dublin:

- notes the decision of the Minister for the Environment, Heritage and Local Government to place an Order before it on 3rd July, 2003 under section 14 of the National Monuments Act 1930 allowing the Government to:

- demolish or remove wholly or in part or to disfigure, deface, alter or in any manner to injure or interfere with any such national monument without or otherwise than the consent hereinafter mentioned, and

- excavate, dig, plough, or otherwise disturb ground within, around, or in proximity to any such national monument without or otherwise than in accordance with the consent hereafter mentioned;

- acknowledges that under section 15 of the National Monuments (Amendment) Act 1994, an Order annulling the Order can be passed by Dáil Éireann within the next twenty-one days on which that House has sat after the Order is laid before it, the Order shall be annulled accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder; and

- resolves that the Order shall be annulled and calls on the Minster for the Environment, Heritage and Local Government, in conjunction with the relevant agencies, to modify the route and junction layout if necessary of the proposed south eastern motorway in the vicinity of the National Monument so as to re-route the road to the south west of the substantial Castle remains." - Ciarán Cuffe, Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

[14 October, 2003]

 

41. "That Dáil Éireann noting the appalling conditions of disadvantage and violence being endured by the street children of Central America, calls on the Irish Government to take all possible diplomatic action to ensure that the plight of street children in Guatemala and Honduras is recognised and acted on, and that the Irish Government through the Department of Foreign Affairs and relevant agencies, take appropriate steps to reduce the threat of violence and improve the living conditions of children in these countries." - Ciarán Cuffe, Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Paul Gogarty, Eamon Ryan.

[14 October, 2003]

 

42. "That Fine Gael condemns the Minister for Agriculture and Food for his recent attack on farm leaders and calls on him to:

- withdraw the remarks;

- reject the proposals on live cattle exports put forward by the EU Commission, which have the potential to cost the agriculture sector two hundred million euro;

- seek clarification from the EU's Food and Veterinary Office (FVO) on deficiencies in the Brazilian and Argentinean beef industries;

- protect the funding for installation aid;

- establish a code of practice for the Special Investigation Unit of the Department of Agriculture and Food; and

- ensure the implementation of 'The Charter of Rights for Farmers'." - Billy Timmins, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O'Dowd, Jim O'Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton.

[21 October, 2003]

 

43. "That Dáil Éireann:

- recognising the important role of section 481 incentives in developing the film industry in Ireland;

- noting that similar incentive schemes are available in other countries with whom Ireland competes for projects;

- concerned that the abolition of incentives would result in significant job losses in the whole film sector;

calls on the Government to maintain and develop supports for the film industry and to retain the section 481 incentives in the 2004 Budget." - Ciarán Cuffe, Eamon Ryan, Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Paul Gogarty.

[4 November, 2003]

 

44. "That Dáil Éireann:

- recognising the considerable benefits in terms of employment and overseas recognition that derive to Ireland from a thriving film industry;

- concerned at the failure of the Government to conduct any analysis of the benefits of film tax relief;

- alarmed at the negative impact on the industry should such relief be withdrawn, and

- demands the urgent production of a sectoral development plan for the industry which would deal with:

- Ireland's competitiveness as a location for filmmaking,

- the linkages between indigenous and inward film production,

- the opportunity to attract strategic elements of the industry to locate in Ireland, and

- the proper balance between tax based investor relief and alternative forms of State support or participation; and,

- proposes the suspension of the termination date for film tax relief of 31st December, 2004, for a period that would allow the State to take a strategic overview of the optimum approach to the industry."- Jimmy Deenihan, Enda Kenny, Richard Bruton, Bernard Allen, Pat Breen, John Bruton, Paul Connaughton, Simon Coveney, Seymour Crawford, John Deasy, Bernard J. Durkan, Damien English, Olwyn Enright, Tom Hayes, Phil Hogan, Paul Kehoe, Padraic McCormack, Dinny McGinley, Paul McGrath, Gay Mitchell, Olivia Mitchell, Gerard Murphy, Denis Naughten, Dan Neville, Michael Noonan, Fergus O'Dowd, Jim O'Keeffe, John Perry, Michael Ring, David Stanton, Billy Timmins.

[12 November, 2003]

 

45. "That Dáil Éireann:

- notes the following alarming list of crises for which the Government must bear full responsibility:

- the continuing deterioration at accident and emergency departments, where patients may now be considered lucky to get a trolley with many spending days on chairs waiting for admission;

- more allegations of ill-treatment in Garda custody and the continued failure of the Government to introduce an independent body to deal with complaints;

- the failure of the Government, for yet another year, to introduce energy taxes despite the fact that Ireland is the country seventh most dependent on fossil fuels and mounting evidence of the devastating effects of global warming on the planet's species;

- the damage to confidence in the process of public consultation resulting from the decision by An Bord Pleanála to allow Government policy to override the recom-mendations of its experts and to grant permission for the toxic waste incinerator at Ringaskiddy;

- the stalling of the Medical Practitioners Bill despite increasing evidence of the dangers to patients of negligence within the health service;

- the refusal of the Government to respond to genuine concerns about the system of electronic voting it is adopting, leaving the country to face local and European elections in June in which there is no way of proving that the results are correct;

- the absence of any coherence between Government policies on spatial strategy and decentralisation; and

- repeated discord within the cabinet over the smoking ban, the Hanly report, incinerators and the indemnity agreement with the churches with regard to child abuse;

- calls on the Government to:

- drop the Hanly Report as the basis for reform of the health service and to reverse the downgrading of local hospitals;

- restore public confidence in the Gardaí by introducing a genuinely independent complaints board;

- adopt as soon as possible a revenue-neutral carbon tax to reduce greenhouse gas emissions;

- drop its proposed Infrastructure Bill which is being used to bully An Bord Pleanála into compliance with the Government's wishes;

- ensure that the Medical Practitioners Bill is brought before the Oireachtas at the earliest opportunity;

- alter the electronic voting system to provide a paper record of votes so that disputed results may be verified; and

- halt and review the programme of decentralisation of Government Departments in order to co-ordinate with the National Spatial Strategy and to undertake a process of real decentralisation of decision-making powers to regional and local authori-ties." - Trevor Sargent, Dan Boyle, Ciaran Cuffe, Paul Gogarty, John Gormley, Eamon Ryan.

[20 January, 2004]

 

46. "Go dtathantaíonn Dáil Éireann ar an Rialtas:

That Dáil Éireann urges the Government to:

- a chur in iúl don Chomhairle Airí gur mian leis an Rialtas go mbeidh an Ghaeilge ina teanga oibre oifigiúil den Aontas Eorpach; agus

- inform the Council of Ministers that the Government wishes the Irish language to be an official working language of the European Union; and

- a iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach an leasú cuí ar Rialachán 1, 1958, a dhréachtú agus a chur faoi bhráid na Comhairle Airí.

- request the European Commission to draft and put before the Council of Min-isters the appropriate amendment to Reg-ulation 1, 1958."

- Caoimhghín Ó Caoláin, Aengus Ó Snodaigh, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan.

[20 January, 2004]

 

47. "That Dáil Éireann:

- notes the recommendations of the Constituency Commission published in January, 2004 to divide County Leitrim between the two proposed new constituencies of Sligo/North Leitrim and Roscommon/South Leitrim;

- notes section 6(2)(c) of the Electoral Act 1997 which states 'the breaching of County boundaries shall be avoided as far as practicable';

- recognises that larger constituency size adds the quality of extra proportionality to the electoral system as a whole;

calls on the Government to:

- reject the findings of the Constituency Commission in relation to County Leitrim;

- amend section 6(2)(b) of the Electoral Act of 1997 to allow for the formation of six and seven seat constituencies; and

- reconvene the Constituency Commission to consider the possibility of establishing one six seat constituency comprising the three counties of Sligo, Leitrim and Roscommon." - Arthur Morgan, Caoimhghín Ó Caoláin, Seán Crowe, Martin Ferris, Aengus Ó Snodaigh.

[4 May, 2004]

 

48. "That Dáil Éireann:

recognising the urgent need for a radical reappraisal of animal welfare in this State particularly in the context of:

- the appalling conditions recently exposed on so-called 'puppy-farms' in Ireland, conditions which are not tolerated in any other E.U. country;

- the growth in fur farming in Ireland including that artic fox confined in inhumane and unnatural conditions, electrocuted at 6 months without veterinary supervision, a practice that has been made illegal in the north of Ireland and Britain;

- the on-going hunting with packs of hounds of deer reared/farmed in captivity (a practice outlawed in the north of Ireland on the grounds of cruelty) despite the Kane Report of the Department of Agriculture's Veterinary Inspector which referred to it being 'inhumane' the deer 'terrified' and that it could be argued legally that this contravenes the Protection of Animals Act 1911;

- the on-going practice of enclosed live hare coursing (recently banned in the north of Ireland) inflicting cruelty and terror on the most timid of small animals;

- the use of packs of hounds for the hunting and killing of foxes along with various associated abuses the most extreme being the blooding of hounds on fox-cubs - all of which is now being banned in Britain;

- the increasing numbers of shooters coming to this country indiscriminately destroying many species of wild-birds;

- abuses related to live exports of farm animals; and

resolves to act in each of the cases set out above and where appropriate outlaw such activities and ensure that only the highest standards in animal welfare shall be permitted forthwith in Ireland."- Tony Gregory.

[18 May, 2004]

 

49. "That Dáil Éireann:

- acknowledges that the Irish Government policy of assisting hundreds of thousands of US troops to participate in the illegal invasion and occupation of Iraq has resulted in tens of thousands of deaths including the killing of approximately 10,000 civilians and nearly 900 occupation troops including approximately 800 American soldiers;

- acknowledges that Irish assistance in this war has contributed to a situation where thousands of people including children are being injured or killed by exploding cluster bombs, and the main cities of Iraq are poisoned with radiation from uranium tipped shells and missiles;

- acknowledges that the alleged threat that provided the justification for war and for Irish assistance - the imminent danger posed by Iraqi weapons of mass destruction - has since proved to be false;

- expresses its horror at all deaths, atrocities and human rights violations associated with this war, and extends its sympathies to all survivors and condolences to all families affected;

- expresses its anger at the cost of this war to date, including an estimated spend of over $100 billion by the US alone - which could have been better spent in the war on global poverty, hunger and disease;

- expresses its revulsion at the torture and killing of Iraqi prisoners of war by US and British occupation troops, and its support for independent human rights monitors including Amnesty International and the United Nations to gain immediate access to all detention facilities in Iraq;

- resolves that the circumstances warrant the immediate suspension of overflight and landing privileges granted by the Government to military and civilian chartered aircraft conveying US troops to Iraq, and instructs the Government to act accordingly;

- calls on the Irish people to peacefully register their opposition to the occupation of Iraq and to Irish collusion in that occupation on the occasion of the US President's visit to Ireland during the US-EU Summit; and

- instructs the Government to spare no effort in international diplomacy both under the EU Presidency and as a sovereign state to ensure a speedy end to the occupation of Iraq by the so-called Coalition of the Willing, that the transition to Iraqi democratic self-government is managed by the United Nations, that any associated UN peacekeeping force be led by troops from the Arab nations, and that all those responsible for war crimes in relation to this conflict be brought to justice in accordance with international law, regardless of their position or rank." - Caoimhghín Ó Caoláin, Seán Crowe, Martin Ferris, Arthur Morgan, Aengus Ó Snodaigh.

[19 May, 2004]

 

50. "That Dáil Éireann:

- notes the following matters of grave concern:

- the decision not to introduce a carbon tax to help reduce Ireland's greenhouse gas emissions;

- the announcement that the EU has approved the sale of genetically modified seeds;

- the long delayed opening of the second Luas line which was repeatedly deferred and the non-event that was car-free day;

- the Government's 'persistent, widespread and serious' failure to comply with EU Waste Law according to the European Court's Advocate General;

- that 350 acres of the best land in Ireland is being lost to a mega-dump at Tooman in Fingal only a few miles from the largest existing dump in Ireland and that the Government proposes to ignore the opposition of Dublin City Council to the incinerator at Ringsend;

- the continued breach at Sellafield for 27 years of a breach of planning permission related to cancer-causing pollution;

- the Government's gross negligence in failing to dealing with the toxic waste at Haulbowline Island in Cork harbour which constitutes the most serious environmental hazard facing the region;

- the consolidation of power into the hands of the Minister for the Environment, Heritage and Local Government by the National Monuments (Amendment) Act 2004 which allows him to act as judge, jury and executioner of our heritage;

- the continuing expense of the various Tribunals which have become a 'gravy train' for many;

- the spectacular failure of the Government's policy on social and affordable housing which has not seen one house built nor planning permission applied for;

- the study 'Statement on Prices and Costs', by the National Competitiveness Council (NCC) which concluded that the Irish pay more for food and rent than consumers in any other euro zone country;

- the publication of a Disability Bill in which the much heralded rights are minimal and the finances unclear;

- the continued targeting of young people by alcohol distributors and the lack of action to tackle binge drinking and other alcohol related problems in society;

- almost one third of primary school children in disadvantaged areas suffer from severe literacy problems;

- the spiralling rates of obesity resulting from unhealthy eating habits and lack of exercise;

- the deteriorating situation in Iraq where it is clear that the interim Government, propped up by occupying forces, cannot establish any kind of democratic structures;

- the failure of the Sudanese Government to stop atrocities in the Darfur region;

- calls on the Government to:

- ensure that the incoming Minister for Finance's first act is to reverse Minister McCreevy's decision not to introduce a carbon tax;

- urgently seek GM-free status for the island of Ireland as a whole;

- put a plan in place to connect the two Luas rail lines across Dublin city centre and to properly support and promote the 2005 car-free day so that the citizens of our cities can see a practical example of the alternatives to reliance on the private car;

- bring forward proposals for waste reduction as well as improving our recycling rates which are currently only one-third of the rate in many European countries;

- demand the immediate suspension of operations at the Thorp plant at Sellafield to prevent the carcinogenic pollution from emissions;

- allow the Public Accounts Committee to investigate the ?30 million cost of the environmen-tal clean-up of Haulbowline to the Irish tax-payer, how and why this cost was allowed to increase, and why toxic and hazardous materials still remain on the island;

- ensure that the Minister for the Environment, Heritage and Local Government uses his new powers to see that the impact of new developments on our heritage is minimised;

- introduce more sensible legal fees for Tribunals with immediate effect, rather than waiting up to two years;

- restore the Part V provisions for social housing in the Planning and Development Act 2000, providing 10,000 social housing units per year until waiting lists are cleared;

- urgently curb costs in this country, especially before the maturing SSIAs apply further pressures on the economy;

- radically redraft the Disability Bill to recognise that people with disabilities have the same civil and human rights as others;

- expedite the Alcohol Products Bill to curb alcohol advertising;

- guarantee the National Education Welfare Board the necessary funding to tackle the unacceptably high levels of non-attendance revealed in the preliminary findings of the national audit of non-attendance;

- launch interdepartmental initiatives to ensure proper physical education in schools, safe cycle routes and promote healthier foods;

- work through the United Nations to try to establish a ceasefire in Iraq with a timetable for the withdrawal of occupying forces and the establishment of democratic structures free from foreign influence; and

- seek the widening of the mandate of African Union peacekeeping forces in Darfur to allow them to ensure the safely of civilians as a priority and the delivery of badly needed aid." - Trevor Sargent, John Gormley, Dan Boyle, Ciarán Cuffe, Eamon Ryan, Paul Gogarty.

[28 September, 2004]

 

51. "That Dáil Éireann calls on the Minister for Education and Science to reverse his decision to close St. Catherine's College of Home Economics, Sion Hill, Blackrock, Co. Dublin." - Eamon Gilmore, Pat Rabbitte, Michael D. Higgins, Liz McManus, Emmet Stagg, Thomas P. Broughan, Joan Burton, Joe Costello, Brendan Howlin, Kathleen Lynch, Breeda Moynihan-Cronin, Jan O'Sullivan, Brian O'Shea, Seamus Pattison, Willie Penrose, Ruairi Quinn, Seán Ryan, Joe Sherlock, Róisín Shortall, Mary Upton, Jack Wall.

[29 September, 2004]

 

52.An Dáil a chur ar athló.

Adjournment of the Dáil.

 

BILLÍ I ROGHCHOISTÍ, I gCOISTÍ SPEISIALTA NÓ I gCOMHCHOISTÍ

BILLS IN SELECT, SPECIAL OR JOINT COMMITTEES

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2002 - An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

Criminal Justice (Terrorist Offences) Bill 2002 - Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights.

 

An Bille um an Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach 2002 - An Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí.

National Economic and Social Development Office Bill 2002 - Select Committee on Finance and the Public Service.

 

An Bille um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2003 - An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

International Criminal Court Bill 2003 - Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights.

 

An Bille um Thruailliú na Farraige (Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha) (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) 2000 - An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

Sea Pollution (Hazardous and Noxious Substances) (Civil Liability and Compensation) Bill 2000 - Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources.

 

An Bille um Thruailliú na Farraige (Forálacha Ilghnéitheacha) 2003 [Seanad] - An Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha.

Sea Pollution (Miscellaneous Provisions) Bill 2003 [Seanad] - Select Committee on Communications, Marine and Natural Resources.

 

An Bille um Fhorghníomhú Pianbhreitheanna a Aistriú 2003 [Seanad] - An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan.

Transfer of Execution of Sentences Bill 2003 [Seanad] - Select Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights.

 

TEACHTAIREACHTAÍ ÓN RIALTAS

MESSAGES FROM THE GOVERNMENT

Meastacháin i gcomhair Seirbhísí Poiblí, 2004:

Estimates for Public Services, 2004:

For the purpose of Article 17.2 of the Constitution the Government recommend that it is expedient to authorise such payments out of money provided by the Oireachtas, of supplemen-tary sums not exceeding the amount mentioned opposite each particular service indicated below, to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of December 2004.

ÿ1,000 for the salaries and expenses of the Public Appointments Service.

ÿ215,000 for the salaries and expenses of the Office of the Commission for Public Service Appointments.

Given on this 6th day of October, 2004

(Signed) Bertie Ahern,

Taoiseach.

 

MEMORANDA

Dé Máirt, 12 Deireadh Fómhair, 2004

Tuesday, 12th October, 2004

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 2.15 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Foreign Affairs in Committee Room 3, LH2000, at 2.15 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 2.30 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Justice, Equality, Defence and Women's Rights in Committee Room 2, LH2000, at 2.30 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste ar Airteagal 35.4.1 den Bhunreacht agus ar alt 39 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924 i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 6 p.m. (príobháideach).

Meeting of the Joint Committee on Article 35.4.1 of the Constitution and section 39 of the Courts of Justice Act 1924 in Committee Room 4, LH2000, at 6 p.m. (private).

 

Dé Céadaoin, 13 Deireadh Fómhair, 2004

Wednesday, 13th October, 2004

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 10 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Arts, Sport, Tourism, Community, Rural and Gaeltacht Affairs in Committee Room 2, LH2000, at 10 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Sheirbhísí an Tí i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 11.30 a.m. (príobháideach).

Meeting of the Joint House Services Committee in Committee Room 3, LH2000, at 11.30 a.m. (private).

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 2 p.m.

Meeting of the Joint Committee on the Environment and Local Government in Committee Room 3, LH2000, at 2 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 2 p.m.

Meeting of the Joint Committee on European Affairs in Committee Room 2, LH2000, at 2 p.m.

 

Cruinniú den Choiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 2 p.m. (príobháideach).

Meeting of the Committee on Members' Interests of Dáil Éireann in Committee Room 4, LH2000, at 2 p.m. (private).

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 3 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 1, LH2000, at 3 p.m.

 

Meastacháin (An Grúpa Airgeadais):

Estimates (Finance Group):

Cruinniú den Roghchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 3 p.m.

Meeting of the Select Committee on Finance and the Public Service in Committee Room 4, LH2000, at 3 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia i Seomra Coiste 3, LH2000, ar 4 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Agriculture and Food in Committee Room 3, LH2000, at 4 p.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 4.15 p.m.

Meeting of the Joint Committee on Arts, Sport, Tourism, Community, Rural and Gaeltacht Affairs in Committee Room 2, LH2000, at 4.15 p.m.

 

Cruinniú den Choiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí i Seomra 2 (tríd an bPríomh-Halla), Teach Laighean, ar 5 p.m. (príobháideach).

Meeting of the Committee on Procedure and Privileges in Room 2 (off the Main Hall), Leinster House, at 5 p.m. (private).

 

Déardaoin, 14 Deireadh Fómhair, 2004

Thursday, 14th October, 2004

Cruinniú den Chomhchoiste um Shláinte agus Leanaí i Seomra Coiste 2, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Health and Children in Committee Room 2, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Fhochoiste um Iniúchadh Eorpach i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 9.30 a.m.

Meeting of the Sub-Committee on European Scrutiny in Committee Room 4, LH2000, at 9.30 a.m.

 

Cruinniú den Choiste um Chuntais Phoiblí i Seomra Coiste 1, LH2000, ar 11 a.m.

Meeting of the Committee of Public Accounts in Committee Room 1, LH2000, at 11 a.m.

 

Cruinniú den Chomhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht i Seomra Coiste 4, LH2000, ar 11.30 a.m.

Meeting of the Joint Committee on Education and Science in Committee Room 4, LH2000, at 11.30 a.m.

 

BILLÍ DÁLA SA SEANAD

DÁIL BILLS WITH THE SEANAD

An Bille Ombudsman (Óglaigh na hÉireann) 2002.

Ombudsman (Defence Forces) Bill 2002.

 

An Bille Deochanna Meisciúla 2004.

Intoxicating Liquor Bill 2004.

 

An Bille Léiriúcháin 2000.

Interpretation Bill 2000.

 

An Bille um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2000.

Dumping at Sea (Amendment) Bill 2000.

 

 

 

 

 

 

 

SCRÍBHINNÍ A LEAGADH FAOI BHRÁID NA DÁLA

DOCUMENTS LAID BEFORE THE DÁIL

Reachtúil:

Statutory:

1) An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta. Tuarascáil don Aire Iompair don bhliain dar chríoch 31 Nollaig, 2003 (29 Márta, 2004).

1) Commission for Aviation Regulation. Report to the Minister for Transport for the year ended 31 December, 2003 (29 March, 2004).

2) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le táirge ráibe síl ola (Brassica napus L., líne GT73) atá géinmhodhnaithe chun go bhfulaingeoidh sí an luibhicíd gliofosáit a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18 CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2004) 572.

2) Proposal for a Council Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parlia-ment and of the Council, of an oilseed rape product (Brassica napus L., GT73 line) geneti-cally modified for tolerance to the herbicide glyphosate together with explanatory informa-tion note.

COM (2004) 572.

3) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chóras acmhainní na gComhphobal féin [agus] Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle ar na bearta forfheidhmithe chun neamhchomharduithe buiséid a cheartú de réir Airteagail 4 agus 5 de chinneadh an (dáta éifeachtach an chéad togra) ón gComhairle ar chóras acmhainní na gComhphobal féin mar aon le nóta míniúcháin faisnéise.

COM (2004) 501.

3) Proposal for a Council Decision on the system of the European Communities' own resources [and] Proposal for a Council Regu-lation on the implementing measures for the correction of budgetary imbalances in accor-dance with Articles 4 and 5 of the Council decision of (effective date of first proposal) on the system of the European Communities' own resources together with explanatory information note.

COM (2004) 501.

4) Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2001/51/CE ón gComhairle lena mbunaítear Clár a bhaineann le creat-straitéis an Chomhphobail maidir le comhionannas inscne agus Cinneadh Uimh. 848/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár gníomhaíochta Comhphobail chun eagraíochtaí a chur chun cinn atá gníomhach ag leibhéal Eorpach i réimse an chomhionannais idir fir agus mná mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2004) 551.

4) Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2001/51/EC establishing a Programme relating to the Community frame-work strategy on gender equality and Decision No. 848/2004/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community action programme to promote organisations active at European level in the field of equal-ity between men and women together with explanatory information note.

COM (2004) 551.

5) Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena nglactar bearta uathrialacha agus idirthréimhseacha chun cuóta taraife Comhphobail chun bó-ainmhithe beo de bhunadh na hEilvéise a allmhairiú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2004) 568.

5) Proposal for a Council Regulation adopting autonomous and transitional measures to open a Community tariff quota for the import of live bovine animals originating in Switzerland together with explanatory information note.

COM (2004) 568.

6) An tOrdú um an Acht Airgeadais 2003 (Alt 19) (Tosach Feidhme) 2004 (I.R. Uimh. 427 de 2004).

6) Finance Act 2003 (Section 19) (Com-mencement) Order 2004 (S.I. No. 427 of 2004).

7) An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta. Ráitis Airgeadais, 2003.

7) Commission for Aviation Regulation. Financial Statements, 2003.

8) Na Rialacháin um Banc Taisce an Phoist (Ús ar Thaiscí) 2004 (I.R. Uimh. 584 de 2004).

8) Post Office Savings Bank (Interest on Deposits) Regulations 2004 (S.I. No. 584 of 2004).

9) An Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV. Tuarascáil Bhliantúil, 2003.

9) The Hepatitis C and HIV Compensation Tribunal. Annual Report, 2003.

10) Cuntais Airgeadais don bhliain airgeadais dar chríoch 31 Nollaig, 2003.

10) Finance Accounts for the financial year ended 31 December, 2003.

11) An Ciste Oidhreachta. Cuntais agus Tuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste don bhliain dar chríoch 31 Nollaig, 2003.

11) The Heritage Fund. Accounts and Report of the Comptroller and Auditor General for the year ending 31 December, 2003.

12) An tOrdú fán Acht um Eiseachadadh 1965 (Feidhm Chuid II) (Leasú) 2004 (I.R. Uimh. 587 de 2004).

12) Extradition Act 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order 2004 (S.I. No. 587 of 2004).

13) Na Rialacháin fán Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 (Alt 202) 2004 (I.R. Uimh. 649 de 2004).

13) Residential Tenancies Act 2004 (Section 202) Regulations 2004 (S.I. No. 649 of 2004).

14) Páipéar Uaine ar bhearta maoirseachta neamhchoimeádta réamhthrialach a aithint go frithpháirteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

COM (2004) 562.

14) Green Paper on mutual recognition of non-custodial pre-trial supervision measures together with explanatory information note.

COM (2004) 562.

15) Treoirlínte faoi Alt 12 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Meán Fómhair 2004.

15) Guidelines under Section 12 of the Offi-cial Languages Act 2003. September 2004.

Neamhreachtúil:

Non-Statutory:

1) Na Rialacha um Chairteacha Coigiltis (An Séú hEisiúint Déag) (Leasú) 2004 (I.R. Uimh. 583 de 2004).

1) Savings Certificates (Sixteenth Issue) (Amendment) Rules 2004 (S.I. No. 583 of 2004).

2) Rialacháin na nDuaisbhannaí (Leasú) 2004 (I.R. Uimh. 582 de 2004).

2) Prize Bonds (Amendment) Regulations 2004 (S.I. No. 582 of 2004).

3) Soláthar agus Úsáid agus Táblaí Ionchuir - Aschuir 1998.

3) Supply and Use and Input - Output Tables 1998.

4) Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 17: COM (2004) 289 - Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Iascaigh Chomhphobail agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2847/93 ag bunú córais rialaithe is infheidhme i leith an Chomhbheartais Iascaigh. Meán Fómhair 2004.

4) Houses of the Oireachtas. Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources. EU Scrutiny Report No. 17: COM (2004) 289 - Proposal for a Council Regula-tion establishing a Community Fisheries Agency and amending Regulation (EC) No. 2847/93 establishing a control system applica-ble to the Common Fisheries Policy. Septem-ber 2004.