Home > Bills 1997 - 2018 > Derelict and Vacant Sites Bill 2017...

 

 


Derelict and Vacant Sites Bill 2017 [Seanad] [PMB]

 

An Bille um Láithreáin Thréigthe agus Láithreáin Fholmha, 2017 [Seanad] [BCP]

 


Bill Number 16 of 2017
Sponsored by Senator Grace O'Sullivan, Senator Colette Kelleher, Senator Lynn Ruane, Senator Alice-Mary Higgins, Senator Frances Black, Senator John Dolan
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Derelict Sites Act 1990 to increase the levy placed on derelict sites; to ensure the register of derelict sites compiled by a local authority is made publicly available on the local authority’s website; to ensure protection for the rights of older homeowners who have moved into residential care and own a derelict site; to amend the Urban Regeneration and Housing Act 2015 to extend the definition of a “vacant site” to include sites below 0.05 hectares; to bring into operation the entering of vacant sites on local authority registers starting June 2017; to ensure the notification of owners of vacant sites of their entry on the register by 2017; to secure payment of the vacant levy by those on the register from 2017 and payment of arrears no later than 2018; to increase the vacant site levy; to amend the Residential Tenancies Act 2004 to secure the rights of tenants in buy-to-let properties; and to provide for related matters.

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Láithreáin Thréigthe, 1990 chun an tobhach a chuirtear ar láithreáin thréigthe a mhéadú; dá áirithiú go ndéanfar clár na láithreán tréigthe arna thiomsú ag údarás áitiúil a chur ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil; dá áirithiú go gcosnófar cearta úinéirí teaghaise scothaosta atá tar éis aistriú go dtí cúram cónaithe agus a bhfuil láithreán tréigthe ar úinéireacht acu; do leasú an Achta um Athbheochan Uirbeach agus Tithe, 2015 chun an míniú ar “láithreán tréigthe” a leathnú chun go bhfolófar ann láithreáin faoi bhun 0.05 heicteár; dá thabhairt i ngníomh láithreáin fholmha a iontráil ar chláir údaráis áitiúil, ag tosú i Meitheamh 2017; dá áirithiú go dtabharfar fógra d’úinéirí láithreán folamh á rá go n-iontrálfar iad ar an gclár faoi 2017; dá áirithiú go n-íocfaidh na húinéirí sin atá ar an gclár an tobhach folamh ó 2017 agus go n-íocfar riaráistí tráth nach déanaí ná 2018; do mhéadú an tobhaigh láithreáin fholaimh; do leasú an Achta um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 chun cearta tionóntaí atá i maoine ceannach lena ligean a áirithiú; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

 


Seanad Éireann

 

First Stage
Introduced 02/02/2017
Order for Second Stage 02/02/2017
Derelict and Vacant Sites Bill 2017 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format) Derelict and Vacant Sites Bill 2017 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format)

 


Second Stage
08/02/2017

Defeated at Second Stage on 8/02/2017