Home > Order of Business (D) > Dáil Éireann - Ord Gnó an Choiste Gnó...

Ord Gnó an Choiste Gnó don 6 – 8 Márta 2018

Business Committee's Order of Business, 6 - 8 March 2018


Teachta Aengus Ó Snodaigh (Rapporteur):

Craoladh i dtaobh Ghnó na Seachtaine:
Is é gnó na Máirt Mír 8, Tairiscint maidir leis an Ochtú Tuarascáil Déag ón gCoiste Roghnóireachta; agus Mír 29, an Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015 [Seanad], an Dara Céim (atógáil) agus Mír 30, Ráitis maidir leis an nGaeilge. Is í an chéad mhír de Ghnó Comhaltaí Príobháideacha Mír 180, Tairiscint maidir le Tithíocht Phoiblí ar Cíos Costais, arna roghnú ag Grúpa na nDaonlathaithe Sóisialta agus an Chomhaontais Ghlais, agus is í an dara mír de Ghnó Comhaltaí Príobháideacha an Dara Céim de Mhír 52, an Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018.

Is é gnó na Céadaoin roimh an meán lae Mír 29, an Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015 [Seanad], an Dara Céim (atógáil, mura mbeidh sí críochnaithe roimhe sin) agus Mír 31, Ráitis maidir leis an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón gCoimisiún Imscrúdúcháin um Árais Máithreacha agus Naíonán (atógáil). Tar éis an mheán lae, is é an gnó Mír 29, an Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015 [Seanad], an Dara Céim (atógáil, mura mbeidh sí críochnaithe roimhe sin); Mír 30, Ráitis maidir leis an nGaeilge (atógáil, mura mbeidh sí críochnaithe roimhe sin); Mír 31, Ráitis maidir leis an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón gCoimisiún Imscrúdúcháin i dtaobh Árais Máithreacha agus Naíonán (atógáil); Mír 9, Tairiscint maidir le Éire do Dhaingniú Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas; agus Mír 32, Ráitis maidir le Tuaisceart Éireann. Is é an Gnó Comhaltaí Príobháideacha Mír 181, Tairiscint maidir le Cearta Bainte Feamainne a Chaomhnú, arna roghnú ag Neamhspleáigh ar son an Athraithe.

Is é gnó an Déardaoin Mír a5, an Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018, an tOrdú don Dara Céim agus an Dara Céim.

Craoladh i dtaobh Socruithe Beartaithe do ghnó na seachtaine seo:
Maidir le gnó na Máirt, beartaítear:
1.    Go dtógfar an Tairiscint maidir leis an Ochtú Tuarascáil Déag ón gCoiste Roghnóireachta gan díospóireacht agus go ndéanfar aon vótáil a éileofar ar an gcéanna a thógáil láithreach;
2.    Nach mbeidh aon Cheisteanna ó Bhéal ann faoi Bhuan-Ordú 38(1)(b) an tseachtain seo, nach dtógfar Ceisteanna i Scríbhinn Dé Céadaoin agus go dtógfar Saincheisteanna Tráthúla tar éis na gCeisteanna chun an Taoisigh faoi Bhuan-Ordú 39(1)(a);
3.    Nach faide ná 10 nóiméad gach ráiteas maidir leis an nGaeilge ó Aire nó Aire Stáit agus ó phríomhurlabhraithe páirtithe agus grúpaí, nó ó chomhalta arna ainmniú nó arna hainmniú ina n-ionad;
4.    Go dtógfar gnó comhaltaí príobháideacha ó ghrúpa na nDaonlathaithe Sóisialta agus an Chomhaontais Ghlais ar 6.00 p.m. ar feadh dhá uair an chloig agus go ndéanfar an gnó comhaltaí príobháideacha ó pháirtí Fhianna Fáil, a raibh sé beartaithe é a thógáil Dé Céadaoin, an 28 Feabhra, a thógáil tráth nach déanaí ná 8.00 p.m. ar feadh dhá uair an chloig agus go rachaidh an Dáil ar athló ar an gcéanna a chríochnú.

Maidir le gnó na Céadaoin, beartaítear:
1.    Má tá an gnó roimh an meán lae críochnaithe roimh an am sin, go mbeidh an Dáil ar fionraí go dtí an meán lae;
2.    Go dtosóidh an Tairiscint maidir le Éire do Dhaingniú Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas ar 6.40 p.m. agus go gcríochnóidh sí laistigh de 90 nóiméad, mura mbeidh sí críochnaithe roimhe sin. Ní dhéanfaidh ach Aire nó Aire Stáit agus príomhurlabhraithe páirtithe agus grúpaí, nó comhalta arna ainmniú nó arna hainmniú ina n-ionad, óráidí a thabhairt, is óráidí nach faide ná 10 nóiméad an ceann, agus beidh freagra 10 nóiméad ann ó Aire nó Aire Stáit. Féadfaidh na comhaltaí go léir am a roinnt eatarthu féin; agus
3.    Go dtosóidh na Ráitis maidir le Tuaisceart Éireann tráth nach déanaí ná 8.10 p.m. agus go gcríochnóidh siad laistigh de 2 uair an chloig agus 5 nóiméad, mura mbeidh siad críochnaithe roimhe sin. Ní dhéanfaidh ach Aire nó Aire Stáit agus príomhurlabhraithe páirtithe agus grúpaí, nó comhalta arna ainmniú nó arna hainmniú ina n-ionad, ráitis, is ráitis nach faide ná 15 nóiméad an ceann, agus beidh freagra 5 nóiméad ann ó Aire nó Aire Stáit. Féadfaidh na comhaltaí go léir am a roinnt eatarthu féin agus ní atógfar an t-ordú ina dhiaidh sin.

Maidir le gnó an Déardaoin, beartaítear go rachaidh an Dáil, ar éirí di, ar athló go dtí 2.00 p.m. Dé Céadaoin, an 21 Márta 2018.

_________________________

Deputy Aengus Ó Snodaigh (Rapporteur):

Announcement of Business for the Week:
Tuesday’s business shall be Item 8, Motion re. Eighteenth Report of the Committee of Selection;  Item 29, Public Health (Alcohol) Bill 2015 [Seanad] Second Stage (resumed) and Item 30, Statements on the Irish Language. The business in the first Private Members’ Business slot shall be Item 180, Motion re. Cost Rental Public Housing, selected by the Social Democrat-Green Party Group, and the business in the second Private Members’ Business slot shall be Second Stage of Item 52, Consumer Protection (Regulation of Credit Servicing Firms) (Amendment) Bill 2018.

Wednesday’s business before midday shall be Item 29, Public Health (Alcohol) Bill 2015 [Seanad] Second Stage (resumed, if not previously concluded) and Item 31, Statements on the Third Interim Report from the Commission of Investigation into Mother and Baby Homes (resumed). After midday, the business shall be Item 29, Public Health (Alcohol) Bill 2015 [Seanad] Second Stage (resumed, if not previously concluded); Item 30, Statements on the Irish Language (resumed, if not previously concluded); Item 31, Statements on the Third Interim Report from the Commission of Investigation into Mother and Baby Homes (resumed); Item 9, Motion re. Ireland’s Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities; and Item 32, Statements on Northern Ireland.  Private Members’ Business shall be Item 181, Motion re. Preservation of Seaweed Harvesting Rights, selected by I4C.

Thursday’s business shall be Item a5, Thirty-Sixth Amendment of the Constitution Bill 2018 Order for Second Stage and Second Stage.

Announcement of Proposed Arrangements for this week’s business:
In relation to Tuesday’s business, it is proposed that:
1.    The Motion re. Eighteenth Report of the Committee of Selection shall be taken without debate and any division demanded thereon shall be taken immediately;
2.    There shall be no Oral Questions under Standing Order 38(1)(b) this week, written Questions under Standing Order 42(2) shall not be taken on Wednesday and Topical Issues shall be taken after Taoiseach Questions under Standing Order 39(1)(a);
3.    Statements on the Irish Language of a Minister or Minister of State and the main spokespersons of parties and groups, or a member nominated in their stead, shall not exceed 10 minutes each.  All other members shall not exceed 5 minutes each with a 5 minute response from a Minister or Minister of State and all members may share time; and
4.    Private members’ business from the Social Democrats-Green Party Group shall be taken at 6.00 p.m. for two hours and the private members’ business due to be taken on Wednesday 28th February from the Fianna Fáil Party shall be taken not later than 8.00 p.m. for two hours and the Dáil shall adjourn on its conclusion.

In relation to Wednesday’s business, it is proposed that:
1.    If the business scheduled prior to midday concludes before that hour, the Dáil shall stand suspended until midday;
2.    The Motion re. Ireland’s Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities shall commence at 6.40 p.m. conclude within 90 minutes, if not previously concluded.  Speeches shall be confined to a Minister or Minister of State and the main spokespersons of parties and groups, or a member nominated in their stead, which shall not exceed 10 minutes each, with a 10 minute response from a Minister or Minister of State and all members may share time; and
3.    Statements on Northern Ireland shall commence not later than 8.10 p.m. and to conclude within 2 hours and 5 minutes, if not previously concluded. Statements shall be confined to a Minister or Minister of State and the main spokespersons of parties and groups, or a member nominated in their stead, which shall not exceed 15 minutes each with a 5 minute response from a Minister or Minister of State. All members may share time and the order shall not resume thereafter.

In relation to Thursday’s business, it is proposed that the Dáil, on its rising, shall adjourn until 2.00 p.m. on Wednesday, 21 March, 2018.