An Bille um an gCúigiú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Beatha Dhaonna le Linn Toirchis a Chosaint), 2001: Ordú don Dara Céim. Twenty-fifth Amendment of the Constitution (Protection of Human Life in Pregnancy) Bill, 2001: Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht a leasú.
Bill entitled an Act to amend the Constitution.

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

I move: "That Second Stage be taken now."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.