Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013: Order for Second Stage

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht a leasú.
DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:
AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe—
(A) an Bunreacht a leasú chun deireadh a chur le Seanad Éireann agus chun foráil a dhéanamh gurb iad an tUachtarán agus Dáil Éireann a bheidh san Oireachtas ón dáta a chuirfear deireadh le Seanad Éireann; agus
(B) de dhroim an mhéid sin roimhe seo, an Bunreacht a leasú thairis sin agus, go háirithe, leasú a dhéanamh ar na forálacha sin de lena dtugtar feidhmeanna do Sheanad Éireann nó atá bunaithe ar an Teach sin a bheith ann.
Bill entitled an Act to amend the Constitution.
WHEREAS by virtue of Article 46 of the Constitution any provision of the Constitution may be amended in the manner provided by that Article:
AND WHEREAS it is proposed–
(A) to amend the Constitution for the purpose of abolishing Seanad Éireann and providing that the Oireachtas shall, from the date of such abolition, consist of the President and Dáil Éireann; and
(B) in consequence of the foregoing, to amend otherwise the Constitution and, in particular, to amend those provisions of it that confer functions on Seanad Éireann or that are premised on the existence of that House.

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

I move: "That Second Stage be taken now."

Is that agreed?

On a point of order, I have an amendment.

Yes, it can be moved when you------

Can I move it and have a division on it now?

No, you cannot do that.

I cannot. Can I move it when I speak later on?

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.