Statement for the Information of Voters in relation to the Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013: Motion

Tairgim:

"GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar fhaisnéis do vótálaithe, de bhun alt 23 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun an Bunreacht a leasú chun deireadh a chur le Seanad Éireann agus chun foráil a dhéanamh gurb iad an tUachtarán agus Dáil Éireann a bheidh san Oireachtas ón data a chuirfear deireadh le Seanad Éireann agus, de dhroim an mhéid sin roimhe seo, chun an Bunreacht a leasú thairis sin agus, go háirithe, chun leasú a dhéanamh ar na forálacha sin de lena dtugtar feidhmeanna do Sheanad Éireann nó atá bunaithe ar an Teach sin a bheith ann, ar togra é atá ar áireamh sa Bhille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le Seanad Éireann), 2013, agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra chun an Bunreacht a leasú chun deireadh a chur le Seanad Éireann, chun foráil a dhéanamh gurb iad an tUachtarán agus Dáil Éireann a bheidh san Oireachtas ón data a chuirfear deireadh le Seanad Éireann, agus chun leasú a dhéanamh ar fhorálacha eile den Bhunreacht lena dtugtar feidhmeanna do Sheanad Éireann nó atá bunaithe ar Sheanad Éireann a bheith ann.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

I move:

"THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters, pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend the Constitution for the purpose of abolishing Seanad Éireann and providing that the Oireachtas shall, from the date of such abolition, consist of the President and Dáil Éireann and in consequence of the foregoing, to amend otherwise the Constitution and, in particular, to amend those provisions of it that confer functions on Seanad Éireann or that are premised on the existence of that House, which is contained in the Thirtysecond Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013 and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

You are being asked if you agree with the proposal to amend the Constitution to abolish Seanad Éireann, to provide that from the date of such abolition the Oireachtas shall consist of the President and Dáil Éireann, and to amend other provisions of the Constitution that confer functions on Seanad Éireann or that are premised on the existence of Seanad Éireann.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.
The Dáil adjourned at 10.46 p.m. until 10.30 a.m. on Wednesday, 26 June 2013.