Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015: Order for Second Stage

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht a leasú.
DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:
AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú:
Achtaítear ag an Oireachtas ar an ábhar sin mar a leanas:
Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú
1. Leasaítear leis seo mar a leanas Airteagal 41 den Bhunreacht:
(a) cuirfear an t-alt a bhfuil an téacs de leagtha amach i gCuid 1 den Sceideal isteach i ndiaidh alt 3 den téacs Gaeilge;
(b) cuirfear an t-alt a bhfuil an téacs de leagtha amach i gCuid 2 den Sceideal isteach i ndiaidh alt 3 den téacs Sacs-Bhéarla.
Lua
2. (1) An Ceathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht a thabharfar ar an leasú a dhéantar ar an mBunreacht leis an Acht seo.
(2) Féadfar an tAcht um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015 a ghairm den Acht seo.
Bill entitled An Act to amend the Constitution.
WHEREAS by virtue of Article 46 of the Constitution any provision of the Constitution may be amended in the manner provided by that Article:
AND WHEREAS it is proposed to amend Article 41 of the Constitution:
Be it therefore enacted by the Oireachtas as follows:
Amendment of Article 41 of the Constitution
1. Article 41 of the Constitution is hereby amended as follows:
(a) the section, the text of which is set out in Part 1 of the Schedule, shall be inserted after section 3 of the Irish text;
(b) the section, the text of which is set out in Part 2 of the Schedule, shall be inserted after section 3 of the English text.
Citation
2. (1) The amendment of the Constitution effected by this Act shall be called the Thirty-fourth Amendment of the Constitution.
(2) This Act may be cited as the Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Act 2015.

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

I move: "That Second Stage be taken now."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.