Appointment of Taoiseach, Members of Government, Minister of State and Attorney General

Before I call the Leader on the Order of Business, I must inform the House that letters dated 3 and 14 June 2017 have been received from the Secretary to the Government regarding:

(1) the resignation and appointment of the Minister of State at the Department of Public Expenditure and Reform with special responsibility for the Office of Public Works and flood relief;

(2) the appointment of Deputy Leo Varadkar as Taoiseach;

(3) the nomination of members of the Government;

(4) the nomination of the Attorney General; and

(5) the nomination of the Tánaiste; and the allocation of Departments. The letters will be set out in the Journal of the House. Consequent on this announcement, they will also be printed in the Official Report.ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

Dublin 2

3 June, 2017Clerk of the Seanad,Leinster House.The Taoiseach accepted the resignation of Deputy Seán Canney as Minister of State at the Department of Public Expenditure and Reform today, 3 June 2017.

On the nomination of the Taoiseach and in exercise of the power conferred on them by the Ministers and Secretaries Acts 1924 to 2007, the Government appointed Kevin Boxer Moran, T.D to be Minister of State at the Department of Public Expenditure and Reform with special responsibility for the Office of Public Works and Flood Relief with effect from today, 3 June 2017.

ROINN AN TAOISIGHDepartment of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

Dublin 2

14 Meitheamh, 2017.

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil

(1) an tUachtarán, ar ainmniú Dháil Éireann, tar éis Leo Varadkar a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.1° den Bhunreacht, mar Thaoiseach;

(2) an tUachtarán, ag gníomhú dó ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, tar éis na daoine seo a leanas a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.2° den Bhunreacht, mar chomhaltaí den Rialtas agus bheith, i dteannta an Taoisigh, mar Rialtas:-

Proinséas Nic Gearailt

Pascal Ó Donnchú

Risteárd de Briotún

Síomón Ó Cómhanaigh

Cathal Ó Flannagáin

Heather Mhic Unfraidh

Síomón Ó hEarchaí

Micheál Ó Críod

Donnacha Ó Neachtain

Seán de Rossa

Katherine Zappone

Micheál Ó Rinn

Ríona Uí Dhochartaigh

Eoghan Ó Murchú

(3) an tUachtarán tar éis Seamus PhiIip Woulfe. S.C., a cheapadh, ar ainmniú an Taoisigh, mar Ard-Aighne de bhun Airteagal 30.2 den Bhunreacht.

(4) an Taoiseach tar éis Proinséas Nic Gearailt a ainmniú inniu, de bhun Airteagal 28.6.1° den Bhunreacht, chun beith ina Tánaiste; agus

(5) an Taoiseach, i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dó le halt 4(1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, inniu tar éis an Roinn Cosanta a shannadh dó fhéin agus na Ranna Stáit seo a leanas a shannadh leis seo do na comhaltaí faoi seach den Rialtas a luaitear a n-ainmneacha os coinne ainmneacha na Ranna:

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta - Proinséas Nic Gerailt

An Roinn Airgeadais agus An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe - Pascal Ó Donnchú

An Roinn Oideachais agus Scileanna - Risteárd de Briotún

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Síomón Ó Cómhanaigh

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais - Cathal Ó Flannagáin

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta - Heather Mhic Unfraidh

An Roinn Sláinte - Síomón Ó hEarchaí

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - Micheál Ó Críod

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil - Donnacha Ó Neachtain

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt - Seán de Rossa

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige - Caitríona Zappone

An Roinn Coimirce Sóisialaí - Ríona Uí Dhochartaigh

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil - Eoghan Ó Murchú