Thursday, 30 May 2013

Questions (13, 40, 42)

Mary Lou McDonald

Question:

13. D'fhiafraigh Deputy Mary Lou McDonald den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta céard iad na himpleachtaí a mheasann sé a bheidh ann mar thoradh ar an múnla nua maoinithe atá curtha os comhair na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas do líon agus do chaighdeán na seirbhísí do phobal na Gaeilge agus do chúrsaí fostaíochta d’fhostaithe sna heagrais bhunmhaoinithe reatha; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [26253/13]

View answer

Pearse Doherty

Question:

40. D'fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil aon dul chun cinn déanta ó thaobh teacht ar shocrú maidir le maoiniú na mbuneagras Gaeilge. [26250/13]

View answer

Michael Colreavy

Question:

42. D'fhiafraigh Deputy Michael Colreavy den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an ndéanfaidh sé ráiteas faoi thodhchaí Fhorbairt Naíonraí Teo; cén maoiniú a bheidh ar fáil dóibh sa tréimhse atá le teacht; agus cad é todhchaí na scéime maidir le deontais atá á gcur ar fáil dóibh faoi láthair. [26247/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Molaim ceisteanna Uimh. 13, 40 agus 42 a fhreagairt le chéile.

Mar is eol do na Teachtaí, cuireann Foras na Gaeilge bunmhaoiniú ar fáil i gcás 19 n-eagraíocht Ghaeilge, lena n-áirítear 12 eagraíocht atá ag feidhmiú go príomha sa dlínse seo agus 7 n-eagraíocht atá ag feidhmiú go príomha ó thuaidh. Le linn 2008, chuir Foras na Gaeilge tús le hathbhreithniú seachtrach ar na heagraíochtaí bunmhaoinithe sa chomhthéacs go raibh 40%, nó €8m, de bhuiséad Fhoras na Gaeilge á chaitheamh ar na heagraíochtaí seo agus go raibh 50% den allúntas sin á chaitheamh ag na heagraíochtaí bunmhaoinithe ar thuarastail amháin. Léirigh an t-athbhreithniú seachtrach neamhéifeachtúlachtaí leis an chóras a bhí i bhfeidhm.

Dá bhrí sin, shocraigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas in 2009 gur chóir an t-athbhreithniú a chur i gcrích chun tairbhí suntasacha a bhaint amach maidir le luach ar airgead agus maidir le seachadadh éifeachtach dhualgais reachtúla Fhoras na Gaeilge. Ó shin i leith, tá múnlaí éagsúla maoinithe á mbreithniú ag Foras na Gaeilge i gcomhar leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe, le páirtithe leasmhara eile agus leis an phobal i gcoitinne trí na próisis chomhairliúcháin phoiblí a reáchtáladh sa dá dhlínse.

Ní miste a nótáil gur aontaigh an Chomhairle Aireachta síneadh a chur leis na socruithe reatha bunmhaoinithe i rith an ama seo. San am i láthair, tá cinneadh tógtha ag an Chomhairle Aireachta go leanfaidh na socruithe reatha bunmhaoinithe go dtí an 31 Nollaig 2013.

Ag cruinniú den Chomhairle Aireachta ar an 6 Márta 2013, aontaíodh go gcuirfí pleananna chun cinn chun múnla nua maoinithe a thabhairt isteach, ag féachaint do chinneadh críochnaitheach a dhéanamh faoi mhí an Mheithimh 2013 ar a dhéanaí.

Dá réir sin, tá mo Roinn féin agus an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh ag obair go dlúth le Foras na Gaeilge ar mhaithe le moltaí críochnúla a chur faoi bhráid chruinniú den Chomhairle Aireachta atá socraithe don mhí seo chugainn.

Tuigfidh na Teachtaí nach mbeadh sé cuí dom labhairt faoi na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag aon mhúnla nua maoinithe d'eagraíochtaí ar leith, nó do chúrsaí fostaíochta sna heagraíochtaí bunmhaoinithe, go dtí go mbeidh an cheist uile cíortha ag an Chomhairle Aireachta an mhí seo chugainn.