Media accreditation for journalists

Members of the media wishing to attend meetings of Oireachtas Committees or Oireachtas media events should contact the Press Office of the Houses of the Oireachtas in advance of arriving at Leinster House.

Members of the media wishing to attend plenary sittings of Dáil Éireann or Seanad Éireann should contact the Press Gallery (details below) in advance to arrange accreditation.

Key contacts

 

Press and public relations officer

Verona Ní Bhroinn
+353 (0) 1 618 3881
+353 (0) 87 262 4132
verona.nibhroinn@oireachtas.ie

Oireachtas Press Office

+353 (0) 1 618 3166
+353 (0) 1 618 3066
pressoffice@oireachtas.ie

Press Officer
Petrina Vousden

+353 (0) 1 618 3437
+353 (0) 85 8745 295
petrina.vousden@oireachtas.ie

Press Officer

Robert Kennedy-Cochrane

+353 (0) 1 618 4149

+353 (0) 85 870 7436

robert.kennedy-cochrane@oireachtas.ie

Press Officer

Jason Kiernan

+353 (0) 1 618 4486

+353 (0) 86 701 5235

jason.kiernan@oireachtas.ie

Press Gallery*
Gavan Reilly
+353 (0) 87 924 9543
gavan.reilly@tv3.ie

 

Sorcha Ní Riada
+353 (0) 87 231 3908
niriads@rte.ie

 

Fiach Kelly
+353 (0) 86 102 2808
fiachkelly@gmail.com

*The Press Gallery organises access to Leinster House, and to sittings of Dáil Éireann and Seanad Éireann, on behalf of journalists from Ireland and around the world. It also engages with the Oireachtas authorities, on behalf of the media, about issues relating to press access and facilities. It is made up of accredited journalists and is entirely independent of the Oireachtas itself.

General information

 • Members of the media should report to the Visitor Reception area at the Kildare Street Gate where you will be directed (a) to pick up your access pass at the Enquiry Office or (b) to go directly to LH 2000 where the Committee meeting rooms are located. You may be required to produce photo ID to gain access.
 • Each Committee meeting room has a row of reserved seating for the media, allocated on a first-come, first-served basis.
 • Phones must be switched off while attending a Committee meeting or plenary sitting.
 • In Committee rooms, visitors must not cross from the visitors’ gallery onto the Committee floor and must not interfere with the papers of Oireachtas Members.
 • It is possible to view live broadcasts of Dáil Éireann, Seanad Éireann and public Committee meetings online.
 • Media events of a commercial nature or that would confer monetary gain or promotional advantage to any firm, company, group or individual are not permitted.
 • The Parliamentary Ushers are available at all times to assist visitors and media with any queries. They may also issue direction during your time in Leinster House and your cooperation with their instructions is expected and acknowledged in advance.

Arranging interviews at The Convention Centre Dublin

When the Houses of the Oireachtas sit in The Convention Centre Dublin (CCD), designated spaces for interviewing Members of the Houses must be booked in advance with the Oireachtas Press Office.

Filming or recording of interviews in designated areas cannot be guaranteed without prior booking. Both the designated internal space and external media interview space under the canopy at the front of the CCD are strictly for the purposes of pre-booked and pre-arranged interviews.

As the spaces are within the secure perimeter of the House as such, normal security and public health guidelines apply. These are for the protection of Members and staff. We appreciate your co-operation with this.

 1. The roped off internal interview space is in the foyer space under the escalator to the left of the entrance as you enter and is a stand up area only. The external canopy space is located to the left of the entrance as you enter. A Member may be interviewed in both areas but it must be done without the need for cabling.
 2. The interviewees will exclusively be Members. Media must have a confirmed interviewee before a booking can be made. Bookings can be made up to 30 minutes beforehand.
 3. Bookings/requests for use of the space must be made via the Oireachtas Press Office only. The Press Office will send confirmation of successful applications to media involved.
 4. Bookings will be allocated in 20 minute slots only and back-to-back bookings will not be permitted.
 5. Use of the interview space is open to all media including broadcasters, radio, local media and webcasters.
 6. Pieces to camera by the interviewer are not permitted.
 7. A maximum of two people only from a media outlet will be allowed access.
 8. No pop-ups or props are allowed during recording.
 9. Names and contact details of those entering will be logged by the Press Officer and provided to the Usher Team for access and Covid tracing purposes.
 10. Filming direction will be out towards the river and not internal.
 11. Access to both media areas, internal and external, in the CCD is granted on the basis that the interviewer and any other person present for the purposes of the interview will exit the premises immediately on completion of interview. The Press Officer on duty will be responsible for ensuring that this is adhered to.
 12. It is the responsibility of media who have booked these slots to attend the CCD in time for their allocated slot, and to ensure they have sufficient time to pass through any security cordons in place in the environs of the CCD.

Arranging interviews at Leinster House

Interviews with Members at Leinster House can take place with the Member’s agreement. When a Member (or group of Members) has consented to be interviewed, the interview arrangements must be sent via email to the Events Desk. Impromptu or "door-stepping" type interviews are not permitted.

Notification of the interview can be given by the Member, party press staff, secretarial assistants, or the accredited journalist. The Events Desk will arrange access clearances (if necessary) and interview location bookings. In the case of party leaders, interviews and recording may take place in the party leader's office.

The interview format is camera crew and journalist interviewing the Member. "Pieces to camera" by journalists are not permitted except at the end of the interview. In such circumstances the "piece to camera" should not exceed 30 seconds.

Interviews may only be conducted in certain locations within Leinster House. Please contact the Oireachtas Press Office for advice and information.

See our list of permitted interview locations.

Media briefings

Oireachtas Committee media briefings may be held in the Audio-Visual Room or the conference room of the Royal College of Physicians.

Political party briefings to media may be held in the Audio-Visual Room. The House rules in regard to display of political emblems apply to media briefings. Room booking and access arrangements should be made through the Events Desk.

Photo calls and filming

Photo calls are permitted in Leinster House at the following locations only:

 • The Plinth in Kildare Courtyard
 • The Audio-Visual Room
 • Under the Portico at LH 2000
 • Ground floor public entrance to the Dáil Gallery.

Filming and photography inside Leinster House (with the exception of photo-calls as set out above) normally require the consent of the Committee on Parliamentary Privileges and Oversight. Where filming of vacant Chambers is being sought for historical or documentary purposes, please contact the Oireachtas Press Office

* Eagraíonn an Preas-Áiléar rochtain ar Theach Laighean, agus ar shuíonna de Dháil Éireann agus de Sheanad Éireann, thar ceann iriseoirí as Éirinn agus an domhan ar fad. Déanann sé teagmháil le húdaráis an Oireachtais freisin, thar ceann na meán, mar gheall ar shaincheisteanna a bhaineann le saoráidí agus rochtain na meán. Iriseoirí creidiúnaithe atá air agus tá sé go hiomlán neamhspleách ar an Oireachtas féin.

Eolas ginearálta

 • Ba chóir do lucht na meán dul go dtí an Oifig Fáilte ag Geata Shráid Chill Dara, áit a n-iarrfar ort (a) do phas rochtana a fháil ag an Oifig Fiosrúcháin nó (b) dul go díreach chuig TL2000, áit a bhfuil seomraí cruinnithe na gCoistí lonnaithe. B’fhéidir go mbeidh ort aitheantas fótagrafach a thaispeáint chun rochtain a fháil.
 • Cuirtear sraith suíochán in áirithe le haghaidh na meán i ngach seomra cruinnithe Coiste. Tá siad ar fáil ar bhonn tús áite don té is túisce.
 • Ní mór gutháin a mhúchadh nuair atáthar ag freastal ar chruinniú Coiste nó ar shuí iomlánach.
 • Maidir leis na seomraí Coiste, ní ceadmhach do chuairteoirí dul anonn go hurlár an Choiste ó áiléar na gcuairteoirí agus ní ceadmhach dóibh cur isteach ar pháipéir na gComhaltaí den Oireachtas.
 • Féadtar féachaint ar chraoltaí beo ar chruinnithe de Dháil Éireann, de Sheanad Éireann agus de Choistí poiblí ar líne.
 • Níl imeachtaí meán tráchtála nó imeachtaí a thabharfadh gnóchan airgeadaíochta nó buntáiste cur chun cinn d’aon ghnólacht, chuideachta, ghrúpa nó duine aonair ceadaithe.
 • Tá na hUiséirí Parlaiminte ar fáil i gcónaí chun cuidiú le cuairteoirí agus le lucht na meán má bhíonn ceisteanna ar bith acu. Féadfaidh siad treoracha a thabhairt duit freisin fad a bhíonn tú i dTeach Laighean agus bítear ag súil go gcomhlíonfaí na treoracha sin agus go nglacfaí leo roimh ré.

Agallaimh a shocrú

Is féidir agallaimh le Comhaltaí i dTeach Laighean a shocrú le comhaontú na gComhaltaí. I gcás go dtoilíonn Comhalta (nó grúpa Comhaltaí) agallamh a dhéanamh, ní mór socruithe an agallaimh a sheoladh i ríomhphost chuig an Deasc Imeachtaí. Ní cheadaítear agallaimh ar an toirt ná agallaimh “éirí bealaigh”.

Is féidir leis an gComhalta, le baill foirne phreas an pháirtí, le cúntóirí rúnaíochta, nó leis an iriseoir creidiúnaithe, fógra faoin agallamh a thabhairt. Eagróidh an Deasc Imeachtaí ceadanna rochtana (más gá), chomh maith le háirithintí maidir le suíomhanna agallaimh. I gcás ceannairí páirtí, féadtar agallaimh agus taifeadadh a dhéanamh in oifig cheannaire an pháirtí.

Is éard atá san fhormáid agallaimh ná criú ceamara agus iriseoir a chuireann agallamh ar an gComhalta. Níl cead ag iriseoirí “píosaí chuig ceamara” a dhéanamh seachas ag deireadh an agallaimh. Sna cásanna sin, níor chóir go mbeadh an “píosa chuig ceamara” níos faide ná 30 soicind.

Ní féidir agallaimh a dhéanamh ach i suíomhanna áirithe laistigh de Theach Laighean. Déan teagmháil le hOifig Preasa an Oireachtais i gcomhair comhairle agus eolais.

Féach ar ár liosta de shuíomhanna ina gceadaítear agallamh..

Seisiúin eolais do na meáin

Is féidir seisiúin eolais na gCoistí Oireachtais a reáchtáil sa Seomra Closamhairc nó sa seomra comhdhála i gColáiste Ríoga Lianna na hÉireann.

Féadtar seisiúin eolais na bpáirtithe polaitíochta do na meáin a chur ar siúl sa Seomra Closamhairc. Tá feidhm ag rialacha an Tí maidir le seisiúin eolais do na meáin ó thaobh taispeántas suaitheantas polaitíochta de. Ba chóir socruithe rochtana agus áirithinte seomra a dhéanamh tríd an Deasc Imeachtaí.

Gairmeacha grianghraf agus scannánaíocht

Ceadaítear gairmeacha grianghraf i dTeach Laighean sna suíomhanna seo a leanas amháin:

 • An Plionta i gClós Chill Dara
 • An Seomra Closamhairc
 • Faoin bPóirseáid ag TL2000
 • An bealach isteach poiblí ar an mbunurlár chuig Áiléar na Dála.

De ghnáth, is gá toiliú a fháil ón gCoiste ar Phribhléidí Parlaiminteacha agus Maoirseacht chun scannánaíocht agus grianghrafadóireacht a dhéanamh laistigh de Theach Laighean (seachas gairmeacha grianghraf mar a leagtar amach thuas). I gcás go n-iarrtar scannánaíocht a dhéanamh ar sheomraí folmha chun críocha stairiúla nó le haghaidh clár faisnéise, déan teagmháil le hOifig Preasa an Oireachtais