Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais. Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse tithíochta, pleanála, pobail agus rialtais áitiúil.

Cinntí cruinnithe

Céad, 18 Ean

Decision List A

Decision List A ()