In Committee on Finance. - Vote 29—Widows' and Orphans' Pensions.

I move:—

Go ndeontar suim ná raghaidh thar £300,000 chun slánuithe na suime is gá chun íoctha an Mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31adh lá de Mhárta, 1940, chun íocaíochta leis an gCuntas Suncála Pinsean (Achtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 go 1937 (Uimh. 29 de 1935, Alt 42 (2) agus Uimh. 11 de 1937, Alt 21)).

That a sum not exceeding £300,000 be granted to complete the sum necessary to defray the Charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1940, for payment to the Pensions Investment Account (Widows' and Orphans' Pensions Acts, 1935 to 1937 (No. 29 of 1935, Section 42 (2), and No. 11 of 1937, Section 21)).

Vote put and agreed to.