Written Answers. - Aistriúchán Reachtaíochta.

Eamon Gilmore

Ceist:

27 D'fhiafraigh Mr. Gilmore den Aire Airgeadais an ndéanfaidh sé na hAchtanna, na Billí agus na rialacháin nach bhfuil aistrithe don Ghaeilge a liostáil; agus an féidir leis a mhíniú cén fáth a bhfuil moill ar an aistriúchán.

Leis an freagra seo ta liosta a thugann an chuid is tábhachtaí den eolas a d'iarr an Teachta.

Faoi mar a tharla go ginearálta sa stát seirbhís, bhí gá le srianta foirne i rannóg an aistriúcháin. Bhí baint éigin ag na srianta seo leis an moill. Dá ainneoin sin, is mian liom a rá, nár cailleadh ach dhá phost, as 12, san oifig sin.
Mar gheall ar thábhacht na hoibre seo, áfach, rinne mé socruithe le deanaí chun ceann amháin de na poist sin a líonadh sar i bhfad. Tá súil agam go gcabhróidh sin leis an scéal.
Nóta 1 — Ní aistrítear Billí go Gaeilge.
Nóta 2 — Tá na hionstraimí reachtúla go léir a rinneadh go dtí deireadh 1984 aistrithe go Gaeilge. Tá tuairim is 2,000 ionstraim reachtúil a rinneadh ó 1984 i leith le haistriú fós.
Acts which are awaiting translation into Irish

Title of Act

Number

Teideal an Achta

Uimhir

Safety, Health and Welfare at Work Act, 1989

7 of 1989

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 1989

7 de 1989

Local Government Provisional Order Confirmation Act, 1989

1 (Private) of 1989

An tAcht Daingnithe Ordaithe Shealadaigh Rialtais Aitiúil, 1989

1(Príobháideach) de 1989

Trustee Savings Banks Act, 1989

21 of 1989

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989

21 de 1989

Video Recordings Act, 1989

22 of 1989

An tAcht um Fhístaifeadtaí, 1989

22 de 1989

Appropriation Act, 1989

23 of 1989

An tAcht Leithreasa, 1989

23 de 1989

Bord Glas Act, 1990

1 of 1990

An tAcht um Bord Glas, 1990

1 de 1990

Decimal Currency Act, 1990

2 of 1990

An tAcht um Airgead Reatha Deachúil, 1990

2 de 1990

Building Control Act, 1990

3 of 1990

An tAcht um Rialú Foregníochta, 1990

3 de 1990

B & I Line Act, 1990

4 of 1990

An tAcht um Líne B & I, 1990

4 of 1990

Social Welfare Act, 1990

5 of 1990

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1990

5 de 1990

Defence (Amendment) Act, 1990

6 of 1990

An tAcht Cosanta (Leasú), 1990

6 de 1990

Dún Laoghaire Harbour Act, 1990

7 of 1990

An tAcht um Chuan Dhún Laoghaire, 1990

7 de 1990

Horse Breeding Act, 1990

8 of 1990

An tAcht Síolrúcháin Chapall, 1990

8 de 1990

Larceny Act, 1990

9 of 1990

An tAcht um Ghoid, 1990

9 de 1990

Finance Act, 1990

10 of 1990

An tAcht Airgeadais, 1990

10 de 1990

Local Government (Planning and Development) Act, 1990

11 of 1990

An tAcht Rialtais Áitiúil (Peanáil agus Forbairt), 1990

11 de 1990

Firearms and Offensive Weapons Act, 1990

12 of 1990

Acht na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach, 1990

12 de 1990

International Carriage of Goods by Road Act, 1990

13 of 1990

An tAcht um Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, 1990

13 de 1990

Derelict Sites Act, 1990

14 of 1990

An tAcht um Láithreáin Thréigthe, 1990

14 de 1990

Industrial Credit (Amendment)

15 of 1990

An tAcht Cairde Tionscail

15 de 1990

Act, 1990

(Leasú), 1990

Criminal Justice Act, 1990

16 of 1990

An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1990

16 de 1990

Control of Clinical Trials and Drugs Act, 1990

17 of 1990

An tAcht um Rialú Trialacha agus Drugaí Cliniciúla, 1990

17 de 1990

National Treasury Management Agency Act, 1990

18 of 1990

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990

18 de 1990

Industrial Relations Act, 1990

19 of 1990

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1990

19 de 1990

Shannon Navigation Act, 1990

20 of 1990

Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990

20 de 1990

Local Government (Water Pollution) (Amendment) Act, 1990

21 of 1990

An tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) (Leasú), 1990

21 de 1990

Turf Development Act, 1990

22 of 1990

An tAcht Forbartha Móna, 1990

22 de 1990

Health (Nursing Homes) Act, 1990

23 of 1990

An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990

23 de 1990

Broadcasting Act, 1990

24 of 1990

An tAcht Craolacháin, 1990

24 de 1990

Pensions Act, 1990

25 of 1990

Acht na bPinsean, 1990

25 de 1990

Insurance Act, 1990

26 of 1990

An tAcht Árachais, 1990

26 de 1990

Companies (Amendment) Act, 1990

27 of 1990

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990

27 de 1990

Teachers' Superannuation (Amendment) Act, 1990

28 of 1990

Acht Aoisliúntas na Múinteoirí (Leasú), 1990

28 de 1990

International Development Association (Amendment) Act, 1990

29 of 1990

An tAcht um Chomhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (Leasú), 1990

29 de 1990

Public Hospitals (Amendment) Act, 1990

30 of 1990

Acht na nOspidéal Poiblí (Leasú) 1990

30 de 1990

Fóir Teoranta (Dissolution) Act, 1990

31 of 1990

An tAcht um Fhóir Teoranta (Díscaoileadh), 1990

31 de 1990

Criminal Law (Rape) (Amendment) Act, 1990

32 of 1990

An tAcht um an Dí Coiriúil (Banéigean) (Leasú), 1990

32 de 1990

Companies Act, 1990

33 of 1990

Acht na gCuideachtaí, 1990

33 de 1990

Criminal Justice (Forensic Evidence) Act, 1990

34 of 1990

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Fianaise Dlí-Eolaíochta), 1990

34 de 1990

Exchange Control (Continuance) Act, 1990

35 of 1990

An tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1990

35 de 1990

Electoral (Amendment) Act, 1990

36 of 1990

An tAcht Toghcháin (Leasú), 1990

36 de 1990

Unit Trusts Act, 1990

37 of 1990

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1990

37 de 1990

Appropriation Act, 1990

38 of 1990

An tAcht Leithreasa, 1990

38 de 1990

European Bank for Reconstruction and Development Act, 1991

1 of 1991

An tAcht um Banc Eorpach le hAghaidh Athchóiriú agus Forbairt, 1991

1 de 1991

Marine Institute Act, 1991

2 of 1991

An tAcht um Fhoras na Mara, 1991

2 de 1991

Sugar Act, 1991

3 of 1991

An tAcht Siúcra, 1991

3 de 1991

Destructive Insects and Pests (Amendment) Act, 1991

4 of 1991

Acht na bhFeithidí Millteacha agus na Lotnaidí (Leasú), 1991

4 de 1991

Worker Protection (Regular Part-time Employees) Act, 1991

5 of 1991

An tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha Rialta), 1991

5 de 1991

Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act, 1991

6 of 1991

An tAcht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta, 1991

6 de 1991

Social Welfare Act, 1991

7 of 1991

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1991

7 de 1991