Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Dáil Éireann díospóireacht -
Wednesday, 17 Jul 2013

Vol. 812 No. 1

Statement for Information of Voters: Motion

Tairgim:

GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar fhaisnéis do vótálaithe, de bhun alt 23 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun an Bunreacht a leasú atá ar áireamh sa Bhille um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cúirt Achomhairc), 2013 agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra -

(a) chun an Bunreacht a leasú chun cúirt dar teideal an Chúirt Achomhairc a bhunú,

(b) dá dhroim sin, chun forálacha eile den Bhunreacht a leasú, go háirithe na forálacha a bhaineann le dlínse na Cúirte Uachtaraí chun achomhairc in aghaidh breitheanna ón Ard-Chúirt agus ó chúirteanna eile a éisteacht agus a chinneadh, agus

(c) chun fo-alt 5° d’Airteagal 34.4 den Bhunreacht, ar a dtugtar riail ‘an aon bhreithiúnais amháin’, a scriosadh, ar foalt é a bhaineann le breitheanna ón gCúirt Uachtarach ar cheist i dtaobh dlí a bheith bailí nó gan a bheith bailí ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters, pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend the Constitution which is contained in the Thirty-third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Bill 2013 and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

You are being asked if you agree with the proposal -

(a) to amend the Constitution for the purpose of establishing a court to be called the Court of Appeal,

(b) as a consequence, to amend other provisions of the Constitution, in particular, the provisions relating to the jurisdiction of the Supreme Court to hear and determine appeals from decisions of the High Court and of other courts, and

(c) to delete subsection 5° of Article 34.4 of the Constitution, known as the ‘one judgment’ rule, relating to decisions of the Supreme Court on a question of whether a law is valid having regard to the provisions of the Constitution.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.
Barr
Roinn