Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Dáil Éireann díospóireacht -
Wednesday, 21 Mar 2018

Vol. 966 No. 8

Statement for Information of Voters: Motion

Tairgim:

GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe, de bhun alt 23 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun an Bunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018, agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra -

(i) chun an fo-alt seo a leanas a scriosadh as Airteagal 40.3 den Bhunreacht:

‘3° Admhaíonn an Stát ceart na mbeo gan breith chun a mbeatha agus, ag féachaint go cuí do chomhcheart na máthar chun a beatha, ráthaíonn sé gan cur isteach lena dhlíthe ar an gceart sin agus ráthaíonn fós an ceart sin a chosaint is a shuíomh lena dhlíthe sa mhéid gur féidir é.

Ní theorannóidh an fo-alt seo saoirse chun taisteal idir an Stát agus stát eile.

Ní theorannóidh an fo-alt seo saoirse chun faisnéis a fháil nó a chur ar fáil sa Stát maidir le seirbhísí atá ar fáil go dleathach i stát eile ach sin faoi chuimsiú cibé coinníollacha a fhéadfar a leagan síos le dlí.’,

agus

(ii) chun an méid seo a leanas a chur in ionad an fho-ailt sin:

‘3° Féadfar socrú a dhéanamh le dlí chun foirceannadh toirchis a rialáil.’.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NIL ar an bpáipéar ballóide.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters, pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend the Constitution which is contained in the Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018 and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

You are being asked if you agree with the proposal -

(i) to delete the following subsection from Article 40.3 of the Constitution:

‘3° The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right.

This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state.

This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.’,

and

(ii) to substitute that subsection with the following:

‘3° Provision may be made by law for the regulation of termination of pregnancy.’.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

Cuireadh an cheist.
Question put:
The Dáil divided: Tá, 96; Níl, 21; Staon, 2.

 • Adams, Gerry.
 • Bailey, Maria.
 • Barry, Mick.
 • Boyd Barrett, Richard.
 • Brady, John.
 • Brassil, John.
 • Breen, Pat.
 • Brophy, Colm.
 • Broughan, Thomas P.
 • Browne, James.
 • Bruton, Richard.
 • Buckley, Pat.
 • Burton, Joan.
 • Byrne, Catherine.
 • Byrne, Thomas.
 • Calleary, Dara.
 • Carey, Joe.
 • Chambers, Lisa.
 • Collins, Niall.
 • Connolly, Catherine.
 • Coppinger, Ruth.
 • Corcoran Kennedy, Marcella.
 • Coveney, Simon.
 • Cowen, Barry.
 • Crowe, Seán.
 • Cullinane, David.
 • Deasy, John.
 • Deering, Pat.
 • Doherty, Pearse.
 • Donnelly, Stephen S.
 • Donohoe, Paschal.
 • Dooley, Timmy.
 • Doyle, Andrew.
 • Durkan, Bernard J.
 • Ellis, Dessie.
 • English, Damien.
 • Farrell, Alan.
 • Ferris, Martin.
 • Fitzgerald, Frances.
 • Flanagan, Charles.
 • Fleming, Sean.
 • Funchion, Kathleen.
 • Harris, Simon.
 • Harty, Michael.
 • Healy, Seamus.
 • Heydon, Martin.
 • Humphreys, Heather.
 • Kelly, Alan.
 • Kenny, Gino.
 • Kenny, Martin.
 • Kyne, Seán.
 • Lahart, John.
 • Lawless, James.
 • Madigan, Josepha.
 • Martin, Catherine.
 • Martin, Micheál.
 • McConalogue, Charlie.
 • McDonald, Mary Lou.
 • McEntee, Helen.
 • McGrath, Michael.
 • McHugh, Joe.
 • McLoughlin, Tony.
 • Mitchell, Denise.
 • Moynihan, Michael.
 • Munster, Imelda.
 • Murphy, Catherine.
 • Murphy, Eoghan.
 • Murphy, Paul.
 • Naughton, Hildegarde.
 • Neville, Tom.
 • Noonan, Michael.
 • O'Brien, Darragh.
 • O'Brien, Jonathan.
 • O'Callaghan, Jim.
 • O'Connell, Kate.
 • O'Dowd, Fergus.
 • O'Reilly, Louise.
 • O'Sullivan, Jan.
 • Ó Broin, Eoin.
 • Ó Caoláin, Caoimhghín.
 • Ó Laoghaire, Donnchadh.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • Pringle, Thomas.
 • Quinlivan, Maurice.
 • Rabbitte, Anne.
 • Ring, Michael.
 • Rock, Noel.
 • Ross, Shane.
 • Ryan, Brendan.
 • Sherlock, Sean.
 • Shortall, Róisín.
 • Smith, Bríd.
 • Stanley, Brian.
 • Stanton, David.
 • Varadkar, Leo.
 • Zappone, Katherine.

Níl

 • Aylward, Bobby.
 • Butler, Mary.
 • Cahill, Jackie.
 • Chambers, Jack.
 • Collins, Michael.
 • Curran, John.
 • Fitzmaurice, Michael.
 • Grealish, Noel.
 • Haughey, Seán.
 • Healy-Rae, Danny.
 • Healy-Rae, Michael.
 • MacSharry, Marc.
 • McGrath, Mattie.
 • Moynihan, Aindrias.
 • Murphy O'Mahony, Margaret.
 • Murphy, Eugene.
 • O'Keeffe, Kevin.
 • O'Rourke, Frank.
 • Scanlon, Eamon.
 • Smith, Brendan.
 • Smyth, Niamh.

Staon

 • Barrett, Seán.
 • Fitzpatrick, Peter.
Tellers: Tá, Deputies Joe McHugh and Jonathan O'Brien; Níl, Deputies Noel Grealish and Bobby Aylward.
Question declared carried.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.
Barr
Roinn