An Bille um an gCúigiú Leasú Déag ar an mBunreacht (Uimh. 2), 1995: Tairiscint. Fifteenth Amendment of the Constitution (No. 2) Bill, 1995: Motion.

Tairgim:

Go ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 41 den Bhunreacht do leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an gCúigiú Leasú Déag ar an mBunreacht (Uimh. 2), 1995.

AN SCEIDEAL

1. Is é atá beartaithe leis an mBille um an gCúigiú Leasú Déag ar an mBunreacht (Uimh. 2), 1995, an foalt seo a leanas a chur in ionad fhoalt 2º d'Airteagal 41.3 den Bhunreacht:

"2º Féadfaidh Cúirt a bheidh ainmnithe le dlí scaoileadh ar phósadh a thabhairt sa chás, ach sa chás amháin, gur deimhin léi—

(i). go raibh, ar dháta thionscnamh na n-imeachtaí, tréimhse ceithre bliana ar a laghad, nó tréimhsí ceithre bliana ar a laghad san iomlán, caite ag na céilí ina gcónaí ar leithligh óna chéile le linn na gcúig bliana roimhe sin,

(ii). nach bhfuil ionchas réasúnach ar bith ann go mbeidh comhréiteach idir na céilí,

(iii). go bhfuil cibé socrú ann, nó go ndéanfar cibé socrú, is dóigh leis an gCúirt a bheith cuí ag féachaint do na himthosca, le haghaidh na gcéilí, le haghaidh aon leanaí le ceachtar acu nó leis an mbeirt acu agus le haghaidh aon duine eile a bheidh forordaithe le dlí, agus

(iv). go gcomhlíontar aon choinníollacha breise a bheidh forordaithe le dlí.".

2. MÁ THOILÍONN TÚ leis on togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

3. MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

4. Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

I move:

That the statement set out in the schedule to the Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act, 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 41 of the Constitution which is contained in the Fifteenth Amendment of the Constitution (No. 2) Bill, 1995.

SCHEDULE

1. The Fifteenth Amendment of the Constitution (No. 2) Bill, 1995, proposes to substitute the subsection here following for subsection 2º of Article 41.3 of the Constitution:

"2º A Court designated by law may grant a dissolution of marriage where, but only where, it is satisfied that—

(i). at the date of the institution of the proceedings, the spouses have lived apart from one another for a period of, or periods amounting to, at least four years during the previous five years.

(ii). there is no reasonable prospect of a reconciliation between the spouses,

(iii). such provision as the court considers proper having regard to the circumstances exists or will be made for the spouses, any children of either or both of them and any other person prescribed by law, and

(iv). any further conditions prescribed by law are complied with.".

2. IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

3. IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

4. A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.

Acting Chairman

When is it proposed to sit again?

At 10.30 a.m. tomorrow.