Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Seanad Éireann díospóireacht -
Wednesday, 3 Oct 2012

Vol. 217 No. 7

Statement for the Information of Voters: Motion

Tairgim:

GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar fhaisnéis do vótálaithe de bhun alt 23 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 42 den Bhunreacht a leasú agus chun Airteagal nua 42A a chur leis an mBunreacht, atá ar áireamh sa Bhille um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí), 2012, agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

Reifreann a bhaineann le Leanaí

Táthar á iarraidh ort vótáil ar an togra chun an Bunreacht a leasú chun Airteagal tiomnaithe a bhaineann le leanaí a áireamh ann. Baineann an tAirteagal atá beartaithe leis an ionad nua a shamhlaítear a bheidh ag leanaí sa Bhunreacht.

Is é atá beartaithe leis an mBille um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí), 2012 -

(a) an t-alt seo a leanas a scriosadh as Airteagal 42 den Bhunreacht:

‘5 I gcásanna neamhchoiteanna nuair a tharlaíonn, ar chúiseanna corpartha nó ar chúiseanna morálta, nach ndéanaid na tuistí a ndualgais dá gclainn, ní foláir don Stát, ós é an Stát caomhnóir leasa an phobail, iarracht a dhéanamh le beart oiriúnach chun ionad na dtuistí a ghlacadh, ag féachaint go cuí i gcónaí, áfach, do chearta nádúrtha dochloíte an linbh.’, agus

(b) an tAirteagal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Airteagal 42:

‘LEANAÍ

Airteagal 42A

1 Admhaíonn agus deimhníonn an Stát cearta nádúrtha dochloíte na leanaí uile agus ní foláir dó na cearta sin a chosaint is a shuíomh lena dhlíthe sa mhéid gur féidir é.

2 1° I gcásanna neamhchoiteanna nuair a tharlaíonn nach ndéanann na tuistí, gan beann ar a stádas pósta, a ndualgais dá gclann sa mhéid gur dócha go ndéanfar dochar do shábháilteacht nó do leas aon linbh dá gclann, ní foláir don Stát, ós é an Stát caomhnóir leasa an phobail, iarracht a dhéanamh, le beart comhréireach mar a shocraítear le dlí, chun ionad na dtuistí a ghlacadh, ag féachaint go cuí i gcónaí, áfach, do chearta nádúrtha dochloíte an linbh.

2° Déanfar socrú le dlí chun aon leanbh a uchtáil i gcás nach ndearna na tuistí a ndualgais don leanbh ar feadh cibé tréimhse ama a ordófar le dlí agus nuair is riachtanas ar mhaithe le barr leasa an linbh é.

3 Déanfar socrú le dlí chun aon leanbh a shuíomh go saorálach le haghaidh uchtála agus a uchtáil.

4 1° Déanfar socrú le dlí go measfar, le linn na n-imeachtaí uile -

i a thabharfaidh an Stát, ós é an Stát caomhnóir leasa an phobail, chun nach ndéanfar dochar do shábháilteacht ná do leas aon linbh, nó

ii a bhaineann le huchtáil, caomhnóireacht nó coimeád aon linbh, nó rochtain ar aon leanbh,

a réiteach, gur ní ró-thábhachtach é barr leasa an linbh.

2° Déanfar socrú le dlí chun a chur in áirithe, sa mhéid gur féidir é, go ndéanfar sna himeachtaí uile dá dtagraítear i bhfo-alt 1° den alt seo i leith aon linbh ar féidir leis nó léi teacht ar a bharúlacha féin nó ar a barúlacha féin, barúlacha an linbh a fháil agus tromachar cuí a thabhairt dóibh ag féachaint d’aois agus d’aibíocht an linbh.’.

MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig. Is féidir breathnú air freisin ar an idirlíon ag www.oireachtas.ie.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 42 of the Constitution and to add a new Article 42A, which is contained in the Thirty-first Amendment of the Constitution (Children) Bill 2012 and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

Referendum relating to Children

You are being asked to vote on the proposal to amend the Constitution to include a dedicated Article relating to children. The proposed Article relates to the newly envisaged position of children in the Constitution.

The Thirty-first Amendment of the Constitution (Children) Bill 2012 proposes -

(a) to delete the following section from Article 42 of the Constitution:

‘5 In exceptional cases, where the parents for physical or moral reasons fail in their duty towards their children, the State as guardian of the common good, by appropriate means shall endeavour to supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child.’,

and

(b) to insert the following Article after Article 42:

‘CHILDREN

Article 42A

1 The State recognises and affirms the natural and imprescriptible rights of all children and shall, as far as practicable, by its laws protect and vindicate those rights.

2 1° In exceptional cases, where the parents, regardless of their marital status, fail in their duty towards their children to such extent that the safety or welfare of any of their children is likely to be prejudicially affected, the State as guardian of the common good shall, by proportionate means as provided by law, endeavour to supply the place of the parents, but always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child.

2° Provision shall be made by law for the adoption of any child where the parents have failed for such a period of time as may be prescribed by law in their duty towards the child and where the best interests of the child so require.

3 Provision shall be made by law for the voluntary placement for adoption and the adoption of any child.

4 1° Provision shall be made by law that in the resolution of all proceedings -

i brought by the State, as guardian of the common good, for the purpose of preventing the safety and welfare of any child from being prejudicially affected, or

ii concerning the adoption, guardianship or custody of, or access to, any child,

the best interests of the child shall be the paramount consideration.

2° Provision shall be made by law for securing, as far as practicable, that in all proceedings referred to in subsection 1° of this section in respect of any child who is capable of forming his or her own views, the views of the child shall be ascertained and given due weight having regard to the age and maturity of the child.’.

IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office. It may also be viewed on the internet at www.oireachtas.ie.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.

When is it proposed to sit again?

Ar 10.30 maidin amarách.

Barr
Roinn