Tuesday, 1 October 2019

Ceisteanna (472)

Dara Calleary

Ceist:

472. D'fhiafraigh Deputy Dara Calleary den Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar son na hAeráide agus Comhshaoil cén sciar den cheadúnas teilifíse a thugtar do RTÉ, do TG4 agus don Chiste Craolacháin faoi seach; cén bunús ar a ndéantar an t-airgead sin a roinnt; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [39706/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Communications)

Dáiltear ioncam ó cheadúnais teilifíse de réir Alt 123 den Acht Craolacháin 2009, ar RTÉ go príomha chun cur i bhfeidhm a chuspóirí seirbhíse poiblí, atá leagtha amach in Acht 2009 freisin, a éascú. An t-ioncam go léir ó cheadúnais teilifíse a bhailítear ó dhíolacháin dhíreacha, íocann An Post le mo Roinn é agus íocann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ranníocaíocht i leith ceadúnais teilifíse ‘saor in aisce’ a eisíonn an Roinn sin chucu siúd a bhaineann leas as an Scéim Sochar Teaghlaigh. As na hollfháltais seo, íocann mo Roinn coimisiún leis An Post i leith na ngníomhaíochtaí ceadúnas teilifíse a dtugann An Post fúthu ina ról mar ghníomhaire bailiúcháin. Ina theannta sin, íoctar 7% de na glanfháltais le hÚdarás Craolacháin na hÉireann as feidhmiú Scéim an Chiste Craolacháin. In 2018, fuair TG4 €4.245m ó ioncam ó cheadúnais teilifíse freisin ach tá an craoltóir maoinithe go hiomlán ón Státchiste anois. Íoctar an t-ioncam eile ar fad le RTÉ.

Taispeántar dáileadh an airgid in 2018 sa tábla seo a leanas.

2018

€M

Iomlán na bhfáltas

219.3

An Post

12

An Ciste Craolacháin

14.5

TG4

4.245

RTÉ

188.6