Táimid tiomanta do sholáthar seirbhíse d’ardchaighdeán dár gcustaiméirí uile. Féachaimid ar thuairimí agus ar ghearáin mar fhoinse thábhachtach faisnéise a chuideoidh linn ár gcuid seirbhísí a chur chun feabhais.

Tá nós imeachta foirmiúil maidir le tuairimí agus gearáin i bhfeidhm ag Tithe an Oireachtais le ligean do chustaiméirí aiseolas a thabhairt faoi chaighdeán na seirbhísí a fhaigheann siad.

Ní chlúdaíonn an nós imeachta gearán:

  • nithe atá faoi réir dlíthíochta
  • nithe a cuireadh faoi bhráid an Ombudsman nó an Choimisinéara Faisnéise
  • gearáin a bhaineann le feidhmíocht na n-ionadaithe tofa nó na bpáirtithe polaitíochta

Conas gearán a dhéanamh

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi ghné ar bith den tseirbhís a fuair tú ó Thithe an Oireachtais, glac na céimeanna seo a leanas.

  1. Téigh i dteagmháil go díreach leis an duine nó leis an rannán lena raibh tú ag plé agus tabhair breac-chuntas ar nádúr do ghearáin.
  2. Mura mbíonn tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú, nó mura bhfaigheann tú freagra ar bith, déan gearán foirmiúil leis an Oifigeach um Sheirbhís do Chustaiméirí. Is féidir leat é sin a dhéanamh i scríbhinn, trí ríomhphost nó trí Fhoirm Ghearáin na gCustaiméirí a chomhlánú.

Déanfaimid ár ndícheall chun rudaí a chur ina gceart má tá botún déanta againn. Déanfaimid do ghearán a admháil laistigh de thrí lá oibre agus déanfaimid iarracht déileáil le do ghearán laistigh de dheich lá oibre. Más gá dúinn tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh, cuirfimid ar an eolas thú agus déanfaimid iarracht é sin a chur i gcrích laistigh de 20 lá oibre.

Oifig an Ombudsman

Mura mbíonn tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú, d’fhéadfá dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman. Féadfaidh an  tOmbudsman imscrúdú a dhéanamh ar aon cheann dár nósanna imeachta nó gníomhartha riaracháin agus ar mhoilleanna nó easpa gníomhaíochta maidir le plé na gcustaiméirí leis an bhfoireann. Cuireann an tOmbudsman seirbhís saor in aisce, neamhchlaonta agus neamhspleách ar fáil.

Doiciméid áisiúla

Doiciméid áisiúla

Léigh ár gCairt Chustaiméirí agus íoslódáil an Fhoirm Ghearán do Chustaiméirí.

Treoir um Shaoráil Faisnéise

Dearbhaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 an ceart a bheith ag daoine den phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus le ceart chun príobháideachta daoine aonair.

Oideachas

Cuireann ár seirbhís oideachais faisnéis ábhartha agus cothrom le dáta ar fáil do mhúinteoirí agus do scoláirí faoinár gcóras parlaiminte agus polaitiúil.

Sonraí teagmhála

Customer service officer

Kay Brennan
customerservice@oireachtas.ie

Seirbhís do Chustaiméirí
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire

01 618 4696

customerservice@oireachtas.ie