Táimid tiomanta do sholáthar seirbhíse d’ardchaighdeán dár gcustaiméirí uile. Féachaimid ar thuairimí agus ar ghearáin mar fhoinse thábhachtach faisnéise a chuideoidh linn ár gcuid seirbhísí a chur chun feabhais.

Ár Luachanna

Neamhchlaonta | Cuntasach | Oscailte | Comhghleacúil | Nuálach

Cairt Custaiméirí

To find out about our service commitment to our customers, read our short Customer Charter leaflet or our full Customer Charter Action Plan.

Ár dtiomantas seirbhíse dár gcustaiméirí

 • beimid cúirtéiseach agus ómósach leat
 • soláthróimid ár seirbhísí ar bhealach cóir, éifeachtach agus neamhchlaonta
 • féachfaimid le hiarrataí a réiteach ar an gcéad ásc
 • cinnteoimid go bhfreastalófar ar chustaiméirí ar mian leo plé leis an tSeirbhís trí Ghaeilge nó trí theanga chomharthaíochta a úsáid
 • soláthróimid faisnéis agus comhairle a bheidh soiléir, cruinn agus tráthúil
 • beidh meas againn ar fhaisnéis phearsanta agus ní bhainfimid úsáid aisti ach amháin i gcomhréir leis an dlí
 • cuideoimid le gach duine a thugann cuairt ar Thithe an Oireachtais nó a dteastaíonn faisnéis uaidh nó uaithi maidir le hobair Thithe an Oireachtais
 • iarrfaimid aiseolas ionas gur féidir linn leanúint d’fheabhas a chur ar ár seirbhísí chun freagairt do riachtanais agus d’ionchais athraitheacha ár gcustaiméirí
 • déanfaimid scrúdú ar gach gearán a fhaightear agus tabharfaimid freagra ar na gearáin sin ar bhealach tráthúil

Ár gcaighdeáin maidir le seirbhís do chustaiméirí

Má dhéanann tú teagmháil linn ar an teileafón:

 • freagróimid do ghlao nó glaofaimid ar ais ort go pras agus beidh sé mar aidhm againn d’fhiosrú a réiteach go héifeachtúil
 • féachfaimid lena chinntiú go bhfaighidh tú freagra a luaithe is féidir mura féidir linn do cheist a fhreagairt láithreach
 • cuirfimid ar aghaidh thú chuig an aonad gnó cuí, nó chuig an eagraíocht chuí i gcás nach bhfuil an tSeirbhís freagrach as do cheist a fhreagairt

Má dhéanann tú teagmháil linn trí litir nó ríomhphost:

 • seolfaimid admháil ar do chomhfhreagras chugat laistigh de cúig lá oibre
 • beidh sé mar aidhm againn freagra a thabhairt laistigh de 15 lá oibre
 • úsáidfimid teachtaireachtaí ríomhphoist uathoibríocha nuair a bheimid amuigh as an oifig agus tabharfaimid sonraí teagmhála malartacha duit
 • i gcás go dtarlaíonn sé, mar gheall ar bhrú oibre nó ar shaincheisteanna acmhainní, nach féidir freagra substainteach i scríbhinn a thabhairt ar do cheist, féachfaimid le freagra a thabhairt ar an teileafón laistigh de na tréimhsí ama luaite

Cuairteoirí ar Thithe an Oireachtais

Le linn fáilte a chur roimh chuairteoirí ar Thithe an Oireachtais:

 • Beannóimid duit ar bhealach múinte agus cúirtéiseach agus beimid cabhrach agus measúil leat
 • Cinnteoimid go mbeidh rochtain ar gach limistéar poiblí laistigh de choimpléacs Theach Laighean agus déanfaimid coimircí agus nósanna imeachta a chothabháil ag an am céanna

:: Plan your visit to the Houses of the Oireachtas


Faisnéis ar shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais

Féachfaimid lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis atá ar fáil ar an suíomh gréasáin seo inrochtana, cothrom le dáta agus cruinn. Trínár suíomh gréasáin, cuideoimid leat le faisnéis ar obair Dháil Éireann, Sheanad Éireann agus na gCoistí Parlaiminte.


Ár seirbhísí i nGaeilge

Féachfaimid lena chinntiú go gcuirfear ár seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge agus go ndéanfar sin ar bhealach inrochtana de réir Scéim Teanga Thithe an Oireachtais 2018.

:: Find out more about Irish in the Houses of the Oireachtas


Conas is féidir leat cabhrú linn freastal níos fearr a dhéanamh ort

Is mór againn agus cuirimid fáilte roimh aiseolas cuiditheach maidir lenár seirbhísí mar chuid thábhachtach dár bpróiseas leanúnach feabhsaithe seirbhíse.

Iarraimid:

 • go dtabharfá aiseolas dúinn maidir lenár seirbhísí nó moltaí chun ár seirbhísí a fheabhsú
 • go n-inseofá dúinn má tá aon riachtanais speisialta agat nó má theastaíonn aon chúnamh uait lenár seirbhísí a rochtain ionas gur féidir linn freastal ort
 • go mbeifeá cúirtéiseach agus ómósach lenár bhfoireann

Gearáin ó chustaiméirí

Má tá tú míshásta leis an gcaighdeán seirbhíse a fuair tú agus mura féidir an cheist a réiteach chun do shástachta leis an gcomhalta foirne nó leis an rannán lena raibh tú ag plé, féadfaidh tú gearán foirmiúil a dhéanamh i scríbhinn chuig an Oifigeach um Sheirbhís do Chustaiméirí.

Cén fhaisnéis ba chóir duit a chur ar fáil d’fhonn dlús a chur faoi do ghearán?

Chun dlús a chur faoin iniúchadh ar do ghearán, tabhair na sonraí seo a leanas, i scríbhinn:

 • D’ainm, do sheoladh nó do sheoladh ríomhphoist agus d’uimhir theagmhála teileafóin
 • Míniú soiléir ar an gceist faoina bhfuil tú míshásta
 • Ainm an oifigigh nó an rannáin lena raibh tú ag plé

Sonraí teagmhála

An Oifigeach um Sheirbhís do Chustaiméirí

Kay Brennan

customerservice@oireachtas.ie

(01) 618 3000

076 1001 700

Seirbhís Thithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire