Is é ról an choiste iniúchóireachta athbhreithniú a dhéanamh ar obair an aonaid iniúchóireachta inmheánaí, is é sin, tuarascálacha ar iniúchtaí atá curtha i gcrích, pleananna maidir le hiniúchtaí agus cláir atá curtha faoi bhráid an Ard-Rúnaí, agus breithniú a dhéanamh ar nithe eile a thagann faoi réim a théarmaí tagartha, ar téarmaí tagartha iad a chinntear le Reacht (alt 14A de na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2015).

Foilseacháin le déanaí

Luan, 2 Noll

Audit Committee minutes

Audit Committee minutes (PDF)

Máirt, 2 Iúil

Audit Committee minutes

Audit Committee minutes (PDF)

Máirt, 2 Aib

Audit Committee minutes

Audit Committee minutes (PDF)

Membership

Members were appointed by the Houses of the Oireachtas Commission at its meeting on 14 July 2016 in accordance with section 14A of the Houses of the Oireachtas Commission Acts.

Comhalta den Choimisiún [alt 14A(3)(a)]
Comhaltaí de ceachtar Teach [alt 14A(3)(b)]
Comhaltaí seachtracha arna n-ainmniú ag an Ard-Rúnaí [alt 14A(3)(c)]
Comhalta d'fhoireann Sheirbhís Thithe an Oireachtais arna ainmniú ag an Ard-Rúnaí [alt 14A(3)(c)]

Luach saothair na gcomhaltaí seachtracha

Ainm

Méid

An tUasal Pat McLoughlin €3,500
An tUasal Cyril Maybury €2,000
Noreen Fahy €2,000

Tuilleadh eolais

Feidhmeanna an Choiste Iniúchóireachta
Téarmaí tagartha an Choiste Iniúchóireachta

Sonraí teagmhála

Jerome Flanagan, cléireach sinsearach
Rúnaíocht an Choiste Iniúchóireachta
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
(01) 618 3668
jerome.flanagan@oireachtas.ie


 

Téarmaí tagartha an Choiste Iniúchóireachta

Bunú

Alt 10:
(1) Bunóidh an Coimisiún coiste iniúchóireachta (‘coiste’) chun na feidhmeanna a shonraítear san alt seo a chomhlíonadh.

Comhaltas a Cheapadh

(2) A luaithe is féidir tar éis gnáthchomhaltaí an Choimisiúin a cheapadh faoi alt 8(3) [d’Acht 2003], ceapfaidh an Coimisiún comhaltaí an choiste.

Comhaltas

(3) Is iad na daoine seo a leanas a bheidh ar an gcoiste:

(a) comhalta amháin den Choimisiún,

(b) comhalta amháin ar a laghad, ach líon nach mó ná 3 chomhalta, de cheachtar Teach den Oireachtas nach comhaltaí den Choimisiún iad,

(c) beirt eile ar a laghad, ach líon nach mó ná triúr eile, a ainmneoidh an tArd-Rúnaí, ar daoine iad atá cáilithe go gairmiúil san airgeadas nó sa chuntasaíocht nó a bhfuil taithí iniúchóireachta acu agus nach bhfuil, agus nach raibh riamh, ina gcomhaltaí de Thithe an Oireachtais, agus

(d) comhalta amháin d’fhoireann na Seirbhíse a ainmneoidh an tArd-Rúnaí, nach comhalta den fhoireann é nó í atá freagrach go díreach as feidhmeanna airgeadais.

Córam

(4) 3 is córam do chruinniú den choiste.

Cathaoirleach Seachtrach

(5) Déanfaidh an Coimisiún duine de na daoine a cheapfar faoi fho-alt (3)(c) a ainmniú mar chathaoirleach ar an gcoiste.

Téarma Oifige

(6) (a) Beidh na comhaltaí den choiste a cheapfar faoi fho-alt (3)(a) agus (b) i seilbh oifige fad a bheidh siad ina gcomhaltaí den Choimisiún nó den Teach iomchuí den Oireachtas, de réir mar a bheidh.

(b) Beidh na comhaltaí den choiste a cheapfar faoi fho-alt (3)(c) agus (d) i seilbh oifige go dtí go gceapfar a gcomharbaí.

(7) Faoi réir fho-alt (6), beidh na comhaltaí a cheapfar faoi fho-alt (3)(c) i seilbh oifige ar cibé téarmaí agus coinníollacha eile a chinnfidh an Coimisiún.

Comhalta a Chur as Oifig

(8) Féadfaidh an Coimisiún comhalta den choiste a chur as oifig tráth ar bith ar chúiseanna sonraithe.

Pleananna agus Tuarascálacha Iniúchóireachta

(9) Cinnteoidh an tArd-Rúnaí go ndéanfar pleananna agus tuarascálacha iniúchóireachta uile an Choimisiúin a sholáthar don choiste.

Feidhm

(10) Déanfaidh an coiste—

(a) comhairle a thabhairt don Ard-Rúnaí maidir le cúrsaí airgeadais a bhaineann lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna,

(b) comhairle a thabhairt don Choimisiún maidir le cúrsaí rialachais chorparáidigh a bhaineann lena fheidhmeanna, agus

(c) tuarascáil i scríbhinn a thabhairt don Choimisiún uair sa bhliain ar a laghad maidir lena chuid gníomhaíochtaí sa bhliain roimhe sin.

(11) Áirítear ar dhualgais an choiste faoi fho-alt (10)(a) comhairle a thabhairt maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) treoirlínte seirbhíse poiblí maidir le cúrsaí airgeadais a chur i ngníomh go cuí,

(b) alt 22 den Exchequer and Audit Departments Act 1866, alt 19 d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993 agus aon oibleagáidí eile a fhorchuirtear le dlí agus a bhaineann le cúrsaí airgeadais a chomhlíonadh,

(c) iomchuibheas, éifeachtúlacht agus éifeachtacht nósanna imeachta an Choimisiúin maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) soláthar poiblí,

(ii) cead a lorg i leith caiteachais agus déanamh de réir an cheada sin,

(iii) sócmhainní a fháil, a choimeád agus a dhiúscairt,

(iv) bainistiú priacail,

(v) tuairisciú airgeadais,

(vi) iniúchóireacht inmheánach,

(vii) rialuithe inmheánacha, agus

(d) foirm chuntais an Choimisiúin a bheidh le ceadú ag an Aire faoi alt 14 [d’Acht 2003].

Tuarascálacha Bliantúla

(12) Féadfar tuarascáil an choiste faoi fho-alt (10)(c) a fhoilsiú i dteannta thuarascáil bhliantúil an Choimisiúin faoi alt 6 [d’Acht 2003].

Cruinnithe

(13) Tiocfaidh an coiste le chéile 4 huaire ar a laghad gach bliain agus féadfaidh sé a iarraidh ar dhuine atá freagrach as iniúchtaí inmheánacha nó cúrsaí airgeadais laistigh d’fhoireann na Seirbhíse, nó ar aon duine eile is cuí leis, freastal ar chruinnithe sonracha.