Feidhmíonn Comhaltaí de Choimisiún Thithe an Oireachtais i gcáil chorpraithe agus ní dhéanann siad ionadaíocht dá bpáirtithe. Feidhmíonn an Coimisiún de réir an phrionsabail ghinearálta go bhféachann sé le tacaíocht a thabhairt do na Tithe agus do gach Comhalta go cothrom agus a ról mar ionadaithe tofa á chomhlíonadh acu.

Tá 11 chomhalta ar Choimisiún Thithe an Oireachtais agus is é an Ceann Comhairle, atá ina Chathaoirleach ar Dháil Éireann, an cathaoirleach. Leagtar amach comhaltas Choimisiún Thithe an Oireachtais san Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003.

Comhaltaí Choimisiún Thithe an Oireachtais

Comhaltaí Choimisiún Thithe an Oireachtais

Bíonn na daoine seo a leanas ar Choimisiún Thithe an Oireachtais:

  • Cathaoirleach Dháil Éireann
  • Cathaoirleach Sheanad Éireann
  • Ard-Rúnaí Sheirbhís Thithe an Oireachtais
  • Comhalta de cheann amháin de Thithe an Oireachtais arna cheapadh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ar a dtugtar ionadaí an Aire
  • Ceathrar gnáthchomhaltaí arna gceapadh ag an Dáil
  • Triúr gnáthchomhaltaí arna gceapadh ag an Seanad.

Comhaltaí i láthair na huaire

An tUasal Peter Finnegan
Ard-Rúnaí
Comhalta ex officio
Príomhfheidhmeannach
An Teachta Seán Ó Fearghaíl
Ceann Comhairle

Comhalta ex officio
Cathaoirleach

An Seanadóir Denis O’Donovan
Cathaoirleach Sheanad Éireann
Comhalta ex officio
Leas-Chathaoirleach
An Teachta Martin Heydon  Ionadaí an Aire 
An Seanadóir Paudie Coffey  Comhalta den Seanad 
An Teachta Marcella Corcoran Kennedy* Comhalta den Dáil
An Seanadóir Gerard P. Craughwell  Comhalta den Seanad 
An Teachta Timmy Dooley Comhalta den Dáil
An Teachta Catherine Murphy  Comhalta den Dáil
An Teachta Louise O’Reilly Comhalta den Dáil 
An Seanadóir Ned O’Sullivan Comhalta den Seanad

* Cheap Dáil Éireann an Teachta Marcella Corcoran Kennedy an 13 Nollaig 2017 in ionad an Teachta Joe Carey, a d'éirigh as oifig an 12 Nollaig 2017.

Cód iompair

Leagtar síos i gcód iompair Choimisiún an Oireachtais na caighdeáin eiticiúla chomhaontaithe a threoraíonn iompar comhaltaí. Glacadh leis in 2011 i ndiaidh dul i gcomhairle leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.