Bunaíodh an grúpa oibre ar phribhléid pharlaiminteach agus ar chearta saoránach chun athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta Thithe an Oireachtais, go háirithe a mBuanorduithe (rialacha nós imeachta), agus chun a chinntiú go ndéantar cearta saoránach a urramú sa phróiseas parlaiminteach ar fad.

Tagann an t-athbhreithniú i ndiaidh bhreithiúnais na Cúirte Uachtaraí in Kerins v Dháil Éireann & daoine eile an 27 Feabhra 2019 agus an 29 Bealtaine 2019 agus bhreithiúnas O’Brien an 5 Márta 2019. Tá an grúpa oibre i mbun machnaimh ar réitigh agus ar fhreagairtí ar na breithiúnais agus tabharfaidh sé tuairisc ar ais do na Coistí go luath maidir le:

  • Nósanna imeachta na dTithe agus na gCoistí
  • Sásraí formhaoirseachta
  • Cearta saoránach agus leigheasanna agus smachtbhannaí
  • Ról Sheirbhís Thithe an Oireachtais

Is é an Coiste Dála um Nós Imeachta agus an Coiste Seanaid um Nós Imeachta agus Pribhléidí a bhunaigh an grúpa oibre agus tá oifigigh pharlaiminteacha ar an gcoiste.

Aighneachtaí chuig an ngrúpa oibre

I mí Iúil 2019, thugamar cuireadh d’eagraíochtaí agus do dhaoine a tháinig os comhair Coiste Oireachtais ó mhí an Mhárta 2011 aighneachtaí scríofa a chur chuig an ngrúpa oibre. Ba é an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil an 9 Meán Fómhair 2019.

Lorgaíomar tuairimí ar na ceithre réimse seo a leanas ar tharraing an Chúirt Uachtarach aird orthu:

  • an gá do Choistí Oireachtais téarmaí tagartha follasacha a bheith acu agus fanacht laistigh díobh
  • an gá atá le soiléireacht maidir le cuirí a eisítear ó Choistí d’fhinnéithe, agus go gcloífeadh an Coiste leis na téarmaí i gcuirí den sórt sin
  • seoladh éisteachtaí ag an gCoiste trí chéile, agus an mhaoirseacht a dhéanann an Cathaoirleach ar a leithéid d’éisteachtaí
  • an gá atá le leigheasanna a bheith ar fáil do dhaoine a bhféadfadh sárú a dhéanann Coiste ar a gcuid ceart cur isteach orthu
Téarmaí tagartha

Téarmaí tagartha

Téarmaí tagartha

Léigh téarmaí tagartha an ghrúpa oibre.

Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

Faigh amach conas a bhaileoidh agus a úsáidfidh an grúpa oibre do chuid faisnéise.

Sonraí teagmhála

Rúnaí an ghrúpa oibre
Elaine Muldoon
Oifig na nImeachtaí
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
D02 XR20
workinggroupppcr@oireachtas.ie

Preasoifigeach
Alan Neary
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
(01) 618 4743
pressoffice@oireachtas.ie