covid-19-hse-logo

An scéal is déanaí agus faisnéis don fhoireann ó Bhord Bainistíochta Thithe an Oireachtais

Nuashonraithe: 3 Aib 2020, 17.40

A chairde,

Agus an deireadh seachtaine ag teannadh linn, níl uaim ach an scéal is déanaí faoina bhfuil ag tarlú a roinnt libh. Bhí an chuma ar an scéal go raibh seachtain dheacair amach roimh gach duine i bpobal na parlaiminte, ach tháinig deireadh maith léi. Shuigh an Dáil inné agus thug sí deis do roinnt Comhaltaí teagmháil a dhéanamh lena chéile agus leis na hAirí. Críochnófar Comhaireamh an tSeanaid anocht. D’éirigh go maith leis an gcomhaireamh sna Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Leanadh an comhaireamh go forleathan agus líon mór daoine á leanúint ar na meáin shóisialta agus ar an idirlíon. Tá sin amhlaidh mar thoradh ar an obair mhór a rinne an fhoireann ansin, na foirne a bhí ag obair go cianda agus an fhoireann iontach tacaíochta de chuid OOP ar an láthair faoi stiúir Martin Groves, Cléireach an tSeanaid agus Ceann Comhairimh an tSeanaid, ar ndóigh. B’fhéidir gur thug tú faoi deara ar maidin gur cuireadh torthaí Comhaireamh an tSeanaid i láthair i dTeanga Comharthaíochta na hÉireann den chéad uair riamh go bhfios dúinn agus táimid thar a bheith sásta leis sin. Leantar den obair atá ar bun chun bealaí a aimsiú le go bhféadfadh leis na Tithe teacht le chéile in ionaid eile agus cuirfimid in iúl duit cad a bheidh i gceist duitse leis sin in am trátha. Go raibh deireadh seachtaine mór maith agat agus go dté tú agus do theaghlach slán.

Peter


 

2 Aibreán 2020 09.00
 
Tiocfaidh an Dáil le chéile inniu ag 2pm le haghaidh suí gairid chun éisteacht le ráitis maidir le cosaint sláinte agus cosaint shóisialta. Beidh an líon foirne is lú is féidir i láthair chun tacú leis an suí. Tá Comhaireamh an tSeanaid ag dul ar aghaidh faoi láthair sna Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bogadh an comhaireamh chuig suíomh eile le go bhféadfaí an scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus tá ag éirí go maith leis an bplean sin. Agus mé ag scríobh tá 27 de na 43 suíochán líonta agus tá an comhaireamh don rolla tionscail agus tráchtála le tosú go luath. Féadfaidh tú an comhaireamh a leanúint ar fud ár n-ardán go léir ar na meáin shóisialta. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair iontach atá á déanamh ag Cléireach an tSeanaid, Martin Groves, foireann an chomhairimh, an fhoireann meán sóisialta agus suímh gréasáin, agus an fhoireann TFC. Cuimhneofar ar na cúinsí urghnácha ina ndearnadh an comhaireamh go ceann i bhfad tar éis an t-iarrthóir deireanach a thoghadh. Ba mhaith liom ár gcomhghleacaithe TFC a lua freisin. De réir mo chuid eolais, tá sé de chumas ag beirt as gach triúr ball foirne oibriú sa bhaile anois. Is éacht iontach é an méid sin a bhaint amach i dtréimhse beagán níos faide ná coicís agus tá creidiúint mhór ag dul d’Fhinn de Brí, Anna Nolan agus don fhoireann. Táimid ag déanamh ár ndícheall chun an chianobair a chur ar fáil don líon is mó daoine agus is féidir. Maidir lena bheith ag obair ón mbaile, féach na treoirlínte nua a scaip Margaret Crawley inniu agus atá ar fáil ar an Plinth anois.  Cuimhnigh treoirlínte Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir leis an scaradh sóisialta agus cleachtas sláinteachais a leanúint. Tá súil agam go bhfanfaidh tú féin agus do theaghlach slán sábháilte.
 
Peter


 
27 Márta 2020, 19.00

Ba mhaith liom deireadh a chur leis an tseachtain seo ach buíochas a ghabháil libh go léir arís as an iarracht den scoth atá á déanamh ag an bhfoireann go léir chun leanúint d’obair ríthábhachtach na dTithe. Tháinig an dá Theach le chéile an tseachtain seo agus rith siad tuilleadh reachtaíocht thábhachtach a chabhróidh le daoine agus earnálacha a bhfuil cúnamh ag teastáil uathu a chosaint. Bhí sé cuí agus ceart freisin gur aithin an Dáil ar a 8 a chlog aréir an obair iontach atá á déanamh ag oibrithe cúraim sláinte chun muid uile a chosaint. Beidh an comhaireamh d’Olltoghchán an tSeanaid ar siúl an tseachtain seo chugainn ó Luan go hAoine agus tiocfaidh an Dáil le chéile arís Déardaoin seo chugainn. Idir an dá linn coinnigh i dteagmháil le bhur mbainisteoirí. Mar is eol duit, tosaíodh ar státseirbhísigh agus ar fhostaithe sa tseirbhís phoiblí a athshannadh go sealadach chun obair a bhaineann leis an tsláinte a dhéanamh, amhail an rianú teagmhála. Go deimhin, chuir cuid agaibh in iúl cheana gur mhaith libh obair dheonach a dhéanamh ar thascanna den sórt sin. Ba mhaith linn cur leis an iarracht náisiúnta maidir le hathshannadh sealadach agus muid ag cuimhneamh freisin, ar ndóigh, go gcaithfear a bheith in ann na Tithe a reáchtáil freisin. Agus sin á chur san áireamh, beidh bainisteoirí ag féachaint ar an gceist seo leis an bhfoireann sna seachtainí atá amach romhainn le feiceáil cad is féidir linn a dhéanamh.  
 
Bain sult as an deireadh seachtaine agus lean ort ag leanúint na comhairle sláinte poiblí maidir le scaradh sóisialta agus níochán láimhe.
 
Le gach dea-ghuí,

Peter Finnegan
Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí


 

25 Márta 2020, 09.00

Agus muid ag dul i dtaithí ar mhodh nua oibre, ba mhaith liom an nuacht is déanaí a roinnt libh faoina mbeidh ag tarlú an tseachtain seo. Beidh an Dáil ag teacht le chéile Déardaoin chun reachtaíocht éigeandála breise atá á hullmhú ag an Rialtas a mheas. Táimid ag súil go mbeidh an Teach ag teacht le chéile ag 11 a.m. agus go mbeidh sé ar athló ag thart ar 10 p.m. Tá an Seanad ag ullmhú chun teacht le chéile Dé hAoine freisin chun an reachtaíocht a chur i gcrích. Bille sách mór agus casta a bheidh ann. Tá comhaireamh Olltoghchán an tSeanaid á ullmhú freisin, agus rachaidh sé ar aghaidh mar atá beartaithe an tseachtain seo chugainn. Tá foirne i bhfeidhm agus foirne cúltaca ar glaoch againn le bheith réidh is cuma cad a tharlóidh. Ba mhaith liom an méid mór atá á dhéanamh agaibh go léir ar son obair leanúnach na dTithe a aithint, cibé an obair ar an láthair nó ón mbaile atá i gceist.

Rachaidh an tSeirbhís i dteagmháil leat go haonair más gá duit teacht ag obair ar an láthair. Idir an dá linn, coinnígí oraibh ag obair agus ag fanacht i dteagmháil le bhur mbainisteoirí mar atá á dhéanamh agaibh go dtí seo agus fanaigí ar an eolas tríd an suíomh gréasáin nó tríd an bPlionta mar is cuí. Tuigim go bhfuil obair ollmhór á déanamh ag an bhfoireann ar fad ar an láthair nó ón mbaile chun tacú le hoibriú na Dála agus an tSeanaid le linn phaindéim Covid-19. Go raibh míle maith agaibh go léir faoi sin.

Le dea-mhéin,

Peter Finnegan
Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí


 

20 Márta 2020, 14.30

Agus muid ag cur críoch leis an obair don tseachtain seo, ba mhaith liom buíochas ollmhór a ghabháil libh uile as an sárobair atá á dhéanamh agaibh, bíodh sin san oifig nó go cianda. Ba sheachtain an-éagsúil í seo do gach duine dár bpobal parlaiminte agus muid ag dul i dtaithí ar ár socruithe nua oibre. Ní ba thábhachtaí ná sin, thacaíomar le Tithe an Oireachtais reachtaíocht éigeandála a rith, reachtaíocht a bheidh ina bhuntáiste mór do neart daoine a dteastaíonn tacaíocht uathu ag an am seo. Táimid ag obair go dian le cinntiú go n-íoslaghdófar an líon daoine a bheidh san oifig sna seachtainí amach romhainn agus go ndéanfar áiseanna cianoibre a rolladh amach d’oiread den fhoireann agus is indéanta. Beimid i dteagmháil libh ar ball beag le hinsint daoibh cén chaoi a bhfuil ag éirí leis an rolladh amach. Fan i dteagmháil leis an bPlionta agus coinnigh súil ar shuíomh gréasáin FSS. Leanfaimid ag cur an eolais is déanaí maidir le Covid-19  ar an leathanach atá tiomnaithe do bhainistíocht eolais ionas go mbeidh sibh féin agus bhur dteaghlaigh in ann na bearta cuí a dhéanamh le fanacht slán sábháilte. Úsáidfimid an Plionta agus ár suíomh gréasáin chun sibh a choinneáil cothrom le dáta maidir le socruithe oibre freisin.

Go raibh deireadh seachtaine deas agus sábháilte agaibh agus ag bhur dteaghlaigh.

Le dea-mhéin,

Peter Finnegan
Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí


 

19 Márta 2020, 09.00

Tá an Dáil ag teacht le chéile inniu chun breith a dhéanamh ar reachtaíocht éigeandála maidir le paindéim Covid-19. Chun gach duine inár bpobal parlaiminteach a chosaint, d’aontaigh an Taoiseach agus na ceannairí Páirtí agus Grúpa nach mbeadh ach 30% de na comhaltaí i láthair. Beidh socruithe den chineál céanna i bhfeidhm Dé hAoine nuair a thagann an Seanad le chéile. Ar taobh seo againne, tá socruithe foirne speisialta curtha i bhfeidhm againn do na suíonna chun an riachtanas don fhoireann freastal ar Theach Laighean a laghdú a mhéad agus is féidir. Sa teachtaireacht seo, ba mhaith liom an nuacht is deireanaí a thabhairt faoi roinnt rudaí:

Freastal ar an obair i gcoimpléacs Theach Laighean
Do shuíonna Dála agus Seanaid inniu agus amárach, níor cheart ach do bhaill foirne a bhfuil seirbhísí riachtanacha á soláthar acu nó atá ag teastáil ar an suíomh freastal ar an obair i gcoimpléacs Theach Laighean.

Moltar go láidir d’aon bhall foirne a mhothaíonn tinn gan freastal ar an oifig. Baineann sé seo le tinneas ar bith. Cuimhnigh ar na treoirlínte ginearálta seo a leanas don fhoireann atá ag obair ar an láthair:

  • Lean treoracha Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
  • Cloígh le scaradh sóisialta agus déan cumarsáid ar an teileafón nó trí ríomhphost nuair is féidir
  • Ná téigh ró-ghar do dhaoine eile nuair a bhíonn tú ag labhairt leo duine le duine
  • Seachain cruinnithe, coinnigh idirghníomhaíochtaí díreacha ar bhonn duine le duine más féidir
  • Don fhoireann atá riachtanach ar an láthair agus ar féidir leo teacht ag obair sa charr, beidh páirceáil ar fáil nuair is féidir

Cianobair (obair ón mbaile)
Tugadh rochtain chianda do go leor baill foirne atá i róil a chuireann seirbhísí riachtanacha ar fáil ar féidir iad a dhéanamh ón mbaile, agus rachfar i ngleic le haon iarratas atá ag seasamh amach a luaithe agus indéanta. 

Tá ár gcumas á mhéadú againn chun go mbeidh níos mó daoine in ann oibriú ón mbaile. Tá soláthar licíní RSA (a éascaíonn rochtain chianda ar ár gcórais) faighte ag an tSeirbhís agus cuirfear ar fáil iad don fhoireann atá in ann a gcuid oibre a dhéanamh taobh amuigh den oifig. Tá tosaíocht á tabhairt dóibh siúd óna dteastaíonn crua-earraí agus rochtain chun seirbhísí riachtanacha a sholáthar, e.g. tacú le suí na Dála/an tSeanaid an tseachtain seo.

Ciorclán na Roinne Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe maidir le hathshannadh foirne
Mar atá a fhios agat, is é tosaíocht an Rialtais sláinte an phobail a chinntiú, agus ag an am céanna cinntiú go leantar le seirbhísí poiblí, go háirithe seirbhísí poiblí riachtanacha. Is mian linne ag Seirbhís Thithe an Oireachtais ár gcuid a dhéanamh le tacú le soláthar na seirbhísí riachtanacha le tacú le sláinte agus folláine ár saoránach mar sheirbhís phoiblí aontaithe. Féach ar Chiorclán 07/2020 agus ar na Ceisteanna Coitianta maidir le Sannadh Sealadach ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí mar Fhreagra ar Dhúshlán Covid-19 ina leagtar amach socruithe.

Beidh an Bord Bainistíochta ag oibriú leis na bainisteoirí ar fad agus le hAcmhainní Daonna ar impleachtaí an chiorcláin seo. Seolfar eolas breise amach chuig an bhfoireann ar fad in am trátha maidir leis an gceist seo.

Nuashonruithe tábhachtacha
Tá an fhoireann bainistíochta ag teacht le chéile go laethúil le dul i ngleic leis an gcás reatha agus leanfaimid ag scaipeadh na nuachta is deireanaí ar an bhfoireann go rialta. Aithnímid chomh tábhachtach is atá cumarsáid rialta ionas gur féidir linn ar fad fanacht i dteagmháil sna seachtainí romhainn. Tá roinnt suíomhanna gréasáin tábhachtacha ba cheart duit seiceáil go rialta i gcomhair nuashonruithe.

Suíomh gréasáin FSS maidir le Covid-19

  • Tá an fhaisnéis is nuaí ar fáil dúinn ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le Covid-19
  • Ba cheart don fhoireann an suíomh gréasáin seo a sheiceáil go rialta i gcomhair treoir cothrom le dáta mar go nuashonraítear go minic é

Suíomh gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe


Grúpa pleanála Covid-19
Déanann an grúpa seo cumarsáid ar aon treoir nuashonraithe nó athraithe a thagann chun cinn. Nuashonrófar an leathanach seo agus an Plionta go rialta leis an bhfaisnéis chuí ar fad.

Tabhair aire duit féin sna laethanta romhainn agus lean ort ag éisteacht leis an gcomhairle ónár ngairmithe leighis atá ag obair go dian.

Peter Finnegan
Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí 


 

16 Márta 2020, 17.30

De réir mar a théimid i dtaithí ar an saol mar atá sé le Covid-19, shocraíomar nuashonruithe rialta don fhoireann a chur ar ár suíomh gréasáin ionas go mbeidh gach duine inár bpobal parlaiminte in ann a bheith i dteagmháil linn i gcónaí. Bainfimid úsáid ar ár gcóras rabhaidh le téacs chun na scéalta is déanaí a thabhairt do chách. Is iad na Príomhoifigigh agus na bainisteoirí líne an príomhphointe teagmhála a bheidh ag an bhfoireann i gcónaí. Tá ár mBord Bainistíochta ag bualadh le chéile go laethúil anois trí fhíschomhdháil chun cinntí a ghlacadh ar shaincheisteanna leasa foirne agus chun pleanáil do sheirbhísí riachtanacha parlaiminte a sholáthar. Rinneamar socruithe inniu le haghaidh shuí na Dála Déardaoin, le haghaidh shuí an tSeanaid Dé hAoine agus le haghaidh thoghchán an tSeanaid. Chuireamar an fhaisnéis is nuaí freisin atá ar fáil dúinn ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le Covid-19 agus Ceisteanna Coitianta ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar ár suíomh gréasáin. Leanfaimid ag faire forbairtí agus ag ullmhú d’aon bhaol a éireoidh ó Covid-19.   

Is iad seo ár dtosaíochtaí as seo go ceann cúpla lá –

  • A chinntiú nach mbeidh ach foireann riachtanach ar an láthair againn
  • Cian-rochtain a sholáthar go tapa d’oiread den fhoireann agus is indéanta
  • Córas éifeachtach cumarsáide a bhunú i gcomhair teagmhála idir an fhoireann agus na bainisteoirí

Meabhraím do gach duine leanúint ag cloí le comhairle FSS atá ar fáil ar www.hse.ie.
Tá súil agam go bhfuil sibh féin agus bhur dteaghlaigh slán sábháilte tráth a bhfuil cúrsaí crua go leor ag go leor daoine.

Peter Finnegan
Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí