Urramaíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais na cearta atá ag gach duine a úsáideann ár seirbhísí ar líne agus tá do phríobháideachas an-tábhachtach dúinn. Leagtar amach sa bheartas príobháideachais seo conas a dhéanaimid faisnéis a bhailiú agus a úsáid nuair a úsáideann tú ár seirbhísí ar líne, i.e. an suíomh gréasáin oireachtas.ie, cuntais mheán sóisialta an Oireachtais agus aip an Oireachtais.

Sonraí a bhailiú agus a stóráil

Nuair a thugann tú cuairt ar oireachtas.ie, aisghabhtar go huathoibríoch roinnt faisnéise faoi do chuairt ar ár suíomh. Áirítear iad seo a leanas leis an bhfaisnéis a d’fhéadfaí a aisghabháil:

  • do sheoladh IP
  • na téarmaí cuardaigh a d’úsáid tú
  • na leathanaigh a bhfuair tú rochtain orthu ar an suíomh gréasáin agus na naisc ar chliceáil tú orthu
  • an dáta agus an t-am ar thug tú cuairt ar an suíomh
  • an suíomh (más ann dó) lenar tarchuireadh tú chuig an suíomh seo
  • do chóras oibriúcháin (e.g. Windows nó Mac)
  • an cineál brabhsálaí gréasáin a úsáideann tú (e.g. Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox)
  • sonraí eile, amhail do thaifeach scáileáin agus príomhtheanga do bhrabhsálaí.

Beidh an fhaisnéis staidrimh dá dtagraítear thuas ar fáil do bhaill foirne áirithe de chuid Sheirbhís Thithe an Oireachtais agus do chonraitheoirí nó do thríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí riaracháin agus/nó tacaíochta dár suíomh gréasáin. Baintear leas as an bhfaisnéis chun tuarascálacha achoimre a ullmhú maidir le húsáid agus feidhmíocht ár seirbhísí ar líne agus chun cabhrú linn anailís agus feabhsú a dhéanamh ar ábhar agus feidhmiúlacht ár suímh gréasáin. Ní úsáidimid aon chuid den fhaisnéis dá dtagraítear thuas chun cuairteoirí a shainaithint go pearsanta --- ní úsáidtear an fhaisnéis ach amháin i bhfoirm chomhiomlán. 

Má chuireann tú faisnéis phearsanta ar fáil go deonach – mar shampla, má thugann tú do sheoladh ríomhphoist chun clárú le haghaidh foláirimh ríomhphoist a fháil uainn nó má thugann tú do sheoladh ríomhphoist mar chuid d’achainí phoiblí nó de cheistneoir – ní úsáidfear na sonraí sin ach amháin chun na gcuspóirí dár soláthraíodh iad agus/nó chun críocha taighde nó anailíse. Maidir le foláirimh ríomhphoist, beidh meicníocht shoiléir ar fáil duit i ngach cás chun do sheoladh ríomhphoist a bhaint ónár liosta seoltaí. Ba cheart duit a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go bhfoilseofaí aon achainíocha uait ina n-iomláine nó go bhfoilseofaí iad tar éis sonraí áirithe a cheilt.

Fianáin

Is píosaí beaga faisnéise iad fianáin a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs. Is le suíomhanna gréasáin a chuirtear iad ar do ríomhaire. Is féidir leis an suíomh gréasáin fianáin áirithe a léamh ar do chuairteanna ina dhiaidh sin. D’fhéadfadh an fhaisnéis atá stóráilte i bhfianán a bheith ag baint le do ghnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin nó le huimhir uathúil aitheantais a fhágann gur féidir leis an suíomh gréasáin “cuimhneamh” ort agus tú ag tabhairt cuairt ar an suíomh ina dhiaidh sin. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí. Ní bhaineann siad sin ach le hoibriú an tsuímh gréasáin, áfach. Tríd is tríd, ní áirítear i bhfianáin aon fhaisnéis phearsanta is féidir a úsáid chun thú a shainaithint, ach amháin i gcás gur thug tú faisnéis den sórt sin don suíomh gréasáin.

Úsáideann oireachtas.ie fianáin i roinnt áiteanna:

  • Nuair a thugann tú cuairt ar oireachtas.ie den chéad uair, gheobhaidh tú teachtaireacht lena n-insítear duit go n-úsáidtear fianáin ar an suíomh. Má chliceálann tú ar an gcnaipe “Glacaim le Fianáin”, cruthófar leis an suíomh fianán lena dtaifeadfar an tsainrogha sin.
  • Úsáidtear fianáin anailíseacha ó Google Analytics ar fud ár suímh gréasáin. Leis na fianáin sin, bailítear faisnéis a úsáidtear i bhfoirm chomhiomlán chun cabhrú linn a thuiscint cén dóigh a mbíonn ár suíomhanna gréasáin á n-úsáid.

Fianáin eile tríú páirtí

Ní le Tithe an Oireachtais a bhaineann fianáin áirithe atá socraithe ar ár suíomh gréasáin. Má thugann tú cuairt ar leathanach ar ár suíomh gréasáin ar a bhfuil ábhar atá leabaithe ó YouTube, mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh a fhianáin féin in úsáid ag an soláthraí seirbhíse sin. Ní sinne a rialaíonn úsáid na bhfianán sin -- níl na fianáin inrochtana ach amháin ag an bpáirtí a shocraigh iad ar dtús. Ba cheart duit na suíomhanna gréasáin tríú páirtí lena mbaineann a sheiceáil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na fianáin sin.

Fianáin a rialú

Tá sé de cheart agat a roghnú cé acu a ghlacfaidh tú le fianáin nó a dhiúltóidh tú dóibh. Chun é sin a dhéanamh, ba cheart duit dul go rialuithe do bhrabhsálaí gréasáin, áit ar féidir leat do shainroghanna maidir le fianáin a shocrú nó a leasú. Má roghnaíonn tú diúltú d’fhianáin, beidh tú fós ábalta ár suíomh gréasáin a úsáid. Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh rochtain theoranta agat ar réimsí áirithe den suíomh. Toisc nach ionann do gach brabhsálaí an bealach inar féidir leat diúltú d’fhianáin trí rialuithe do bhrabhsálaí gréasáin, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar roghchlár CABHAIR do bhrabhsálaí chun tuilleadh faisnéise a fháil. D’fhéadfadh go bhfaighfeá tuilleadh faisnéise ag na naisc seo a leanas faoi conas is féidir fianáin a bhainistiú sna brabhsálaithe is coitianta.

Ardáin mheán sóisialta

Tá láithreacht againn ar roinnt ardán meán sóisialta, Twitter agus Facebook san áireamh. Má sheolann tú aon fhaisnéis, aon chumarsáid nó aon ábhair chugainn trí ardán meán sóisialta, is ar do phriacal féin a dhéanfaidh tú amhlaidh agus ní bheidh aon ionchas príobháideachais ag gabháil leis sin. Ní féidir linn na rudaí a dhéanann úsáideoirí eile na n-ardán sin a rialú ná gníomhartha na n-ardán iad féin. Tá idirghníomhaíocht leis na gnéithe agus na hardáin sin á rialú le beartais phríobháideachais na gcuideachtaí a sholáthraíonn iad.

Suíomhanna gréasáin tríú páirtí

Tá naisc le suíomhanna gréasáin eile le fáil ar ár suíomh gréasáin. Tá a mbeartais phríobháideachais féin ag suíomhanna gréasáin tríú páirtí agus is dóigh go n-úsáidfidh siad fianáin freisin. Molaimid duit beartas príobháideachais aon suímh gréasáin a dtugann tú cuairt air a léamh go cúramach.

Úsáidimid MailChimp (www.mailchimp.com) faoi láthair chun cabhrú linn foláirimh ríomhphoist agus ár sceideal seachtainiúil a sheachadadh. Glacann MailChimp páirt i gCreat Sciath Phríobháideachais AE-SAM agus tá comhlíonadh an Chreata deimhnithe aige. Go sonrach, tá Séala Príobháideachais TRUSTe ag MailChimp – tá TRUSTe ina thríú páirtí neamhspleách a fheidhmíonn trustmharc príobháideachais a aithnítear ar fud an domhain. Deir MailChimp go bhfuil sé tiomanta don mhéid seo a leanas: go gcaitear leis an bhfaisnéis phearsanta uile a fhaightear ó bhallstáit AE de réir phrionsabail infheidhme an Chreata Sciath Phríobháideachais. Ba cheart duit beartas príobháideachais MailChimp a léamh toisc go gcomhaontóidh tú leis an mbeartas sin, agus le haistriú d’fhaisnéise chuig MailChimp atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe, nuair a chláróidh tú chun foláirimh ríomhphoist a fháil uainn.

Do shonraí pearsanta

Má bhíonn aon ábhair imní nó aon cheisteanna agat faoin dóigh a bpróiseáiltear do shonraí pearsanta tríd an suíomh gréasáin seo, ná bíodh aon leisce ort dul i dteagmháil linn. Is í an tOifigeach um Chomhlíonadh chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí ná:
Jennifer McGrath
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 1 618 4738
dataprotection@oireachtas.ie

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na cearta príobháideachais sonraí atá agat, féach ar dataprotection.ie.

Gluais na dtéarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí gréasáin
An píosa bogearraí a úsáideann tú chun leathanaigh ghréasáin a léamh. Samplaí de sin is ea Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox agus Google Chrome.

Seoladh IP
Sonraí sainaitheanta do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta Idirlín), a chuirtear in iúl mar chód prótacal Idirlín (mar shampla, 192.168.72.34). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé go bhféadfadh an seoladh bheith difriúil gach uair a dhéantar ceangal.

Athruithe

D’fhéadfadh go n-athróimis an Beartas Príobháideachais seo ag aon am agus ó am go ham. Léirítear dáta an leagain is déanaí den Bheartas Príobháideachais ag bun an leathanaigh seo.


Nuashonraithe go deireanach: 24 Aibreán 2017