An tSeirbhís Leabharlainne & Taighde

Déanann Seirbhís Leabharlainne & Taighde an Oireachtais bainistíocht ar leabharlann pharlaiminteach na hÉireann agus soláthraíonn sí seirbhís thábhachtach taighde do Chomhaltaí an Oireachtais chun tacú lena ngnó parlaiminteach.

Is iad príomhúsáideoirí na Seirbhíse na Comhaltaí ar leithligh de Thithe an Oireachtais, Coistí na dTithe agus foireann na dTithe. Déanann an tSeirbhís Leabharlainne & Taighde faisnéis agus taighde i leith a ndualgas parlaiminteach a sholáthar do na húsáideoirí sin. Ina cáil mar leabharlann pharlaiminteach a fhónann do gach comhalta ar bhonn comhionann, bíonn an fhaisnéis agus an taighde ar fad a sholáthraítear neamhchlaonta agus neodrach ó thaobh cúrsaí polaitíochta de.

Ráiteas ar na Seirbhísí - Iúil 2012

Is é is cuspóir don Ráiteas seo ar na Seirbhísí ná faisnéis a thabhairt do Chomhaltaí agus d’úsáideoirí eile faoi na seirbhísí atá ar fáil dóibh ó Sheirbhís Leabharlainne & Taighde an Oireachtais.

Catalóg Ar Líne

Tá rochtain ar fáil anseo ar chatalóg SLaT (Catalóg ar Líne don Phobal).  Cumasaíonn sé sin do dhaoine den phobal, do ranna & do ghníomhaireachtaí, agus d’úsáideoirí acadúla rochtain a fháil ar leaganacha digiteacha scanta de níos mó ná 80,000 doiciméad.

Is féidir leat Beartas SLaT maidir le hAitheantas i leith Bailiúchán a léamh

Ríomhdhoiciméid a leagtar faoi bhráid na dTithe gach seachtain

Inár Liosta ríomh-Dhoiciméad a Leagtar faoi bhráid na dTithe gach seachtain, tá rochtain ar fáil ar na doiciméid ar fad a leagadh faoi bhráid na dTithe go leictreonach sa tseachtain atá díreach imithe thart.  Chun féachaint ar liostaí seachtainiúla roimhe seo, cliceáil anseo.  Déantar Scríbhinní a Leagadh faoi bhráid na dTithe atá faoi réir thairiscint 21 lá suí a aibhsiú i gcló trom.   Déantar an liosta doiciméad a eagrú de réir Roinne Rialtais.

Seirbhísí eile don phobal

Tairgeann SLaT seirbhísí éagsúla don phobal.

Taispeántais Ar Líne

Chun seoladh na Catalóige ar Líne don Phobal a chomóradh, tá trí thaispeántas cruthaithe ag SLaT trí úsáid a bhaint as a cuid bailiúchán.  Is féidir breathnú orthu sin anseo.

Scríbhinní a Leagadh faoi bhráid na dTithe

Déanann SLaT na nósanna imeachta maidir le scríbhinní a leagtar faoi bhráid na dTithe a bhainistiú thar ceann Thithe an Oireachtais.  Tá na bailiúcháin sin ar fáil laistigh den Chatalóg ar Líne don Phobal.  Tá tuilleadh mionsonraí faoi scríbhinní a leagtar faoi bhráid na dTithe ar fáil anseo.

Foilseacháin Taighde

Tá treoir SLaT maidir le “Taighde a dhéanamh ar iar-Chomhaltaí agus ar Chomhaltaí láithreacha” uasdátaithe agus foilsithe ag an tseirbhís.

Is pointe tosaithe fónta é sin d’aon duine ar mian leis nó léi faisnéis bheathaisnéiseach a aimsiú faoi Chomhalta den Oireachtas.

Tá páipéir thaighde atá roghnaithe agus ullmhaithe do Chomhaltaí ag an tSeirbhís Leabharlainne & Taighde ar fáil don phobal ar ár leathanach dar teideal Foilseacháin Taighde.

Rochtain ar bhailiúcháin chlóite

I gcás nach féidir freastal ar fhiafraí taighde trí rochtain a thabhairt ar na míreanna digiteacha atá ann sa chatalóg ar líne, bíonn bailiúcháin na Seirbhíse Leabharlainne & Taighde ar fáil do thaighdeoirí bona fide ach socrú a dhéanamh chuige sin.

Déan teagmháil linn:

Deasc Lárnach Fiosrúcháin 
Teileafón: 00 353 1 6184701
library.and.research@oireachtas.ie