1st sitting of Dáil Éireann1st sitting of Dáil Éireann

An Chéad Lá

Ba i nGaeilge a rinneadh an obair ar fad an lá a tháinig comhaltaí na Chéad Dála le chéile in Áras Ardmhéara Bhaile Átha Cliath, an 21 Eanáir 1919. Ba é an Teachta Seoirse Pluincéid, ó Ros Comáin, a rinne an tairiscint an lá stairiúil sin, mar a leanas: "Molaimse don Dáil Cathal Brugha, an Teachta ó Dhéisibh Phortláirge do bheith mar Cheann Comhairle againn indiu." Chuaigh an Teachta Brugha sa chathaoir agus dúirt sé cúpla abairt faoin obair a bhí roimh an Dáil: "...an obair is tábhachtaighe do rinneadh in Éirinn ón lá tháinic na Gaedhil go hÉirinn..." Ina dhiaidh sin, ar mholadh ón gCeann Comhairle, ceapadh ceathrar cléireach i gcomhair an lae – Risteárd Ó Foghlú, Diarmaid Ó hÉigeartaigh, Seán Ó Núnáin agus Pádraig Ó Síocháin. Is den mheitheal bheag sin a d’eascródh an tseirbhís aistriúcháin.

An lá i ndiaidh 'Saorstát Éireann'1 a fhorfhógairt, an 22 Eanáir 1919, tháinig an Dáil le chéile i seisiún príobháideach agus ceapadh Cathal Brugha ina Phríomh-Aire pro tem agus Seán T. Ó Ceallaigh ina Cheann Comhairle. Ina theannta sin, cuireadh bonn seasta faoin bhfoireann a mbeadh de chúram uirthi na doiciméid pharlaiminteacha a phróiseáil agus taifead oifigiúil a choimeád ar imeachtaí na Dála, i nGaeilge agus i mBéarla.

Tionóladh seisiún poiblí arís in Áras Ardmhéara Bhaile Átha Cliath an 10 Aibreán 1919. Bhí na daoine seo a leanas i bhfeighil cúrsaí rúnaíochta an lá sin: Diarmaid Ó hÉigeartaigh, Pádraig Ó Síocháin, Seán Ó Núnáin agus Seán Ó Muirthile (i gcomharbacht ar Risteárd Ó Foghlú). Ag seisiún príobháideach, 22 Lúnasa 1921, dúirt Aire na Gaeilge go raibh sé ag éirí an-deacair teacht ar dhaoine a raibh na scileanna riachtanacha acu. Bhí tuarastal £250 sa bhliain ag Diarmaid Ó hÉigeartaigh, Cléireach na Dála, agus ag Micheál Ó Loingsigh, an tAistritheoir Oifigiúil.


An tSeirbhís Aistriúcháin

Ba é ceapadh Mhichíl Uí Loingsigh sa bhliain 1919 a chuir bonn le seirbhís aistriúcháin na Dála. Nuair a bunaíodh Saorstát Éireann trí bliana ina dhiaidh sin, cuireadh seirbhís oifigiúil aistriúcháin an Oireachtais ar bun le buan-ordú ó Dháil Éireann. Dúradh gur faoi Chléireach na Dála a bheadh sé a chur faoi deara aistriú oifigiúil go Béarla a dhéanamh ar gach dlí a d’achtófaí i nGaeilge agus aistriú oifigiúil go Gaeilge a dhéanamh ar gach dlí a d’achtófaí i mBéarla.

Is mar 'aistritheoir ar fhoireann rúnaíochta na Dála' a d’fheidhmigh Micheál Ó Loingsigh ar feadh a ré oibre san Oireachtas. Go praiticiúil, ba faoi cheannas Choilm Uí Mhurchadha, Cléireach na Dála, a bhí an tseirbhís. Fuair Micheál Ó Loingsigh bás sa bhliain 1942 agus ba é Liam Ó Rinn a tháinig i gcomharbacht air. Cailleadh Liam Ó Rinn sa bhliain 1943. Ceapadh Tomás Page ina Phríomh-Aistritheoir ansin. Ba é Page an chéad duine a aithníodh go hoifigiúil faoin teideal ‘Príomh-Aistritheoir’. Bhí na daoine seo a leanas ina bPríomh-Aistritheoirí ina dhiaidh sin: Séamas Daltún (1955-1973); Seán Ó Cathasaigh (1973-1974); An Dr. Seán Ó Lúing (1974-1982); Eighneachán Ó Laighin (1982-1984); Breandán Mac Cnáimhsí (1984-1986); Micheál Ó Cuinneagáin (1986-1996); Seán Ó Curraoin (1996-1999); Treasa Ní Bhrua (1999-2000); Gearóid Ó Casaide (2000-2008) agus Vivian Uíbh Eachach (2008-go dáta).


Cló agus Litriú

Bhí na daoine a bhí páirteach sa tseirbhís aistriúcháin sa Dáil eolach i gcónaí ar a riachtanaí a bhí sé córas litrithe agus cló a fhorbairt a bheadh áisiúil chun úsáid na Gaeilge mar theanga nua-aimseartha Eorpach a éascú. Ba sa chló rómhánach a foilsíodh an leagan Gaeilge d’Achtanna an stáit nua ón gcéad lá riamh, mar shampla, cé go raibh an cló gaelach á úsáid go forleathan. Ina theannta sin, rinne foireann na seirbhíse aistriúcháin simpliú ar an gcóras litrithe a bhí á úsáid i bhFoclóir an Duinnínigh (1904 agus 1927). Rinneadh dul chun cinn maith san obair sin agus, sa bhliain 1931, eisíodh meamram, Spelling of Irish in Official Documents, lenar cuireadh stíl Rannóg an Aistriúcháin in iúl don státseirbhís trí chéile agus lenar moladh leas a bhaint as an gcóras a bhí á chleachtadh sa Rannóg. Tugadh treoir, freisin, do Liam Mac Cionnaith, a bhí i mbun foclóir Béarla-Gaeilge a réiteach, an cló rómhánach a úsáid ann. Tháinig cor gan choinne sa scéal, áfach – toghadh Rialtas nua a thug a mhalairt de threoir láithreach. Dá thoradh sin, ba sa chló gaelach a foilsíodh Foclóir Mhic Cionnaith sa bhliain 1935 agus Bunreacht na hÉireann sa bhliain 1937.


Bunreacht

Ba é an chéad Acht a rith Dáil Éireann an tAcht um Bunreacht Shaorstáit Éireann, 1922. Cuireadh coiste ar bun chun an Bunreacht a aistriú ón mBéarla. Ar an gcoiste sin, bhí Eoin Mac Néill (An tAire Oideachais), Pádraig Ó Máille (An Leas-Cheann Comhairle), Piaras Béaslaí, an tOllamh Osborne Ó hAimhirgin, an tOllamh T. Ó Raithille, Liam Ó Rinn (Rannóg an Aistriúcháin) agus Colm Ó Murchadha (Cléireach na Dála). Cé go raibh roinnt foclóirí ar fáil an uair sin, bhí ar an gcoiste raidhse nua téarmaí teicniúla a chur ar fáil nach raibh údarás foclóra ar bith leo. Is i mBunreacht Shaorstát Éireann a fheictear, den chéad uair, roinnt mhaith téarmaí a bhfuil leas á bhaint astu i gcónaí in Achtanna an Oireachtais.


Maidir leis an mBunreacht reatha, ar ghlac an pobal leis sa bhliain 1937, ba ar Mhicheál Ó Gríofa, údar agus Gaeilgeoir dúchais ó Chontae an Chláir, a cuireadh an cúram an leagan Gaeilge de a sholáthar. Iarradh ar Liam Ó Rinn agus Tomás Page an téacs a bhreithniú sular cuireadh chuig na clódóirí é, áfach. An tráth céanna, cuireadh cáipéis; Tuarascbháil choiste litrighthe na Gaedhilge sa Dréacht-Bhunreacht (Saorstát Éireann, 1937) faoi bhráid an Rialtais. Níor glacadh ach le roinnt de na leasuithe agus dá bharr sin tá idir sheanlitriú agus an nualitriú sa Bhunreacht. Is cosúil go raibh aiféala ar an Taoiseach, Éamon de Valera, faoin gcinneadh sin. Dúirt sé sa bhliain 1941 go mba chríonna an mhaise é “to follow the spelling of the translation department”. Dar ndóigh, is í Rannóg an Aistriúcháin a sholáthair an leagan Gaeilge de gach Bille a achtaíodh ó shin chun an Bunreacht a leasú.

Léigh tuilleadh mar gheall ar Rannóg an Aistriúcháin

1 Fógraíodh an 'Fhaisnéis Neamhspleáchais' go trítheangach. Ag freagairt do 'Saorstát Éireann', sa Ghaeilge, bhí 'La République Irlandaise' sa 'Déclaration d'indépendence' agus 'the Irish Republic' sa 'Declaration of Independence'.