North South Inter-Parliamentary Association 27 Nov 2015

An Cumann Idirpharlaiminteach Thuaidh/Theas

Breithníodh bunú an fhóraim pharlaimintigh Thuaidh/Theas i gComhaontú Aoine an Chéasta (1998) agus i gComhaontú Chill Rímhinn (2006).  Rinneadh plé leanúnach ar bhunú an fhóraim sin ón mbliain 2008 i leith i measc grúpaí oibre a bunaíodh chun na críche sin i dTithe an Oireachtais agus i dTionól Thuaisceart Éireann. Chomhaontaigh na grúpaí oibre sa dá fhoras ag cruinniú in Stormont an 4 Iúil 2012 go mbunófaí fóram ar a dtabharfaí an Cumann Idirpharlaiminteach Thuaidh/Theas. 

Cuireann an Cumann fóram ar fáil do phlé foirmiúil rialta idir Comhaltaí Thionól Thuaisceart Éireann agus Comhaltaí dhá Theach an Oireachtais maidir le saincheisteanna a gcuireann siad uile suim iontu agus ar ábhair imní dóibh iad. Tagann sé le chéile dhá uair sa bhliain ar bhonn uainíochta idir Tithe an Oireachtais agus Tionól Thuaisceart Éireann. Aontaíonn Coiste Feidhmiúcháin an Chumainn an clár oibre. 

Tionóladh an chéad seisiún iomlánach i Seomra an tSeanaid, Teach Laighean an 12 Deireadh Fómhair 2012 agus eisíodh Comhráiteas ina dhiaidh sin. Reáchtáladh seisiúin iomlánacha eile mar seo a leanas:

 

26 Aibreán 2013 i mBéal Feirste
8 Samhain 2013 i mBaile Átha Cliath
4 Aibreán 2014  i mBéal Feirste
3 Deireadh Fómhair 2014 i mBaile Átha Cliath
26 Meitheamh 2015 i mBéal Feirste

Is ionann líon na ballraíochta ó Thionól Thuaisceart Éireann agus ó Thithe an Oireachtais agus cuimsíonn sé 48 gcomhalta agus beirt Chomhchathaoirleach.  Is iad an bheirt Chomhchathaoirleach reatha an Ceann Comhairle, Seán Ó Bairéid, TD agus an Spéicéir, Mitchel McLoughlin, MLA.

Ballraíocht an Chumainn Idirpharlaimintigh Thuaidh/Theas

Sonraí teagmhála

Na Meáin Chumarsáide