An Bille Um Údarás Na Gaeltachta, 1976: An Chéad Chéim. Údarás Na Gaeltachta Bill, 1976: First Stage.

Tairgim:

Go dtabharfar cead Bille dá ngairtear Acht do bhunú Bord ar a dtabharfar Údarás na Gaeltachta, chun na críche sin do dhíscaoileadh Ghaeltarra Éireann agus d'aistriú cumhachtaí, feidhmeanna, dualgais agus dliteanais Ghaeltarra Éireann chun Údarás na Gaeltachta, do thabhairt cumhachtaí áirithe eile d'Údarás na Gaeltachta agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe eile a bhaineann leis na nithe sin a thabhairt isteach.

I move:

That leave be granted to introduce a Bill entitled an Act to establish a Board to be known as Údarás na Gaeltachta, for that purpose to dissolve Gaeltarra Éireann and to transfer to Údarás na Gaeltachta the powers, functions, duties and liabilities of Gaeltarra Éireann, to confer certain other powers on Údarás na Gaeltachta and to provide for other connected matters.

Cathain a thógfar an Dara Céim?

An chéad lá suí tar éis sos na Nollag.

Cathain a fhoilseofar an dréacht-Bhille?

Cuirfear mór-thimpeall é go luath i Mí Eanáir tar éis na Nollag.

Cuireadh agus d'aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.