Home > Acts 1997--2018 (PDF) > Alphabetical Listing of Acts (2003 ---)

Houses of the Oireachtas alphabetical list of Acts 2003-2017 A|B|C|D|E|F|G|H| I |J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

 

 

A  
Access to Central Treasury Funds (Commission for Energy Regulation) Act 2011 An tAcht um Rochtain ar Chistí Príomhchisteáin (An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh), 2011
Adoption Act 2010 An tAcht Uchtála 2010
Adoption (Amendment) Act  2013  An tAcht Uchtála (Leasú), 2013
Adoption (Amendment) Act 2017  

Adoptive Leave Act 2005

 
Aer Lingus Act 2004  
Air Navigation and Transport (Indemnities) Act 2005  
Air Navigation and Transport (International Conventions) Act 2004  
An Bord Bia (Amendment) Act 2004  
Anglo Irish Corporation Bank Act 2009 An tAcht um an mBanc-Chorparáid Angla-Éireannach 2009
Animal Health and Welfare Act  2013  An tAcht um Shláinte agus Leas Ainmhithe, 2013
Appropriation Act 2003  
Appropriation Act 2004  
Appropriation Act 2005  
Appropriation Act 2006 An tAcht Leithreasa 2006
Appropriation Act 2007 An tAcht Leithreasa 2007
Appropriation Act 2008 An tAcht Leithreasa 2008
Appropriation Act 2009 An tAcht Leithreasa 2009
Appropriation Act 2010 An tAcht Leithreasa 2010
Appropriation Act  2011 An tAcht Leithreasa, 2011
Appropriation Act  2012 An tAcht Leithreasa 2012
Appropriation Act  2013 An tAcht Leithreasa, 2013
Appropriation Act 2014  
Appropriation Act 2015  
Appropriation Act 2016  
Appropriation Act 2017  
Arbitration Act 2010 An tAcht Eadrána 2010
Asian Infrastructure Investment Bank Act 2017  
Asset Covered Securities (Amendment) Act 2007 An tAcht um Urrúis faoi Chumhdach Sócmhainne (Leasú) 2007
Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015  
Arts Act 2003  
Aviation Act 2006 An tAcht Eitlíochta, 2006
Aviation (Preclearance) Act 2009 An tAcht Eitlíochta (Réamh-Imréiteach) 2009
B Back to top
Bankruptcy (Amendment) Act 2015 An tAcht Féimheachta (Leasú), 2015
Betting (Amendment) Act 2015  
Biological Weapons Act 2011 An tAcht um Airm Bhitheolaíocha, 2011
Bretton Woods Agreements (Amendment) Act  2011 An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2011
Bretton Woods Agreements (Amendment) Act 2012 An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2012
British-Irish Agreement (Amendment) Act 2005 An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú) 2005
British-Irish Agreement (Amendment) Act 2006 An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú) 2006
Broadcasting Act 2009 An tAcht Craolacháin 2009
Broadcasting (Amendment) Act 2007 An tAcht Craolacháin (Leasú) 2007
Broadcasting (Funding) Act 2003  
Broadcasting (Major Events Television Coverage) (Amendment) Act 2003  
Building Control Act 2007 An tAcht um Rialú Foirgníochta 2007
Building Societies (Amendment) Act 2006 An tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú) 2006
C Back to top
Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003   
Central Bank Act 2014 Acht an Bhainc Ceannais, 2014
Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act  2011 Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach) 2011
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2003  
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2004  
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Amendment) Act 2017  
Central Bank Reform Act 2010 An tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010
Central Bank (Amendment) Act 2015 Acht an Bhainc Ceannais (Leasú), 2015
Central Bank (Supervision and Enforcement) Act  2013 Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013
Carbon Fund Act 2007 An tAcht um an gCiste Carbóin 2007
Charities Act 2009 An tAcht Carthanas 2009
Chemicals Act 2008 An tAcht Ceimiceán 2008
Chemicals (Amendment) Act 2010 An tAcht Ceimicean (Leasu) 2010
Child Care (Amendment) Act 2007 An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú) 2007
Child Care (Amendment)  Act 2011 An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2011 
Child Care (Amendment) Act  2013 An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2013
Child and Family Agency Act  2013 An tAcht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 2013
Child Care (Amendment) Act 2015  
Child Trafficking and Pornography (Amendment) Act 2004 An tAcht um Ghainneail ar Leanai agus Pornag Leanai (Leasu) 2004
Children and Family Relationships Act 2015  
Children First Act 2015  
Children (Amendment) Act 2015  
Choice of Court (Hague Convention) Act 2015  
Citizens Information Act 2007 An tAcht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007
Civil Debt (Procedures) Act 2015  
Civil Defence Act  2012  An tAcht um Chosaint Shibhialta, 2012
Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2008 An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008
Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act  2013 An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011
Civil Liability and Courts Act 2004 An tAcht um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna, 2004
Civil Liability (Amendment) Act 2017  
Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010
Civil Registration (Amendment) Act 2005  
Civil Registration (Amendment) Act  2012  An tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2012
Civil Registration Act 2004  
Civil Registration (Amendment) Act 2014  
Civil Service Regulation (Amendment) Act 2005  
Climate Action and Low Carbon Development Act 2015  
Clotting Factor Concentrates and Other Biological Products Act 2012 An tAcht um Thiúcháin Fachtóra Téachta agus Táirgí Bitheolaíocha Eile, 2012
Cluster Munitions and Anti-Personnel Mines Act 2008 An tAcht um Chnuas-Mhuinisin agus Mianaigh Fhrithphearsanra 2008
Commission To Inquire Into Child Abuse (Amendment) Act 2005  
Commissions of Investigation Act 2004  
Commission of Investigation (Irish Bank Resolution Corporation) Act 2016 An tAcht um Choimisiún Imscrúdúcháin (Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc), 2016
Committees of the Houses of the Oireachtas (Compellability, Privileges and Immunities of Witnesses) (Amendment) Act 2004  
Communications Regulation (Amendment) Act 2007 An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Leasú) 2007
Communications Regulation (Postal Services) Act 2011  An tAcht Um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011
Communications Regulation (Postal Services) (Amendment) Act 2015  
Communications Regulation (Postal Services) (Amendment) Act 2017  
Communications Regulation (Premium Rate Services and Electronic Communications Infrastructure) Act 2010 An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Ardráta agus Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí) 2010
Communications (Retention of Data) Act 2011 An tAcht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád) 2011
Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Miscellaneous Provisions) Act 2007 An tAcht um Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2007
Companies Act 2014  
Companies (Amendment) Act 2009 Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2009
Companies (Amendment) Act  2012 Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2012
Companies (Amendment) Act 2017  
Companies (Accounting) Act 2017  
Companies (Auditing and Accounting) Act 2003  
Companies (Miscellaneous Provisions) Act 2009 Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Companies (Miscellaneous Provisions) Act  2013 Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013
Competition and Consumer Protection Act 2014  
Competition (Amendment) Act 2006  
Competition (Amendment) Act 2010 An tAcht Iomaíochta (Leasú) 2010
Competition (Amendment) Act 2012 An tAcht Iomaíochta (Leasú) 2012
Competition (Amendment) Act 2017  
Compulsory Purchase Orders (Extension of Time Limits) Act 2010 An tAcht um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorainneacha Ama a Fhadú) 2010
Construction Contracts Act 2013 An tAcht Um Chonarthaí Foirgníochta, 2013
Consumer Protection Act 2007 An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007
Consumer Protection (Regulation of Credit Servicing Firms) Act 2015  
Containment of Nuclear Weapons Act 2003  
Control of Exports Act 2008 An tAcht chun Onnmhairí a Rialú 2008
Copyright and Related Rights (Amendment) Act 2004  
Copyright and Related Rights (Amendments) Act 2007 An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar (Leasú) 2007
Coroners (Amendment) Act 2005  
Council of Europe Development Bank Act 2004

Back to top

County Enterprise Boards (Dissolution) Act 2014  An tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014
Court of Appeal Act 2014  An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014
Courts Act 2015 Acht na gCúirteanna, 2015
Courts Act 2016  
Courts Act 2017  
Courts and Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2013 An tAcht um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013
Courts and Court Officers Act 2009 Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2009
Courts and Court Officers (Amendment) Act 2003  
Courts and Court Officers (Amendment) Act 2007 Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte (Leasú) 2007
Credit Guarantee Act 2012  An tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa, 2012
Credit Guarantee (Amendment) Act 2016 An tAcht Um Ráthaíocht Chreidmheasa (Leasú), 2016
Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008
Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010  An tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán) Uimh 36 de 2010
Credit Reporting Act  2013  An tAcht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013
Credit Union and Co-operation with Overseas Regulators Act  2012 An tAcht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe Coigríche, 2012
Criminal Justice (Amendment) Act 2009 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009
Criminal Justice Act  2013 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2013
Criminal Justice Act 2017  
Criminal Justice (Burglary of Dwellings) Act 2015  
Criminal Justice (Community Service) (Amendment) Act  2011 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú), 2011
Criminal Justice (Forensic Evidence and DNA Database System) Act 2014  
Criminal Justice (Illicit Traffic by Sea) Act 2003  
Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Act 2004  
Criminal Justice (Location of Victims' Remains) Act, 1999 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Suíomh Taisí Íospartach), 1999
Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 2009 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010
Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008
Criminal Justice (Mutual Assistance) (Amendment) Act  2015  
Criminal Justice (Offences Relating to Information Systems) Act 2017  
Criminal Justice (Psychoactive Substances) Act 2010 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010
Criminal Justice (Public Order) Act 2003  
Criminal Justice (Public Order) Act 2011  An tAcht Um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí), 2011
Criminal Justice (Search Warrant) Act 2012 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Barantais Chuardaigh), 2012
Criminal Justice (Spent Convictions and Certain Disclosures) Act 2016

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 2016

Criminal Justice (Suspended Sentences of Imprisonment) Act 2017 in PDF format  
Criminal Justice (Temporary Release of Prisoners) Act 2003  
Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 An tAcht Um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta), 2005
Criminal Justice (Terrorist Offences) (Amendment) Act  2015 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta)(Leasú), 2015
Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001
Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017  
Criminal Justice (Withholding of Information on Offences Against Children and Vulnerable Persons) Act 2012 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Daoine Soghonta a Choimeád Siar), 2012
Criminal Justice Act 2006 An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006
Criminal Justice Act 2007 An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007
Criminal Justice Act 2011 An tAcht um Cheartas Coiriuíil, 2011 
Criminal Justice (Female Genital Mutilation) Act  2012  An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciorrú Ball Giniúna Baineann), 2012
Criminal Justice (Surveillance) Act 2009 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009
Criminal Law (Defence and the Dwelling) Act 2011 An tAcht um an Dlí Coirúil (Cosaint agus an Teaghais), 2011
Criminal Law (Human Trafficking) Act 2008 An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) 2008
Criminal Law (Human Trafficking) (Amendment) Act 2013  An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2013
Criminal Law (Insanity) Act 2006  
Criminal Law (Insanity) Act 2010 An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2010
Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006 An tAcht um an Dli Coiriuil (Cionta Gneasacha) 2006
Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017  
Criminal Law (Sexual Offences) (Amendment) Act 2007 An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú) 2007
Criminal Procedure Act 2010 An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 2010
Criminal Procedure (Amendment) Act 2007 An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil (Leasú) 2007
Customs Act 2015 An tAcht Custam 2015
D Back to top
Data Protection (Amendment) Act 2003 An tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003
Defamation Act 2009 An tAcht um Chlúmhilleadh 2009
Defence (Amendment) Act 2006 An tAcht Cosanta (Leasú) 2006
Defence (Amendment) Act 2007 An tAcht Cosanta (Leasú) 2007
Defence (Amendment) Act 2011 An tAcht Cosanta (Leasú), 2011
Defence (Amendment) Act 2015 An tAcht Cosanta (Leasú), 2015
Defence Forces (Second World War Amnesty and Immunity) Act  2013 An tAcht Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh Domhanda) 2013
Defence (Miscellaneous Provisions) Act 2009 An tAcht Costanta (Forálacha ilghnéitheacha) 2009
Development Banks Act 2005  
Digital Hub Development Agency Act 2003  
Diplomatic Relations and Immunities (Amendment) Act 2006 An tAcht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta (Leasú) 2006
Diplomatic Relations (Miscellaneous Provisions) Act 2017  
Disability Act 2005  
Dog Breeding Establishments Act 2010 An tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010
Dormant Accounts (Amendment) Act 2005  
Dormant Accounts (Amendment) Act  2012  
Dublin Docklands Development Authority (Dissolution) Act 2015  
Dublin Transport Authority Act 2008 An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008
Dumping at Sea (Amendment) Act 2004  
E Back to top
Education (Amendment) Act 2012  An tAcht Oideachais (Leasú) 2012
Education and Training Boards Act  2013  An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013
Education for Persons with Special Educational Needs Act 2004  
Education (Miscellaneous Provisions) Act 2007 An tAcht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2007
Education (Miscellaneous Provisions) Act 2015  
Electoral (Amendment) Act 2004  
Electoral (Amendment) Act 2005 An tAcht Toghcháin (Leasú) 2005
Electoral (Amendment) Act 2006 An tAcht Toghcháin (Leasú) 2006
Electoral (Amendment) Act 2007 An tAcht Toghcháin (Leasú) 2007
Electoral (Amendment) Act 2009 An tAcht Toghcháin (Leasú) 2009

Electoral (Amendment) (No. 2) Act 2009

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2) 2009
Electoral (Amendment) Act 2011 An tAcht Toghcháin (Leasú), 2011
Electoral (Amendment) Act 2012 An tAcht Toghcháin (Leasú), 2012
Electoral (Amendment) Act 2014 An tAcht Toghcháin (Leasú), 2014
Electoral (Amendment) Act 2015 An tAcht Toghcháin (Leasú), 2015
Electoral (Amendment) Act 2016 

An tAcht Toghcháin (Leasú), 2016

Electoral (Amendment) (No. 2) Act 2014 An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2014
Electoral (Amendment) (Dáil Constituencies) Act 2013 An tAcht Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair), 2013
Electoral (Amendment) (Dáil Constituencies) Act 2017  
Electoral (Amendment) (Political Funding) Act 2012  An tAcht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta), 2012
Electoral, Local Government and Planning and Development Act  2013  

Electricity (Supply) (Amendment) Act 2004

 
Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Act 2010 An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin) 2010
Electricity Regulation (Carbon Revenue Levy) (Amendment) Act  2012 An tAcht um Rialáil Leictreachais (Tobhach Ioncaim Carbóin) (Leasú), 2012
Electricity Regulation (Amendment) (EirGrid) Act 2008 An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (EirGrid) 2008
Elecricity Regulation (Amendment) (Single Electricity Market) Act 2007 An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Margadh Leictreachais Aonair) 2007
ESB (Electronic Communications Networks) Act  2014 An tAcht um BSL (Líonraí Cumarsáide Leictreonaí), 2014
Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006  
Employment Permits Act 2003  
Employment Permits Act 2006 An tAcht um Cheadanna Fostaíochta 2006
Employment Permits (Amendment) Act 2014  
Energy Act 2016  
Energy (Biofuel Obligation and Miscellaneous Provisions) Act 2010 An tAcht Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2010
Energy (Miscellaneous Provisions) Act 2006 An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006
Energy (Miscellaneous Provisions) Act  2012  
Enforcement of Court Orders (Amendment) Act 2009 An tAcht um Fhorfheidhmiú Orduithe Cúirte (Leasú) 2009
Environment (Miscellaneous Provisions) Act  2011 An tAcht Comhshaoil (Forálacha Ilghneítheacha), 2011
Environment (Miscellaneous Provisions) Act 2015  
Equal Status (Amendment) Act  2012  An tAcht um Stádas Comhionann (Leasú), 2012
Equality Act 2004  
Equality (Miscellaneous Provisions) Act  2015  
Euro Area Loan Facility Act 2010 An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro 2010
Euro Area Loan Facility (Amendment) Act 2012 An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2012
Euro Area Loan Facility (Amendment) Act 2013 An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2013
European Arrest Warrent Act 2003  
European Arrest Warrant (Application to Third Countries and Amendment) and Extradition (Amendment) Act  2012  An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach (Feidhm maidir le Tríú Tíortha agus Leasú) agus um Eiseachadadh (Leasú), 2012
European Communities Act 2007 Acht na gComhphobal Eorpach 2007
European Communities (Amendment) Act 2003  
European Communities (Amendment) Act 2006 Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 2006
European Communities (Amendment) Act  2012 Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 2012
European Convention on Human Rights Act 2003 An tAcht Fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003
European Financial Stability Facility Act 2010 An tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach 2010
European Financial Stability Facility and Euro Area Loan Facility (Amendment) Act  2011 An tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011
European Stability Mechanism Act  2012 An tAcht um an Sásra Cobhsaíochta Eorpach, 2012
European Stability Mechanism (Amendment) Act 2014  
European Parliament Elections (Amendment) Act 2004 An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasu) 2004
European Parliament Elections (Amendment) Act 2014 An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú), 2014
European Parliament (Irish Constituency Members) Act 2009 An tAcht um Parlaimint na hEorpa (Comhaltaí Thoghcheantar na hÉireann) 2009
European Union Act 2009 Acht an Aontais Eorpaigh 2009
European Union (Accession of the Republic of Croatia) (Access to the Labour Market) Act  2013 Acht an Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an Margadh Saothair) 2013
Europol (Amendment) Act 2006 An tAcht um Europol (Leasú) 2006
Europol Act  2012  An tAcht um Europol, 2012
F Back to top
Finance Act 2003  
Finance Act 2004  
Finance Act 2005 An tAcht Airgeadais 2005
Finance Act 2006 An tAcht Airgeadais 2006
Finance Act 2007 An tAcht Airgeadais 2007
Finance Act 2008 An tAcht Airgeadais 2008
Finance Act 2009 An tAcht Airgeadais 2009
Finance (No. 2) Act 2007 An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2007
Finance (No. 2) Act 2008 AntAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2008
Finance (No. 2) Act 2011 An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2011
Finance (No. 3) Act 2011 An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011
Finance (No. 2) Act  2013 An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 2013
Finance Act 2010 An tAcht Airgeadais 2010
Finance Act 2011 An tAcht Airgeadais 2011
Finance Act 2012 An tAcht Airgeadais 2012
Finance Act  2013  An tAcht Airgeadais, 2013
Finance Act 2014  
Finance Act 2015  
Finance Act 2016  
Finance Act 2017  
Finance (Certain European Union and Intergovernmental Obligations) Act 2016  
Finance (Local Property Tax) Act 2012  An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012
Finance (Local Property Tax) (Amendment) Act  2013  An tAcht Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Leasú) 2013
Finance (Local Property Tax) (Amendment) Act 2015  
Finance (Miscellaneous Provisions) Act 2015  
Finance (Tax Appeals) Act 2015  
Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2009 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2009
Financial Emergency Measures in the Public Interest (No. 2) Act 2009 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2 2009)
Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2010 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2010
Financial Emergency Measures in the Public Interest (Amendment) Act 2011 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú), 2011
Financial Emergency Measures in the Public Interest Act  2013 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013
Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2015  
Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Act 2009 An tAcht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Financial Services and Pensions Ombudsman Act 2017  
Fines Act 2010 An tAcht Fíneálacha 2010
Fines (Payment and Recovery) Act  2014 An tAcht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú), 2014
Fiscal Responsibility Act  2012 An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach,2012
Fisheries (Amendment) Act 2003  
Foreshore (Amendment) Act 2011 An tAcht um Imeall Trá (Leasú), 2011
Foreshore and Dumping at Sea (Amendment) Act 2009 An tAcht um Imeall Trá agus um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009
Forestry Act 2014  
Forestry (Amendment) Act 2009 An tAcht Foraoiseachta (Leasú) 2009
Foyle and Carlingford Fisheries Act 2007 Acht Iascaigh an Fheabhail agus Chairlinn 2007
Freedom of Information Act 2014 An tAcht Um Shaoráil Faisnéise, 2014
Freedom of Information (Amendment) Act 2003  
Friendly Societies and Industrial and Provident Societies (Miscellaneous Provisions) Act 2014 [Seanad] Acht na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014
Further Education and Training Act 2013  An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013
G Back to top
Gaeltacht Act 2012 Acht na Gaeltachta, 2012
Garda Síochána (Amendment) Act 2015 Acht An Gharda Síochána (Leasú), 2015
Garda Síochána (Police Co-operation) Act 2003  
Garda Síochána (Policing Authority and Miscellaneous Provisions) Act 2015  
Garda Síochána Act 2005  
Gas Regulation Act 2013 An tAcht Um Rialáil Gáis, 2013
Gas (Amendment) Act 2009 An tAcht Gáis (Leasú) 2009
Gender Recognition Act 2015 An tAcht um Inscne a Aithint 2015
George Mitchell Scholarship Fund (Amendment) Act 2010 An tAcht um Chiste Scoláireachtaí George Mitchell (Leasú) 2010
Grangegorman Development Agency Act 2005

 

H Back to top
Harbours Act 2015  
Harbours (Amendment) Act 2009 An tAcht Cuanta (Leasú) 2009
Health (Alteration of Criteria for Eligibility) Act  2013 An tAcht um Sláinte (Critéir le haghaidh Incháilitheachta a Athrú), 2013
Health (Alteration of Criteria for Eligibility) (No. 2) Act 2013 An tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh Incháilitheachta a Athrú) (Uimh.2), 2013
Health (Amendment) Act 2004  
Health (Amendment) Act 2005  
Health (Repayment Scheme) Act 2006 An tAcht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006
Health Act 2004  
Health Act 2007 An tAcht Sláinte 2007
Health Act 2008 An tAcht Sláinte 2008
Health (Amendment) Act 2010 An tAcht Sláinte (Leasú) 2010
Health (Amendment) (No. 2) Act 2010 An tAcht Sláinte (Leasú) (Uimh. 2) 2010
Health (Amendment) Act 2013 An tAcht Sláinte (Leasú), 2013
Health (Amendment) Act 2016 An tAcht Sláinte (Leasú), 2016
Health (Amendment) Act 2017  
Health and Social Care Professionals Act 2005  
Health and Social Care Professionals (Amendment) Act  2012 An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú) 2012
Health and Social Care Professionals (Amendment) Act 2017  
Health Identifiers Act 2014  
Health Insurance (Amendment) Act 2003  
Health Insurance (Amendment) Act 2007 An tAcht Árachais Sláinte (Leasú) 2007
Health Insurance (Amendment) Act 2012 An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2012
Health Insurance (Amendment) Act  2013 An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2013
Health Insurance (Amendment) Act 2014  
Health Insurance (Amendment) Act 2015  
Health Insurance (Amendment) Act  2016  
Health Insurance (Amendment) Act 2017  
Health Insurance (Miscellaneous Provisions) Act 2009 An tAcht Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Health (General Practitioner Service) Act 2014  
Health (General Practitioner Service) Act 2015  
Health (Miscellaneous Provisions) Act 2007 An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2007
Health (Miscellaneous Provisions) Act 2009 An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Health (Miscellaneous Provisions) Act 2010 An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010
Health (Miscellaneous Provisions) Act 2014  
Health (Miscellaneous Provisions) Act 2017  
Health Insurance (Miscellaneous Provisions) Act  2011  An tAcht Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011
Health (Nursing Homes) (Amendment) Act 2007 An tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007
Health (Pricing and Supply of Medical Goods) Act  2013  
Health (Provision of General Practitioner Services) Act  2012 An tAcht Sláinte (Soláthar Seirbhísí Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2012
Health Service Executive (Governance) Act 2013 An tAcht Um Fheidhmeannacht Na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2013
Health Service Executive (Financial Matters) Act 2014  
Hepatitis C Compensation Tribunal (Amendment) Act 2006 An tAcht um Binse Cúitimh i nDáil Le Heipitíteas C (Leasú) 2006
Horse Racing Ireland Act 2016 An tAcht um Rásaíocht Capall Éireann, 2016
Houses of the Oireachtas Commission (Amendment) Act 2006 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2006
Houses of the Oireachtas Commission Act 2003 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003
Houses of the Oireachtas Commission (Amendment) Act 2009 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2009
Houses of the Oireachtas Commission (Amendment) (No. 2) Act  2012 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2), 2012
Houses of the Oireachtas Commission (Amendment) Act  2013 An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2013
Houses of the Oireachtas Commission (Amendment) Act 2015 An tAcht Um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015
Houses of the Oireachtas (Appointments to Certain Offices) Act 2015   
Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Act  2013 An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013
Housing (Amendment) Act 2013  Acht na dTithe (Leasú), 2013
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2004  
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2009 Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2014 Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014
Human Rights Commission Act , 2000 Acht an Choimisiúin um Chearta an Duine, 2000
I Back to top
Immigration Act 2003  
Immigration Act 2004  
Independent Monitoring Commission Act 2003  
Independent Reporting Commission Act 2017  
Industrial Development (Science Foundation Ireland) Act 2003  
Industrial Development (Science Foundation Ireland) (Amendment) Act  2013 An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann)
(Leasú), 2013
Industrial Development Act 2006 An tAcht um Fhorbairt Tionscail 2006
Indusrial Development Act 2009 An tAcht um Fhorbairt Tionscail 2009
Industrial Development (Forfás Dissolution) Act 2014  
Industrial Relations (Amendment) Act  2012 An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú) 2012
Industrial Relations (Amendment) Act 2015  
Industrial Relations (Miscellaneous Provisions) Act 2004  
Inland Fisheries Act 2010 An tAcht um Iascach Intíre 2010
Inland Fisheries (Amendment) Act 2017  
Institutes of Technology Act 2006 An tAcht um Institiúidí Teicneolaíochta 2006
Insurance (Amendment) Act  2011 An tAcht Árachais (Leasú) 2011
Intellectual Property (Miscellaneous Provisions) Act 2014  
International Criminal Court Act 2006 An tAcht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006
International Development Association (Amendment) Act 2004 An tAcht um Chomhlachas Forbartha Idirnaisiunta (Leasu) 2004
International Interests In Mobile Equipment (Cape Town Convention) Act 2005  
International Protection Act 2015  
Interpretation Act 2005 An tAcht Leiriúcháin 2005
Intoxicating Liquor Act 2003 An tAcht Deochanna Meisciúla 2003
Intoxicating Liquor Act 2004  An tAcht Deochanna Meisciula 2004
Intoxicating Liquor Act 2008 An tAcht Deochanna Meisciúla 2008
Intoxicating Liquor (Amendment) Act 2018  
Intoxicating Liquor (National Conference Centre) Act 2010 An tAcht Deochanna Meisciúla (An Lárionad Náisiúnta Comhdhála) 2010
Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 2005  
Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 2006 An tAcht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006
Investment of the National Pensions Reserve Fund and Miscellaneous Provisions Act 2009 An tAcht um Infheistíocht an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean agus Forálacha Ilghnéitheacha 2009
Irish Bank Resolution Corporation Act  2013 An tAcht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc, 2013
Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015  
Irish Film Board (Amendment) Act 2006 An tAcht um Bord Scannán na hÉireann (Leasú) 2006
Irish Film Board (Amendment) Act  2011  An tAcht um Bord Scannán Na hÉireann (Leasú), 2011
Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014  
Irish Medicines Board (Miscellaneous Provisions) Act 2006  An tAcht um Bord Leigheasra na hEireann (Foralacha Ilgheitheacha) 2006
Irish Nationality and Citizenship Act 2004  
Irish Sign Language Act 2017  
J Back to top
Johnstown Castle Agricultural (Amendment) Act 2014 Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014
Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (Amendment) Act  2012 An tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú), 2012
K  
 

Back to top

L  
Labour Services (Amendment) Act 2009 An tacht um Áiseanna Saothair (Leasú) 2009
Land Act 2005  
Land and Conveyancing Law Reform Act 2009 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009
Land and Conveyancing Law Reform Act 2013  An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2013
Landlord and Tenant (Ground Rents) Act 2005 An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) 2005
Legal Metrology (Measuring Instruments) Act 2017  
Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008 Acht na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008
Legal Services Ombudsman Act 2009 An tAcht fán Ombudsman um Sheirbhísí Dlí 2009
Legal Services Regulation Act 2015  
Licencing of Indoor Events Act 2003  
Local Government Act 2003  
Local Government Services (Corporate Bodies) (Confirmation of Orders) Act 2008 An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) (Orduithe A Dhaingniú) 2008
Local Government (Business Improvement Districts) Act 2006 An tAcht Rialtais Áitiúil (Ceantair Feabhsúcháin Gnó) 2006
Local Government (Charges) Act 2009 An tAcht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009
Local Government (Household Charge) Act 2011 An tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh) 2011
Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 2012 An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghneéitheacha), 2012
Local Government (No. 2) Act 2003  
Local Government (Roads Functions) Act 2007 An tAcht Rialtais Áitiúil (Feidhmeanna Bóithre) 2007
Local Government Reform Act 2014  
M Back to top
Maritime Safety Act of 2005 An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005
Maritime Security Act 2004  
Markets in Financial Instruments and Miscellaneous Provisions Act 2007 An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais agus Forálacha Ilghnéitheacha 2007
Marriage Act 2015 An tAcht um Pósadh, 2015
Maternity Protection (Amendment) Act 2004  
Mediation Act 2017  
Medical Practitioners Act of 2007 Acht na Lia-Chleachtóirí 2007
Medical Practitioners (Amendment) Act 2011 Acht na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2011
Medical Practitioners (Amendment) Act 2017  
Mental Health Act 2008 An tAcht Meabhair-Shláinte 2008
Mental Health (Amendment) Act 2015  
Merchant Shipping Act 2010 An tAcht Loingis Cheannaíochta 2010
Merchant Shipping (Registration of Ships) Act 2014  
Microenterprise Loan Fund Act  2012  An tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair 2012
Minerals Development Act 2017  
Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Powers and Functions) Act 2003  
Ministers and Secretaries (Ministers of State) Act  2007 An tAcht Airí agus Rúnaithe (Airí Stáit) 2007
Ministers and Secretaries (Amendment) Act 2011 An tAcht Airi agus Runaithe (Leasu) 2011
Ministers and Secretaries (Amendment) Act  2013 An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2013
Ministers and Secretaries (Amendment) Act 2017  
Misuse of Drugs (Amendment) Act 2015  
Misuse of Drugs (Amendment) Act 2016 An tAcht Um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2016
Misuse of Drugs (Supervised Injecting Facilities) Act 2017  
Motor Vehicle (Duties and Licences) Act 2003  
Motor Vehicle (Duties and Licences) Act 2004  
Motor vehicle (Duties and Licences) Act 2008 An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2008
Motor Vehicle (Duties and Licences) (No. 2) Act 2008 An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) (Uimh. 2) 2008
Motor Vehicle (Duties and Licences) Act  2012 An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais), 2012
Motor Vehicle (Duties and Licences) Act  2013 An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais), 2013
Motor Vehicles (Duties and Licences) Act  2015  
Multi-Unit Developments Act 2011 An tAcht um Fhorbairtí Ilaonad, 2011
N Back to top
National Asset Management Agency Act 2009 An tAcht fán nGníomhaireacht Naisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009
National Cultural Institutions (National Concert Hall) Act 2015  
National Economic and Social Development Office Act 2006 An tAcht um an Oifig Náisiúnta D'fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialach 2006
National Development Finance Agency (Amendment) Act 2007 An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais
d’Fhorbairt Náisiúnta (Leasú) 2007
National Lottery Act  2013

An tAcht um Chrannchur Náisiúnta, 2013

National Minimum Wage (Low Pay Commission) Act 2015  
National Monuments (Amendment) Act 2004  
National Oil Reserves Agency Act 2007 An tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola
Náisiúnta 2007
National Shared Services Office Act 2017  
National Sports Campus Development Authority Act 2006 An tAcht um Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt 2006
National Tourism Development Authority Act 2003

 

National Tourism Development Authority (Amendment) Act  2011 An tAcht um Udarás Náisiúnta Forbartha Turasíireachta (Leasú), 2011
National Tourism Development Authority (Amendment) Act 2016 An tAcht um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú), 2016
National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014  
National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Act 2012 An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012
Non-Use of Motor Vehicles Act 2013 An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí, 2013
Nuclear Test Ban Act 2008 An tAcht um Chosc ar Thrialacha Núicléacha 2008
Nursing Homes Support Scheme Act 2009 An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009
 Nurses and Midwives Act 2011 Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011
O Back to top
Official Languages Act 2003 Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act 2003  
Oireachtas (Allowances to Members) and Ministerial and Parliamentary Offices Act 2009 An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte 2009
Oireachtas (Ministerial and Parliamentary Offices) (Amendment) Act 2014 An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014
Ombudsman (Amendment) Act  2012  An tAcht Ombudsman (Leasú), 2012
Ombudsman (Defence Forces) Act 2004  
Opticians (Amendment) Act 2003  
P Back to top
Parental Leave (Amendment) Act 2006 An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú) 2006
Passports Act 2008 Acht na bPasanna 2008
Patents (Amendment) Act 2006 Acht na bPaitinní (Leasú) 2006
Patents (Amendment) Act 2012 Acht na bPaitinní (Leasú), 2012
Paternity Leave and Benefit Act 2016 An tAacht Um Shaoire Agus Sochar Atharthachta, 2016
Personal Injuries Assessment Board Act 2003  
Personal Injuries Assess Board Act 2007 An tAcht um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú) 2007
Personal Insolvency Act  2012 An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012
Personal Insolvency (Amendment) Act 2015  
Petroleum and Other Minerals Development (Prohibition of Onshore Hydraulic Fracturing) Act 2017  
Petroleum (Exploration and Extraction) Safety Act 2010 An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt) 2010
Petroleum (Exploration and Extraction) Safety Act 2015  
Pharmacy Act 2007 An tAcht Cógaisíochta 2007
Planning and Development Act 2000 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000
Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act 2006 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006
Planning and Development (Amendment) Act 2010 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010
Planning and Development (Amendment) Act 2015  
Planning and Development (Amendment) Act 2017  
Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016  
Prevention of Corruption (Amendment) Act 2010 An tAcht um Éilliú a Chosc (Leasú) 2010
Prison Development (Confirmation of Resolutions) Act 2008 An tAcht um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú) 2008
Prison Development (Confirmation of Resolutions) Act  2013 An tAcht um Fhorbairt Príosúin (Rúin a Dhaingniú), 2013
Prisons Act 2007 Acht na bPríosún 2007
Prisons Act 2015  
Private Security Services Act 2004  
Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005  
Proceeds of Crime (Amendment) Act 2016 An tAcht um Fhaltais ó Choireacht (Leasú), 2016
Property Services (Regulation) Act 2011  An tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011
Protected Disclosures Act 2014 An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 
Protection of Children’s Health (Tobacco Smoke in Mechanically Propelled Vehicles) Act 2014 An tAcht Um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i Bhfeithiclí Inneallghluaiste), 2014
Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict (Hague Convention) Act 2017  
Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003  
Protection of Employees (Temporary Agency Work) Act 2012  An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Ghníomhaireachta Shealadach), 2012
Protection of Employment (Exceptional Collective Redundancies and Related Matters) Act 2007 An tAcht um Chaomhnú Fostaíochta (Comhiomarcaíochtaí Eisceachtúla agus Nithe Gaolmhara) 2007
Protection of Life During Pregnancy Act 2013 An tAcht um Chosaint na Beatha le Linn Toirchis, 2013
Protection of the Environment Act 2003  
Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015  An tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015
Public Health (Sunbeds) Act 2014  
Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2004  
Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2009 An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2009
Public Health (Tobacco)(Amendment) Act 2010 An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac)(Leasú) 2010
Public Health (Tobacco)(Amendment) Act 2011 An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac)(Leasú) 2011
Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2013  An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2013
Public Service Management (Recruitment and Appointments) Act 2004  
Public Service Management (Recruitment and Appointments) (Amendment) Act  2013 An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) (Leasú), 2013
Public Service Pay and Pensions Act  2017  
Public Service Pensions (Single Scheme and other Provisions) Act 2012  An tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile),2012
Public Service Superannuation (Amendment) Act  2018  
Public Service Superannuation (Miscellaneous Provisions) Act 2004  
Public Transport Act 2016 An tAcht Iompair Phoiblí, 2016
Public Transport Regulation Act 2009 An tAcht um Rialáil Iompair Phoiblí 2009
Pyrite Resolution Act  2013  An tAcht um Réiteach Piríte, 2013
Q  
Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) Act  2012  An tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 2012
R Back to top
Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Act 2014  
Railway Safety Act 2005  
Redress for Women Resident in Certain Institutions Act 2015  
Redundancy Payments Act 2003

 

Regional Technical Colleges (Amendment) Act, 1999 Bille na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú), 1999
Registration of Deeds and Title Act 2006  
Regulation of Lobbying Act 2015 An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015
Residential Institutions Redress (Amendment) Act 2011  An tAcht um Shásamh i Leith Foras Cónaithe (Leasú), 2011.
Residential Institutions Statutory Fund Act  2012  An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe 2012
Residential Tenancies Act 2004  An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004
Residential Tenancies (Amendment) Act 2009 An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) 2009
Residential Tenancies (Amendment) Act  2015  
Roads Act 2007 Acht na mBóithre 2007
Roads Act 2015  
Road Safety Authority Act 2006  
Road Safety Authority (Commercial Vehicle Roadworthiness) Act  2012 An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (Ródacmhainneacht Feithiclí Tráchtála), 2012
Road Traffic Act 2002 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2002
Road Traffic Act 2003 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2003
Road Traffic Act 2004 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2004
Road Traffic Act 2006 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2006
Road Traffic Act 2010 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2010
Road Traffic Act 2011 An tAcht Um Thrácht ar Bhóithre, 2011
Road Traffic Act 2014 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2014
Road Traffic Act 2016  
Road Traffic (No. 2) Act  2011 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2011
Road Traffic (No. 2) Act 2014 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2014
Road Traffic and Transport Act 2006 An tAcht um Thrácht ar Bhóithre agus Iompar 2006
Road Transport Act  2011 An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 2011
Rugby World Cup 2023 Act 2017  
S Back to top
Safety, Health and Welfare at Work Act 2005

An tAcht Um Shábháilteacht, Sláinte Agus Leas Ag An Obair, 2005

Sea Pollution (Hazardous Substances) (Compensation) Act 2005  
Sea Pollution (Miscellaneous Provisions) Act 2006 An tAcht um Thruailliú na Farraige (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006
Sea-Fisheries and Maritime Jurisdiction Act 2006  
   
Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2003  
Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004  
Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2008 An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008
Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2010 An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010
Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2015  
Social Welfare (Number 2), Act 2001 An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 2001
Social Welfare Act 2003  
Social Welfare Act 2004  
Social Welfare Act 2005  
Social Welfare Act 2006 An tAcht Leasa Shóisialaigh 2006
Social Welfare Act 2007 An tAcht Leasa Shóisialaigh 2007
Social Welfare Act 2010    An tAcht Leasa Shóisialaigh 2010  
Social Welfare Act  2011 An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2011  
Social Welfare Act  2012 An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2012  
Social Welfare Act 2017  
Social Welfare and Pensions Act 2005  
Social Welfare and Pensions Act 2007 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007
Social Welfare and Pensions Act 2008 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008
Social Welfare and Pensions Act 2009 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2009
Social Welfare and Pensions (No. 2) Act 2009 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2009
Social Welfare and Pensions Act 2010 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010    
Social Welfare and Pensions Act 2011 An tAcht Leasa Shoísialaigh agus Pinsean, 2011
Social Welfare and Pensions Act  2012 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2012
Social Welfare and Pensions Act  2013 An tAcht Leasa Shóisialaigh Agus Pinsean, 2013
Social Welfare and Pensions Act 2014 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014
Social Welfare and Pensions Act 2015  
Social Welfare and Pensions (No. 2) Act  2013 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013
Social Welfare and Pensions (No. 2) Act 2014 An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2014
Social Welfare and Pensions (Miscellaneous Provisions) Act  2013  
Social Welfare Consolidation Act 2005  
Social Welfare Law Reform and Pensions Act 2006  
Sport Ireland Act 2015  
Standards in Public Office Act, 2001 An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001
State Airports Act 2004  
State Airports (Shannon Group) Act 2014  
State Property Act, 1998 An tAcht Maoine Stáit, 1998
Statute Law Revision Act 2007 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007
Statute Law Revision Act 2009 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009
Statute Law Revision Act  2012 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil, 2012
Statute Law Revision Act 2015  
Statute Law Revision Act  2016  
Statute Law Revision (Pre-1922) Act 2005  
Statute of Limitations (Amendment) Act , 2000 An tAcht um Reacht na Tréimhsí (Leasú), 2000
Strategic Banking Corporation of Ireland Act 2014  
Student Support Act 2011 An tAcht Um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011

T

Back to top
Taxi Regulation Act 2003 An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2003
Taxi Regulation Act 2013 An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013
Teaching Council (Amendment) Act 2006  
Teaching Council (Amendment) Act 2015  
The Royal College of Surgeons in Ireland (Charters Amendment) Act 2003 [Private]  
Transfer of Execution of Sentences Act 2005  
Transport (Córas Iompair Éireann and Subsidiary Companies Borrowings) Act  2012 An tAcht Iompair (Iasachtaí Chóras Iompair Éireann agus Fochuideachtaí) 2012
Tribunal of Inquiry into Certain Planning Matters and Payments Act 2004  
Tribunals of Inquiry (Evidence) (Amendment) Act 2004  An tAcht um Binsí Fiosrúcháin (Fianaise) (Leasú) 2004
Twenty-seventh Amendment of Constitution Act 2004  
Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Act 2009 An tAcht um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh
Liospóin) 2009
Twenty-Ninth Amendment of the Constitution (Judges’ Remuneration) Act 2011 An tAcht um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Luach Saothair Breithiúna), 2011
Thirtieth Amendment of the Constitution (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) Act  2012  
Thirty-First Amendment of the Constitution (Children) Act 2012  
Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Act 2015  
Thirty-third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013  
U

Back to top

Údarás na Gaeltachta (Amendment) Act 2010 An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010
Unclaimed Life Assurance Policies Act 2003

 

University College Galway (Amendment) Act 2006 Acht an Choláiste Ollscoile, Gaillimh (Leasú) 2006
Urban Regeneration and Housing Act 2015  
V  
Valuation (Amendment) Act 2015  
Value-Added Tax Consolidation Act No. 31 of 2010 An tAcht Comhdhlúite Cánanch Breisluacha, 2010 
Vehicle Clamping Act  2015  
Veterinary Practice (Amendment) Act 2012  An tAcht um Chleachtadh Tréidliachta (Leasú) 2012
Veterinary Practice Act 2005  
Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 2008 An tAcht Árachais Sláinte Shaorálaigh (Leasú) 2008
W Back to top
Water Services Act 2007 An tAcht um Sheirbhísí Uisce 2007
Water Services (Amendment) Act  2012 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012
Water Services Act  2013  An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2013
Water Services Act 2014 An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2014
Water Services Act 2017  
Water Services (Amendment) Act 2016 An tAcht Um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2016
Water Services (No. 2) Act  2013 An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.2), 2013
Welfare of Greyhounds Act  2011 An tAcht um Leas Cúnna, 2011
Wildlife (Amendment) Act 2010 An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú) 2010
Wildlife (Amendment) Act  2012 An tAcht um Fhiadhúlra (Leasú), 2012
Workplace Relations Act 2015  
 
   
Y  
   
Z