Committee on Finance. - Vóta 36: Roinn na Gaeltachta.

Tairgim:

Go ndeonófar suim fhorliontach nach mó na £10 chun íoctha an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1974, le haghaidh tuarastail agus costais Roinn na Gaeltachta, maille le deontais le haghaidh tithe agus ildeontais-i-gcabhair.

Question put and agreed to.