An Bille um an gCúigiú Leasú Déag ar an mBunreacht (Uimh. 2), 1995: Ordú don Dara Céim. Fifteenth Amendment of the Constitution (No. 2) Bill, 1995: Order for Second Stage.

Bill dá ngairtear Acht chun an Bunreacht do leasú.
Bill entitled an Act to amend the Constitution.

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

I move: "That Second Stage be taken now."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.