Written Answers. - Foras Teanga.

Aengus Ó Snodaigh

Question:

160 D'fhiafraigh Aengus Ó Snodaigh den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ráiteas a dhéanamh faoin méadú mór i líon na nGaeilgeoirí sna Sé Chontae agus an ndéanann sin aon dífríocht dá thacaíocht do na gearrthacha siar i mbuiséad an Stáit seo d'Fhoras na Gaeilge a bhfuil an ról príomhúil aige i gcur chun cinn ár dteanga dúchasaí sna 32 Chontae, agus a bhéas thíos leis i dtaca leis an mbuiséad a bhronnfar air ó Chomhthionól Stormont de thairbhe an ghnímh seo ón Rialtas. [3730/03]

Fáiltím roimh an scéal ón daonáireamh sa Tuaisceart go bhfuil méadú tagtha ar líon na ndaoine ansin le cumas acu sa Ghaeilge ó 9.4% i 1991 go 10.4% i 2001. Faoi mar is eol don Teachta, tá soláthar de €12.416 milliún don bhForas Teanga san áireamh san imleabhar Meastacháin giorraithe do 2003. Chomh maith leis sin, beidh cistíocht bhreise anuas ar an mhéid sin á cur ar fáil don bhForas Teanga ag an Roinn Cultúr, Ealaíon agus Fóillíochta sa Tuaisceart.

Tá An Foras Teanga cuimsithe de dhá Áisínteacht ar leith: Foras na Gaeilge agus Tha Boord o Ulstèr-Scotch. Is iad na feidhmeanna bunúsach atá ag Foras na Gaeilge ná: cur chun cinn na Gaeilge ar bhonn uile-oileánda; úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus sa scríobhnóireacht sa saol poiblí agus sa saol príobháideach; agus téarmaí agus foclóirí a fhorbairt.

Cuirtear maoiniú ar fáil don bhForas Teanga ag an dá Roinn de réir an chóimheasa a aontaíodh, is é sin 75%:25%, Deisceart:Tuaisceart. Ciallaíonn sé sin go gcuireann mo Roinnse 75% den mhaoiniú ar fáil i leith Fhorais na Gaeilge agus cuirtear an 25% eile ar fáil ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta. Malartaítear na rólanna i leith an mhaoinithe do Tha Boord o Ulstèr-Scotch.

Cé go bhfuil aiféala orm maidir leis an laghdú atá déanta ar an soláthar don bhForas Teanga, ní mór é a chur i gcomhthéacs an mhéadaithe ollmhóir ar an gcúnamh atá curtha ar fáil ag an dá Roinn don eagraíocht le blianta beaga anuas.

Bliain

Deisceart€m

Tuaisceart€m

2000

7.58

3.282

2001

12.89

4.442

2002

14.00

6.28

Tá mé muiníneach go mbeidh An Foras Teanga in ann leanúint de chlár iomlán a chur chun feidhme laistigh den soláthar airgead atá ar fáil dó don bhliain 2003.