Statement for Information of Voters: Motion.

Tairgim:

GO ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 9 den Bhunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an Seachtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2004, agus is ábhar do reifreann Bunreachta.

An Sceideal

1. Is é atá beartaithe leis an mBille um an Seachtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2004 an t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1 d'Airteagal 9 den Bhunreacht:

‘2 1° D'ainneoin aon fhorála eile den Bhunreacht seo, maidir le duine a shaolaítear in oileán na hÉireann, ar a n-áirítear a oileáin agus a fharraigí, agus nach bhfuil aige nó aici, an tráth a shaolaítear an duine sin, tuismitheoir amháin ar a laghad is saoránach d'Éirinn nó atá i dteideal a bheith ina shaoránach nó ina saoránach d'Éirinn, níl teideal ag an duine sin chun saoránacht nó náisiúntacht Éireann, mura ndéanfar socrú ina chomhair sin le dlí.

2° Ní bhainfidh an t-alt seo le daoine a saolaíodh roimh dhá ta achtaithe an ailt seo.'.

2. MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, caith do vóta ar shlí amháin de na slite seo a leanas:

(a) Má tá tú ag vótáil le meaisín vótála leictreonaí, brúigh an cnaipe TÁ.

(b) Mura bhfuil tú ag vótáil le meaisín vótála leictreonaí, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

3. MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, caith do vóta ar shlí amháin de na slite seo a leanas:

(a) Má tá tú ag vótáil le meaisín vótála leictreonaí, brúigh an cnaipe NÍL.

(b) Mura bhfuil tú ag vótáil le meaisín vótála leictreonaí, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

4. Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 9 of the Constitution which is contained in the Twenty-seventh Amendment of the Constitution Bill 2004 and is to be the subject of a constitutional referendum.

Schedule

1. The Twenty-seventh Amendment of the Constitution Bill 2004 proposes to insert the following section after section 1 of Article 9 of the Constitution:

‘2 1° Notwithstanding any other provision of this Constitution, a person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, who does not have, at the time of the birth of that person, at least one parent who is an Irish citizen or entitled to be an Irish citizen is not entitled to Irish citizenship or nationality, unless provided for by law.

2° This section shall not apply to persons born before the date of the enactment of this section.'.

2. IF YOU APPROVE of the proposal, cast your vote in one of the following ways:

(a) If you are voting by means of an electronic voting machine, press the button marked YES.

(b) If you are not voting by means of an electronic voting machine, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

3. IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, cast your vote in one of the following ways:

(a) If you are voting by means of an electronic voting machine, press the button marked NO.

(b) If you are not voting by means of an electronic voting machine, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

4. A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office.

Cuireadh an cheist.

Question put.
Rinne an Dáil vótáil: Tá, 54; Níl, 42.
The Dáil divided: Tá, 54; Níl, 42.

 • Ahern, Dermot.
 • Ahern, Michael.
 • Ahern, Noel.
 • Ardagh, Seán.
 • Aylward, Liam.
 • Brady, Johnny.
 • Brady, Martin.
 • Browne, John.
 • Callanan, Joe.
 • Carty, John.
 • Cassidy, Donie.
 • Dempsey, Tony.
 • Dennehy, John.
 • Devins, Jimmy.
 • Ellis, John.
 • Finneran, Michael.
 • Fitzpatrick, Dermot.
 • Glennon, Jim.
 • Grealish, Noel.
 • Hanafin, Mary.
 • Haughey, Seán.
 • Hoctor, Máire.
 • Jacob, Joe.
 • Kelleher, Billy.
 • Kelly, Peter.
 • Killeen, Tony.
 • Kirk, Seamus.
 • Kitt, Tom.
 • Lenihan, Brian.
 • Lenihan, Conor.
 • McEllistrim, Thomas.
 • McGuinness, John.
 • Martin, Micheál.
 • Moloney, John.
 • Moynihan, Donal.
 • Moynihan, Michael.
 • Mulcahy, Michael.
 • Nolan, M. J.
 • Ó Fearghaíl, Seán.
 • O’Connor, Charlie.
 • O’Dea, Willie.
 • O’Donnell, Liz.
 • O’Donovan, Denis.
 • O’Flynn, Noel.
 • O’Malley, Fiona.
 • Parlon, Tom.
 • Power, Peter.
 • Roche, Dick.
 • Sexton, Mae.
 • Smith, Brendan.
 • Treacy, Noel.
 • Wallace, Dan.
 • Wilkinson, Ollie.
 • Woods, Michael.

Níl

 • Boyle, Dan.
 • Broughan, Thomas P.
 • Bruton, Richard.
 • Connaughton, Paul.
 • Costello, Joe.
 • Cowley, Jerry.
 • Crawford, Seymour.
 • Crowe, Seán.
 • Cuffe, Ciarán.
 • Durkan, Bernard J.
 • Enright, Olwyn.
 • Gormley, John.
 • Gregory, Tony.
 • Healy, Seamus.
 • Higgins, Joe.
 • Hogan, Phil.
 • Kehoe, Paul.
 • Lynch, Kathleen.
 • McCormack, Padraic.
 • McGrath, Finian.
 • McManus, Liz.
 • Mitchell, Olivia.
 • Morgan, Arthur.
 • Murphy, Gerard.
 • Naughten, Denis.
 • Neville, Dan.
 • Ó Caoláin, Caoimhghín.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • O’Dowd, Fergus.
 • O’Sullivan, Jan.
 • Penrose, Willie.
 • Quinn, Ruairí.
 • Rabbitte, Pat.
 • Ryan, Eamon.
 • Ryan, Seán.
 • Sargent, Trevor.
 • Sherlock, Joe.
 • Shortall, Róisín.
 • Stagg, Emmet.
 • Stanton, David.
 • Timmins, Billy.
 • Upton, Mary.
Tellers: Tá, Deputies Hanafin and Kelleher; Níl, Deputies Durkan and Stagg.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.
Question declared carried.