Ráiteas mar Eolas do Vótálaithe i ndáil leis an mBille um an gCúigiú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Beatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint), 2001: Tairiscint. Statement for the Information of Voters in relation to the Twenty-fifth Amendment of the Constitution (Protection of Human Life in Pregnancy) Bill, 2001: Motion.

Tairgim:

Go ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 46 den Bhunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an gCúigiú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Beatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint), 2001, agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

1. Is é atá beartaithe leis an mBille um an gCúigiú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Beatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint), 2001, an t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 5 d'Airteagal 46 den Bhunreacht:

‘6 1º D'ainneoin na bhforálacha sin romhainn den Airteagal seo, déanfar Airteagal 40 den Bhunreacht seo a leasú mar a leanas:

Cuirfear na fo-ailt seo a leanas le halt 3 den téacs Gaeilge:

"4º Déanfar, go sonrach, beatha na mbeo gan breith sa bhroinn a chosaint de réir fhorálacha an Achta chun Beatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint, 2002.

5º Beidh feidhm ag forálacha alt 2 d'Airteagal 46 agus ailt 1, 3 agus 4 d'Airteagal 47 den Bhunreacht seo maidir le haon Bhille a ritear nó a mheastar a ritheadh ag dhá Theach an Oireachtais, ar Bille é a bhfuil togra ann chun an tAcht chun Beatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint, 2002, a leasú, mar atá feidhm acu maidir le Bille a bhfuil togra nó tograí ann chun an Bunreacht seo a leasú agus ní foláir don Uachtarán a lámh a chur le haon Bhille den sórt sin láithreach ar mbeith sásta dó gur thoiligh an pobal go cuí leis an mBille de réir fhorálacha alt 1 d'Airteagal 47 den Bhunreacht seo, agus ní foláir don Uachtarán é a fhógairt go cuí ina dhlí.".

2º Má achtaíonn an tOireachtas dlí, nach bhfuil ann ach na forálacha atá leagtha amach sa Dara Sceideal – The Second Schedule a ghabhann leis an Acht um an gCúigiú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Beatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint), 2001, déanfar an t-alt seo, seachas an leasú ar Airteagal 40 den Bhunreacht seo a dhéantar leis an alt seo, a fhágáil ar lár as gach téacs oifigiúil den Bhunreacht seo a fhoilseofar dá éis sin, ach d'ainneoin é a fhágáil ar lár amhlaidh leanfaidh an t-alt seo d'fheidhm dlí a bheith aige.

3º Mura ndéanfar dlí den sórt sin a achtú amhlaidh laistigh de 180 lá ón tráth a chuirfear an t-alt seo leis an mBunreacht seo, scoirfidh an t-alt seo d'éifeacht a bheith leis agus fágfar ar lár é as gach téacs oifigiúil den Bhunreacht seo a fhoilseofar dá éis sin.

4º Ní bheidh feidhm ag forálacha Airteagail 26 agus 27 den Bhunreacht seo maidir leis an mBille le haghaidh dlí den sórt sin.'

2. MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

3. MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

4. IS féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

I move:

That the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act, 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 46 of the Constitution which is contained in the Twenty-fifth Amendment of the Constitution (Protection of Human Life in Pregnancy) Bill, 2001, and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

1. The Twenty-fifth Amendment of the Constitution (Protection of Human Life in Pregnancy) Bill, 2001, proposes to insert the following section after section 5 of the Article 46 of the Constitution:

‘6 1º Notwithstanding the foregoing provisions of this Article, Article 40 of this Constitution shall be amended as follows:

The following subsections shall be added to section 3 of the English text:

"4º In particular, the life of the unborn in the womb shall be protected in accordance with the provisions of the Protection of Human Life in Pregnancy Act, 2002.

5º The provisions of section 2 of Article 46 and sections 1, 3 and 4 of Article 47 of this Constitution shall apply to any Bill passed or deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas containing a proposal to amend the Protection of Human Life in Pregnancy Act, 2002, as they apply to a Bill containing a proposal or proposals for the amendment of this Constitution and any such Bill shall be signed by the President forthwith upon his being satis fied that the Bill has been duly approved by the people in accordance with the provisions of section 1 of Article 47 of this Constitution and shall be duly promulgated by the President as a law.".

2º If a law, containing only the provisions set out in An Dara Sceideal – The Second Schedule to the Twenty-fifth Amendment of the Constitution (Protection of Human Life in Pregnancy) Act, 2001, is enacted by the Oireachtas, this section, other than the amendment of Article 40 of this Constitution effected thereby, shall be omitted from every official text of this Constitution published thereafter, but notwithstanding such omission this section shall continue to have the force of law.

3º If such a law is not so enacted within 180 days of this section being added to this Constitution, this section shall cease to have effect and shall be omitted from every official text of this Constitution published thereafter.

4º The provisions of Articles 26 and 27 of this Constitution shall not apply to the Bill for such a law.'

2. IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

3. IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

4. A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.
Sitting suspended at 1.45 p.m. and resumed at 2.30 p.m.