Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Question No. 30 answered with Question No. 22.

Questions (29)

Jonathan O'Brien

Question:

29. D'fhiafraigh Deputy Jonathan O'Brien den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil sé sásta, i gcomhthéacs na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, 2010-2030, struchtúr ardleibhéil a chur ar bun idir na húdaráis agus eagraíochtaí pobail na Gaeilge agus na Gaeltachta, trína bhféadfar moltaí a dhéanamh sula gcuirfear ar aghaidh chuig na hAirí cuí iad. [26258/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Sa chaoi is gur féidir linn an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm go héifeachtach, níl amhras dá laghad orm ach go bhfuil sé riachtanach go mbeidh ról lárnach ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta sa phróiseas sin. Ar ndóigh, tá an ról sin aitheanta go sonrach in Acht na Gaeltachta 2012 a leagann bunús reachtúil faoi fheidhmiú na Straitéise agus faoin phróiseas pleanála teanga ach go háirithe. Mar thoradh ar Acht na Gaeltachta, tá ról níos lárnaí ná riamh ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus ag na heagraíochtaí pobail a fheidhmíonn thar a gceann, i gcur i bhfeidhm na Straitéise tríd an phróiseas pleanála teanga ar an talamh.

Chomh fada is a bhaineann sé leis an Ghaeltacht, tá aitheantas ar leith tugtha sa Straitéis don ról faoi leith atá á imirt le fada an lá ag pobal na Gaeltachta agus ag na heagraíochtaí pobail sa Ghaeltacht i gcur chun cinn na Gaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht. Le cur i bhfeidhm an phróisis phleanála teanga faoi Acht na Gaeltachta, déanfar ról an phobail sa Ghaeltacht a threisiú tuilleadh, chomh maith le ról na n-eagraíochtaí pobail a fheidhmíonn thar a gceann, le tacaíocht phraiticiúil ó mo Roinnse, ó Údarás na Gaeltachta agus ó fhoinsí Stáit eile. Sa chomhthéacs sin, tá obair ullmhúcháin ar bun ag Údarás na Gaeltachta i gcomhar leis na heagraíochtaí pobail chun cabhrú leo pleananna teanga a ullmhú sna limistéir pleanála teanga Ghaeltachta.

Chomh fada is a bhaineann sé leis an chuid eile den tír, níl aon amhras ann ach go bhfuil raon d'eagraíochtaí thar a bheith gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge i measc an phobail i gcoitinne, le tacaíocht phraiticiúil ó mo Roinnse, ó Fhoras na Gaeilge agus ó fhoinsí Stáit eile. Tá a gcuid oibre siúd thar a bheith tábhachtach agus muid ag iarraidh cuspóirí na Straitéise a bhaint amach ar bhonn náisiúnta. Tá obair ullmhúcháin ar bun ag Foras na Gaeilge, i gcomhar le heagraíochtaí pobail áirithe taobh amuigh den Ghaeltacht, chun cabhrú leo pleananna teanga a ullmhú i gceantair ar leith.

Ós rud é go gcreidim go láidir gur chóir go mbeadh ionchur ag na heagraíochtaí pobail i gcur i bhfeidhm na Straitéise, tá sé beartaithe ag mo Roinnse, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus le Foras na Gaeilge, seimineár a reáchtáil don chuspóir seo go luath. Tá súil agam go gcuideoidh sé seo le malartú eolais faoin Straitéis a éascú idir mo Roinn, an tÚdarás agus an Foras, agus na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta. Tabharfaidh an seimineár deis an próiseas pleanála teanga a phlé leis na heagraíochtaí seo fosta. Beidh mé ag tnúth leis na tuairimí uile a thiocfaidh ón seimineár a mheas i dtráth cuí.

Question No. 30 answered with Question No. 22.

Air Strips

Questions (31)

Pádraig MacLochlainn

Question:

31. D'fhiafraigh Deputy Pádraig Mac Lochlainn den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil na hAerstráicí in Inis Bó Finne agus sa Chloigeann á n-úsáid faoi láthair agus an bhfuil aon phleananna ag an Roinn tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu. [26251/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Ós rud é nach bhfuil ceadúnais ag na haerstáicí ar Inis Bó Finne agus sa Chloigeann, níl siad ar oscailt. Dá bhrí sin, táim cinnte go dtuigfidh an Teachta go bhfuil sé mídhleathach iad a úsáid. Chomh fada is a bhaineann sé le todhchaí na n-aerstráicí seo, táim ag súil go mbeidh mé in ann cinneadh a thógáil maidir leis seo go luath.

Coillte Teoranta Harvesting Rights Sale

Question No. 33 answered with Question No. 18.

Questions (32, 37)

Richard Boyd Barrett

Question:

32. Deputy Richard Boyd Barrett asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht if he has had any input into the proposed sale of Coillte harvesting rights in view of the importance of forests to our national heritage; and if he will make a statement on the matter. [26282/13]

View answer

Richard Boyd Barrett

Question:

37. Deputy Richard Boyd Barrett asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht if he and the National Parks and Wildlife Service have concerns regarding the impact on biodiversity in our forests should the proposed sale of Coillte harvesting rights go ahead; and if he will make a statement on the matter. [26283/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

I propose to take Questions Nos. 32 and 37 together.

As the Deputy will appreciate, general responsibility for matters relating to publicly owned forestry rests with my colleague, the Minister for Agriculture, Marine and Food. As Minister with responsibility for heritage matters, I have an interest in relation to afforestation and impacts on, inter alia, archaeological remains, biodiversity and landscape issues. I make my views known on proposals in which I have an interest in the appropriate way as a member of the Government.

Question No. 33 answered with Question No. 18.

Inland Waterways Development

Questions (34, 36)

Clare Daly

Question:

34. Deputy Clare Daly asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht if he will engage with local stakeholders to develop a waterways strategy that facilitates those who want to live on houseboats. [26014/13]

View answer

Clare Daly

Question:

36. Deputy Clare Daly asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht if he will outline the contact he has had with Waterways Ireland to promote and facilitate houseboats as an alternative lifestyle choice, potential amenity and tourism asset. [26013/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

I propose to take Questions Nos. 34 and 36 together.

As the Deputy will be aware, I directly engage with Waterways Ireland through the Inland Waterways meetings of the North South Ministerial Council. I should say that officials in my Department also have ongoing engagement with Waterways Ireland and meet directly with the organisation on a regular basis. The issues referred to by the Deputy are operational matters for Waterways Ireland. However, I have been informed by Waterways Ireland that they have installed facilities for houseboats at Shannon Harbour and are in the process of developing facilities at Lowtown and Sallins.

I am also informed that Waterways Ireland is currently in negotiations in relation to the change of use of berths in Grand Canal Dock from short term mooring to long term mooring to facilitate houseboats. These developments are part of Waterways Ireland’s recognition of the potential amenity, tourism and lifestyle benefits that well managed houseboat locations with suitable houseboats can bring to the navigation network within its remit.

As regards engagement with local stakeholders in the development of a water strategy that facilitates houseboat dwellers, again this is an operational matter for Waterways Ireland. I encourage and support such engagement with local stakeholders. Waterways Ireland has informed me that they will continue to take into account the views of all its stakeholders when formulating policy in relation to the use of the waterways.

Údarás na Gaeltachta Issues

Question No. 36 answered with Question No. 34.

Question No. 37 answered with Question No. 32.

Questions (35, 39)

Mary Lou McDonald

Question:

35. D'fhiafraigh Deputy Mary Lou McDonald den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an dtabharfaidh sé soiléiriú ar cad iad na spriocanna fostaíochta atá ag Údarás na Gaeltachta don bhliain seo, 2013; cén dul chun cinn atá déanta acu agus an bhfuil na spriocanna tréimhsiúla a bhí acu á mbaint amach; cé méid post nua atá cruthaithe i mbliana sa Ghaeltacht le tacaíocht ón Údarás; cé méid post atá caillte; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ar an staid fostaíochta sa Ghaeltacht go ginearálta. [26254/13]

View answer

Michael P. Kitt

Question:

39. D'fhiafraigh Deputy Michael P. Kitt den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cén beartas agus cé na pleananna atá ann chun níos mó post a chur ar fáil sa Ghaeltacht; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [26107/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Molaim ceisteanna Uimh. 35 agus 39 a fhreagairt le chéile.

Tuigim ó Údarás na Gaeltachta gurb é an sprioc fostaíochta atá ag an eagraíocht do 2013 ná 400 post nua a chruthú agus go bhfuil an tÚdarás sásta ag an bpointe seo go mbainfear an sprioc sin amach. Cruthaíodh 700 post nua in 2012 agus ag deireadh na bliana sin, bhí 7,533 post i gcliantchuideachtaí de chuid an Údaráis, lena n-áirítear 6,933 post lánaimseartha agus 620 post páirtaimseartha. Is ar bhonn suirbhé bliantúil a dhéanann Údarás na Gaeltachta tuairisciú ar phoist a cruthaíodh agus a cailleadh. Foilseofar na figiúirí don bhliain 2013 ag tús 2014 nuair atá an suirbhé bliantúil curtha i gcrích.

Le linn na bliana 2013, beidh straitéis fiontraíochta Údarás na Gaeltachta ag díriú ar chomhlachtaí seirbhíse intrádála idirnáisiúnta eolasbhunaithe a mhealladh chun na Gaeltachta agus a fhorbairt sa Ghaeltacht agus ar theacht i dtír ar an gcumas fiontraíochta in earnálacha fáis. Cuirtear béim i straitéis fiontraíochta an Údaráis do 2013 ar leibhéil níos airde fiontraíochta a spreagadh sa Ghaeltacht agus ar chomhlachtaí dúchasacha nuálaíocha ardchumais a bhunú agus a fhás. Tá an tÚdarás ag díriú go háirithe ar chuidiú le comhlachtaí nua a bhfuil féidearthachtaí fáis iontu bogadh ón ngorlann go dtí an margadh.

Question No. 36 answered with Question No. 34.
Question No. 37 answered with Question No. 32.

Údarás na Gaeltachta Issues

Question No. 39 answered with Question No. 35.

Questions (38)

Aengus Ó Snodaigh

Question:

38. D'fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an ndéanfaidh sé ráiteas ar an bhforbairt atá beartaithe ag an gcomhlacht Bioniche/Mylan in Indreabhán, Contae na Gaillimhe, i bhfianaise an mhéadaithe ar an líon post a d’fhógair an Taoiseach anuraidh, cé méid post atá cruthaithe go dtí seo; cé méid post a bhfuil súil ag an Aire go gcruthófar iad; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [26255/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Mar is eol don Teachta, d’fhógair an Taoiseach i mí Aibreáin 2012 go mbeadh 220 post breise á chruthú thar thréimhse trí bliana ag an gcomhlacht Mylan / Bioniche in Indreabhán i gCo. na Gaillimhe. Tuigim ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil 55 post breise cruthaithe ó shin i leith, rud a fhágann go bhfuil 205 duine fostaithe ag an gcomhlacht in Indreabhán faoi láthair.

Question No. 39 answered with Question No. 35.