An Bille um an Deichiú Leasú ar an mBunreacht, 1986: Ordú don Dara Céim. Tenth Amendment of the Constitution Bill, 1986: Order for Second Stage.

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht do leasú.
Bill entitled an Act to amend the Constitution.

Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

I move: "That Second Stage be taken now."

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.