Skip to main content
Normal View

Seanad Éireann debate -
Thursday, 5 Dec 1957

Vol. 48 No. 12

Appointment of Minister: Statement by Cathaoirleach.

Táthar tar éis litír d'fháil ó Rúnaí Roinn an Taoisigh a rá (1) go bhfuil an tUachtarán, ar áinmniú an Taoisigh, le comhaontadh Dháil Éireann roimh ré, tar éis Seán Mac Urmhúmhain a cheapadh an 4 Nollaig, 1957, de bhun Airteagail 13. 1. 2º den Bhunreacht, chun bheith ina chomhalta den Rialtas; agus (2) go bhfuil an Taoiseach, i bhfeidhmiú na gcumhacht a bheirtear dó le halt 4 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1946, tar éis sannadh na Roinne Poist agus Telegrafa do Niall Bléine d'fhorceannadh agus an Roinn sin a shannadh do Sheán Mac Urmhúmhain ar an 4 Nollaig, 1957.

A communication has been received from the Secretary to the Department of the Taoiseach that (1) the President, on the nomination of the Taoiseach, with the previous approval of Dáil Éireann, appointed John Ormonde, on the 4th December, 1957, in pursuance of Article 13, 1. 2º of the Constitution, to be a member of the Government; and that (2) the Taoiseach, in exercise of the powers conferred on him by Section 4 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act, 1946, terminated the assignment of the Department of Posts and Telegraphs to Neil Blaney and assigned that Department to John Ormonde on the said 4th December, 1957.

Top
Share