Statement for Information of Voters: Motion

Tairgim:

“GO nDÉANFAR an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe, de bhun alt 23 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun an Bunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018 agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

Ráiteas mar Eolas do Vótálaithe An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018 – Páipéar Ballóide Uaine

Fiafraítear díot sa reifreann seo an aontaíonn tú leis an togra chun Airteagal 40 den Bhunreacht a leasú chun an cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris.

Má thoilíonn tú leis an togra, cuir X os coinne an fhocail ar an bpáipéar ballóide.

Mura dtoilíonn tú leis an togra, cuir X os coinne an fhocail Níl ar an bpáipéar ballóide.

Is féidir teacht ar chóip den Bhille ar an idirlíon ar www.oireachtas.ie.

I move:

THAT the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters, pursuant to section 23 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend the Constitution which is contained in the Thirtyseventh Amendment of the Constitution (Repeal of offence of publication or utterance of blasphemous matter) Bill 2018 and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

Statement for the Information of Voters Thirty-seventh Amendment of the Constitution (Repeal of offence of publication or utterance of blasphemous matter) Bill 2018 – Green Ballot Paper

You are being asked in this referendum if you agree with the proposal to amend Article 40 of the Constitution to repeal the offence of publication or utterance of blasphemous matter.

If you approve of the proposal, mark X opposite the word Yes on the ballot paper.

If you do not approve of the proposal, mark X opposite the word No on the ballot paper.

A copy of the Bill may be viewed on the internet at www.oireachtas.ie.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.

When is it proposed to sit again?

Next Tuesday at 2.30 p.m.

The Seanad adjourned at 4.15 p.m. until 2.30 p.m on Tuesday, 25 September 2018.