Seán Ó Fearghaíl

Seán Ó Fearghaíl

Teach:

33rd Dáil (2020 - )

Dáilcheantar:

Kildare South

Páirtí:

Fianna Fáil

Seán Ó Fearghaíl is the 19th Ceann Comhairle (Chairman) of Dáil Éireann. He was elected Ceann Comhairle of the 33rd Dáil on 20 February 2020. Deputy Ó Fearghaíl was also Ceann Comhairle of the 32nd Dáil. His election on 10 March 2016 was the first to be conducted by secret ballot of the members of Dáil Éireann.

Representing the constituency of South Kildare, the Ceann Comhairle was a Senator from 2000 until his election as a TD (Teachta Dála) in 2002 and he has held his seat in each subsequent general election. In the 31st Dáil (2011-2016), Deputy Ó Fearghaíl was Party Whip for Fianna Fáil while also serving at his party’s spokesman on defence, arts, heritage and culture, and constitutional affairs. He served as chairman of the Oireachtas Committee on Health from 2009 to 2011.

Before his entry into national politics, the Ceann Comhairle served as a councillor on Kildare County Council, including chairman of the council, and has been involved in community, educational and housing organisations in his home county for many years. A Gaeilgeoir (fluent Irish speaker), the Ceann Comhairle maintains strong links to the farming community in his home town of Kildare. The Ceann Comhairle is married to Mary Clare and has four children.

Forums held by the Ceann Comhairle

From time to time, the Ceann Comhairle holds forums on issues of interest to the Houses of the Oireachtas.

During the 32nd Dáil the Ceann Comhairle held two forums.

The Forum on Mental Health met on 19 September 2017 in Dublin Castle. At the forum, TDs and Senators had the opportunity to listen to the views of those with experience of mental health services in Ireland.

The Forum on Parliamentary Privilege was established on 21 July 2017. The forum examined the factors impacting on the operation of privilege in the Dáil and made its report to the Ceann Comhairle on 21 December 2017.

 

Ról an Chinn Comhairle

Nuair a chuirtear Dáil nua ar bun tar éis olltoghcháin, is é an chéad rud nach mór a dhéanamh ná Ceann Comhairle a roghnú as measc na gComhaltaí. Bíonn an Ceann Comhairle i gceannas go neamhchlaonta agus go húdarásach ar ghnó agus ar imeachtaí an Tí. Forordaítear le Buan-Orduithe (rialacha) Dháil Éireann cumhachtaí agus dualgais an Chinn Comhairle i dtaca le gnó parlaiminteach, e.g. riaradh na díospóireachta mar is cuí, ceisteanna parlaiminteacha, leasuithe ar Bhillí agus ar thairiscintí, iompar mí-ordúil.

Léann an Ceann Comhairle an phaidir oifigiúil d'fhonn tús foirmiúil a chur leis an suí gach lá.

Is é an Ceann Comhairle an t-aon bhreitheamh ar ord agus bíonn réimse cumhachtaí agus feidhm aige nó aici, mar atá:

  • Iarrann sé nó sí ar Chomhaltaí labhairt agus níor mhór go ndíreofaí gach óráid ar an gCeann Comhairle
  • Cuireann sé nó sí cibé ceisteanna is gá os comhair an Tí, déanann sé nó sí maoirseacht ar Vótálacha agus fógraíonn sé nó sí na torthaí
  • Tá údarás aige nó aici mí-ord a chosc, iallach a chur ar chách géilleadh go tapa dá rialuithe agus féadfaidh sé nó sí ordú a thabhairt do Chomhaltaí an Teach a fhágáil nó iad a ainmniú lena gcur ar fionraí ag an Teach féin ar feadh tréimhse
  • Má bhíonn mí-ord millteanach ann, féadfaidh sé nó sí an Teach a chur ar fionraí nó ar atráth

Cumhacht thábhachtach eile atá ag an gCeann Comhairle ná glacadh le tairiscint, nó tairiscint a chur síos, maidir le deireadh a chur le díospóireacht más dóigh leis go ndearnadh tréan plé ar an gceist cheana féin.

I ndáil le gnó ginearálta Dháil Éireann, is iomaí dualgas atá ar an gCeann Comhairle. Bíonn gach suí den Teach faoi rialú Riar na hOibre a ullmhaítear faoina threoir. Déantar tairiscintí, leasuithe agus ceisteanna parlaiminte a scrúdú astu féin lena chinntiú go gcomhlíonann siad Buan-Orduithe agus fasaigh. Tá de rogha ag an gCeann Comhairle an fógra foirmiúil is gá le haghaidh tairiscintí agus leasuithe a ghiorrú.

Mar gheall ar struchtúr páirtithe na hionadaíochta polaitiúla i nDáil Éireann, déanann an Ceann Comhairle a d(h)ícheall caitheamh go cothrom leis na páirtithe go léir, lena n-áirítear na Comhaltaí neamhspleácha.

Tar éis dó nó di dul i mbun oifige mar Cheann Comhairle agus lena chinntiú go gcomhlíontar an ról ar leith a bheith i gceannas ar imeachtaí go cothrom, is gnách leis an gCeann Comhairle fanacht ar shiúl ón bpolaitíocht. Bíonn sé nó sí ar fáil chun ionadaíocht a dhéanamh thar ceann phobal a d(h)áilcheantair, áfach. Tugtar aitheantas don ról ar leith sin sa Bhunreacht agus foráiltear ann go bhféadtar Ceann Comhairle atá ag dul as oifig, agus ar mian leis nó léi a bheith mar Chomhalta den Dáil nua, a thoghadh go huathoibríoch.

Bíonn an Ceann Comhairle mar Chathaoirleach ar an gCoiste um Nós Imeachta a bhreithníonn nithe a bhaineann le nós imeachta i gcoitinne agus a mholann aon bhreisiú nó leasú a mheastar is gá ar na Buan-Orduithe. Ina theannta sin, féadfaidh an Coiste breithniú a dhéanamh ar phribhléidí na gComhaltaí agus tuairisc a thabhairt don Teach ina leith.

Cé go rialaíonn na Buan-Orduithe imeachtaí an Tí, ní cód iomlán den nós imeachta laethúil iad. Ní mór iad a léamh i gcomhthéacs pé caoi ar chuir an Cathaoirleach i bhfeidhm iad nó an chaoi a ndearna an Cathaoirleach forbairt orthu thar na blianta. Is é príomhfhoinse an mhéid sin "Rialuithe an Chathaoirligh". Is é atá iontu sin cinntí ón gCathaoirleach ar nithe nach gcuimsítear go sonrach sna Buan-Orduithe, nó a thugann feidhm do na Buan-Orduithe in imthosca sonracha. Rinne cuid mhór Cathaoirligh dhifriúla (i gcáil Ceann Comhairle nó Leas-Cheann Comhairle) na cinntí sin thar thréimhse sách fada. Ní gá go mbeadh an Cathaoirleach faoi cheangal ag rialuithe roimhe seo; mar sin féin, i gcás ar leith, is dóigh go gcloífear le rialú ar mhaithe le comhsheasmhacht.

Faoi Airteagal 15.11.2° de Bhunreacht na hÉireann, más ionann líon na vótaí ar an dá thaobh beidh ag an gCeann Comhairle vóta cinniúna nach foláir a thabhairt. Ar mhaithe le cuidiú leis an gCeann Comhairle i bhfeidhmiú na ndualgas parlaiminte, ainmníonn an Ceann Comhairle painéal Cathaoirleach sealadach as measc chomhaltaí na Dála.

Más é tuairim an Chinn Comhairle gur Bille Airgid aon Bhille faoi leith ní foláir dó nó di a dheimhniú gur Bille Airgid é agus, faoi chuimsiú cosaintí bunreachtúla áirithe, ní bheidh dul thar an deimhniú sin. Foráiltear an méid sin leis an mBunreacht. Cuirtear tábhacht an nóis imeachta sin in iúl nuair a chuirtear san áireamh nach féidir le Seanad Éireann ach moltaí a dhéanamh i dtaobh Bille Airgid. Ní féidir leis leasuithe a dhéanamh air. Chomh maith leis sin, ní foláir dó é a rith laistigh de 21 lá, murab ionann agus 90 lá nuair nach Bille Airgid é.

Déanann an Ceann Comhairle ionadaíocht thar ceann Dháil Éireann ag cruinnithe idirnáisiúnta parlaiminteacha ar nós an Aontais Idirpharlaimintigh, comhdhálacha de Chinn Chomhairle Pharlaiminte, Chomhairle na hEorpa agus Pharlaimint na hEorpa, agus bíonn an Ceann Comhairle mar óstach oifigiúil le linn do thoscaireachtaí parlaiminte a bheith ar cuairt sa tír.

I gcás go mbíonn Uachtarán na hÉireann as láthair nó faoi éagumas ar bhonn sealadach, bíonn an Ceann Comhairle mar chomhalta den Choimisiún a fheidhmíonn agus a chomhlíonann na cumhachtaí agus na feidhmeanna a thugtar don Uachtarán. Bíonn an Ceann Comhairle mar chomhalta den Chomhairle Stáit freisin, a thugann cabhair agus comhairle don Uachtarán maidir le feidhmiú agus comhlíonadh cumhachtaí áirithe atá ag an Uachtarán. Bíonn an Ceann Comhairle mar chathaoirleach ex officio ar an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Bhí an Ceann Comhairle reatha i láthair ag an gcéad chruinniú agus toghadh ina chathaoirleach ar an gcoimisiún é. Bíonn sé nó sí mar chathaoirleach ex-officio ar Chomhairle na Míre Gaile – a bunaíodh chun aitheantas a thabhairt do ghníomhartha crógachta.

Faoi na hAchtanna Toghcháin, bíonn an Ceann Comhairle mar chomhalta ex officio den Bhord Achomhairc, a bunaíodh chun cinneadh a dhéanamh i dtaca le haon amhras, díospóid nó ceist a thiocfadh chun cinn i ndáil le Clár na bPáirtithe Polaitíochta. Bíonn an Ceann Comhairle mar chomhalta ex officio den bhord achomhairc, a cuireadh ar bun chun achomhairc ó chinntí Cheann Comhairimh an tSeanaid faoi Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947, a éisteacht agus cinneadh a dhéanamh orthu.

Fóraim arna reáchtáil ag an gCeann Comhairle

Ó thráth go chéile, reáchtálann an Ceann Comhairle fóraim faoi shaincheisteanna arb ábhar suime iad do Thithe an Oireachtais.

Tháinig an Fóram Meabhairshláinte le chéile ar an 19 Meán Fómhair 2017 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí deis ag Teachtaí Dála agus ag Seanadóirí san Fhóram úd éisteacht le tuairimí na ndaoine sin a bhfuil cur amach acu ar sheirbhísí meabhairshláinte in Éirinn.

Bunaíodh an Fóram um Pribhléid Pharlaiminteach an 21 Iúil 2017. Rinne an fóram scrúdú ar na tosca a mbíonn tionchar acu ar fheidhmiú pribhléide sa Dáil agus thug sé a thuarascáil don Cheann Comhairle ar an 21 Nollaig 2017.

Roghnú an Chinn Comhairle don 32ú Dáil

I mí Eanáir na bliana 2016, cheadaigh an 31ú Dáil bearta chun an chéad Cheann Comhairle eile a roghnú trí bhallóid rúnda. Faoi na hathruithe, roghnófar an Ceann Comhairle le ballóid rúnda agus, ina dhiaidh sin, déanfar an duine a roghnófar a thoghadh go foirmiúil trí vóta oscailte sa Dáil. Ní féidir tabhairt faoi ghnó ar bith eile go dtí go dtoghfar Ceann Comhairle.

Ainmniúcháin, an 9 Márta 2016

Tar éis an olltoghcháin ar an 26 Feabhra 2016 agus sula raibh an chéad suí ag an 32ú Dáil, fuair Cléireach Dháil Éireann, Peter Finnegan, cúig ainmniúchán bhailí, agus measadh gurbh iadsan na hiarrthóirí le haghaidh phost an Chinn Comhairle.

  1. Andrew Doyle, Cill Mhantáin
  2. Bernard J. Durkan, Cill Dara Thuaidh
  3. Caoimhghín Ó Caoláin, an Cabhán-Muineachán
  4. Seán Ó Fearghaíl, Cill Dara Theas
  5. Maureen O'Sullivan, Baile Átha Cliath Láir

Ballóid rúnda, an 10 Márta 2016

Iarrthóirí 5
Suíocháin 1
Vótaí iomlána bailí 157
Cuóta 79

Toghadh an Teachta Seán Ó Fearghaíl ar an gcúigiú comhaireamh.

Ghlac Dáil Éireann le Tairiscint maidir le Toghadh an Chinn Comhairle ar 14.37pm.