Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Doiciméid Leagtha

Doiciméad a leagadh

Ní mór duit clárú chun an feidhmchlár maidir le Doiciméid Leagtha a úsáid Seoladh leagan nua i mí na Nollag 2020; más rud é gur chláraigh tú roimh an dáta sin, beidh ort clárú arís. Seo treoir ghairid maidir le clárú.

Is doiciméid iad Doiciméid Leagtha a chuirtear go foirmiúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais d’fhonn tacú leis an bpróiseas daonlathach. Áirítear iontu tuarascálacha maidir le coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla. Déanann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde bainistíocht ar an bpróiseas ina leagtar doiciméid faoi bhráid na parlaiminte.

Doiciméid Leagtha le déanaí

Tá na Doiciméid Leagtha ar fáil ar an leathanach seo ar feadh tréimhse ama teoranta. Tíolacfar gach Doiciméad leagtha don Pharlaimint ag an gcéad lá suí an lá tar éis a leagan. Ní mór go bhfanfaidh na doiciméid ar an leathanach seo ar feadh 7 lá féilire tar éis an chéad lá suí. Fanfaidh na doiciméid atá oscailte roimh thairiscint neamhnithe ar an leathanach seo go dtí an dáta gur féidir iad a chur ar neamhní (i.e. 7, 10, nó 21 lá suí ag brath ar an Teach iomchuí)

Ní chuirtear aon doiciméid a bhaineann le fostaíocht chomhairleoirí speisialta ar fáil go poiblí mar gheall ar RGCS. Téigh i dteagmháil leis an gcomhlachas leagtha i gcomhair rochtana.

Déan cuardach sa chatalóg SLaT ar líne i gcomhair liosta iomlán na nDoiciméad Leagtha.
Cabhair

Féach gach doiciméad leagtha le haghaidh 7 lá féilire tar éis a gcéad lá suí, agus na cinn sin atá fós oscailte do thairiscint lena gcur ar neamhní.

86 torthaí

86 torthaí

Leathanach 1 de 5

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um Mí-Úsáid Drugaí (Oideasú agus Rialú Soláthair Cannabais chun Úsáide Liachta) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 237 de 2022).

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 - SEC38 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

20 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

20 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

An Bord Comhairleach Uisce. An Tuarascáil Bhliantúil, 2021.

An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2017 - SEC53 - (3)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

An tOrdú Flora (Cosaint), 2022 (I.R. Uimh. 235 de 2022).

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 - SEC8 - 4

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

20 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

20 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Comhchoiste um Chomhshaol agus Gníomhú ar son na hAerá...

Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide. Tuarascáil maidir leis an ngrinnscrúdú mionsonraithe ar an mBille fá Scéim um Thacaíocht Mhicrighiniúna. Bealtaine, 2022.

SO 100 Dáil, SO 77 Seanad

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Airgeadais

Tuarascáil ón Roinn Airgeadais don Oireachtas faoi Alt 2(5) d’Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002: Iúil - Nollaig 2021.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - (5)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
18 Beal 2022

Oifig an Ombudsman do Leanaí

Oifig an Ombudsman do Leanaí. An Tuarascáil Bhliantúil, 2021.

An tAcht um Ombudsman do Leanaí, 2002 - PARTII-CHAPV-SEC13 - 7

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
17 Beal 2022

An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart

Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart. Tuarascáil maidir leis an nGrinnscrúdú Réamhreachtach ar Scéim Ghinearálta an Bhille um Rialáil Cearrbhachais. Bealtaine 2022.

SO 100 Dáil, SO 77 Seanad

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
17 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Ráiteas Airgeadais Forordaithe) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 228 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

19 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

19 lá suí fágtha

Dáta leagtha
17 Beal 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2107 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT) agus Rialachán (AE) .../2022 lena mbunaítear plean ilbhliantúil bainistíochta don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2022) 171.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - (1)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
13 Beal 2022

An Roinn Airgeadais

Na Rialacháin um Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013 (Alt 48) (Inniúlacht Íosta) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 234 de 2022).

Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013 - SEC51 - (2)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
13 Beal 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin Iascaigh Mhara (Oibleagáid Uiscí an Iarthuaiscirt maidir le Gabhálacha a Thabhairt i dTír) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 224 de 2022).

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006 - SEC3 - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

18 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

18 lá suí fágtha

Dáta leagtha
13 Beal 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin Iascaigh Mhara (Bearta Teicniúla) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 223 de 2022) [a leagadh den chéad uair an 06/05/2022].

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006 - SEC3 - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
11 Beal 2022

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Na Rialacháin Cánach Fáltas Caipitiúil (Probháid Leictreonach) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 204 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 - PARTVI-SEC48 - A(5)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

17 lá suí fágtha

Dáta leagtha
9 Beal 2022

An Roinn Dlí agus Cirt

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Fáil agus Seilbh Arm agus Armlóin), 2022 (I.R. Uimh. 209 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

An Roinn Iompair

Na Rialacha Loingis Cheannaíochta (Suirbhéireacht ar Shuiteálacha Raidió), 2022 (I.R. Uimh. 222 de 2022).

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952 - SEC7

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Foirm Iarratais Fhorordaithe maidir le Fógra Faoisimh Fiachais), 2022 (I.R. Uimh. 215 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Foirm Iarratais Fhorordaithe maidir le Deimhniú Cosantach um Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais), 2022 (I.R. Uimh. 214 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Foirm Iarratais Fhorordaithe maidir le Deimhniú Cosantach um Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta), 2022 (I.R. Uimh. 213 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

An Roinn Taoiseach

An tOrdú um Acht na gCuideachtaí, 2014 (Alt 12A(1)) (Covid-19), 2022 (I.R. Uimh. 220 de 2022).

Acht na gCuideachtaí, 2014 - SEC12 - A(2)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

An Roinn Taoiseach

An tOrdú um an Industrial and Provident Societies Act, 1893 (Alt 14A(1)) (Covid-19), 2022 (I.R. Uimh. 219 de 2022).

Industrial and Provident Societies Act 1893 - SEC14A - A2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um Mí-Úsáid Drugaí (Oideasú agus Rialú Soláthair Cannabais chun Úsáide Liachta) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 237 de 2022).

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 - SEC38 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

20 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

20 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

An Bord Comhairleach Uisce. An Tuarascáil Bhliantúil, 2021.

An tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2017 - SEC53 - (3)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

An tOrdú Flora (Cosaint), 2022 (I.R. Uimh. 235 de 2022).

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 - SEC8 - 4

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

20 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

20 lá suí fágtha

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Comhchoiste um Chomhshaol agus Gníomhú ar son na hAerá...

Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide. Tuarascáil maidir leis an ngrinnscrúdú mionsonraithe ar an mBille fá Scéim um Thacaíocht Mhicrighiniúna. Bealtaine, 2022.

SO 100 Dáil, SO 77 Seanad

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
18 Beal 2022

An Roinn Airgeadais

Tuarascáil ón Roinn Airgeadais don Oireachtas faoi Alt 2(5) d’Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002: Iúil - Nollaig 2021.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - (5)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
18 Beal 2022

Oifig an Ombudsman do Leanaí

Oifig an Ombudsman do Leanaí. An Tuarascáil Bhliantúil, 2021.

An tAcht um Ombudsman do Leanaí, 2002 - PARTII-CHAPV-SEC13 - 7

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
17 Beal 2022

An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart

Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart. Tuarascáil maidir leis an nGrinnscrúdú Réamhreachtach ar Scéim Ghinearálta an Bhille um Rialáil Cearrbhachais. Bealtaine 2022.

SO 100 Dáil, SO 77 Seanad

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
17 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Ráiteas Airgeadais Forordaithe) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 228 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

19 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

19 lá suí fágtha

Dáta leagtha
17 Beal 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2107 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT) agus Rialachán (AE) .../2022 lena mbunaítear plean ilbhliantúil bainistíochta don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2022) 171.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - (1)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
13 Beal 2022

An Roinn Airgeadais

Na Rialacháin um Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013 (Alt 48) (Inniúlacht Íosta) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 234 de 2022).

Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú), 2013 - SEC51 - (2)

Reachtúil: Eile (níl aon tairiscint ann)

Dáta leagtha
13 Beal 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin Iascaigh Mhara (Oibleagáid Uiscí an Iarthuaiscirt maidir le Gabhálacha a Thabhairt i dTír) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 224 de 2022).

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006 - SEC3 - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

18 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

18 lá suí fágtha

Dáta leagtha
13 Beal 2022

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin Iascaigh Mhara (Bearta Teicniúla) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 223 de 2022) [a leagadh den chéad uair an 06/05/2022].

An tAcht Iascaigh Mhara agus Dlínse Muirí, 2006 - SEC3 - 2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
11 Beal 2022

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Na Rialacháin Cánach Fáltas Caipitiúil (Probháid Leictreonach) (Leasú), 2022 (I.R. Uimh. 204 de 2022).

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 - PARTVI-SEC48 - A(5)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

17 lá suí fágtha

Dáta leagtha
9 Beal 2022

An Roinn Dlí agus Cirt

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Fáil agus Seilbh Arm agus Armlóin), 2022 (I.R. Uimh. 209 de 2022).

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972 - SEC3A

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

An Roinn Iompair

Na Rialacha Loingis Cheannaíochta (Suirbhéireacht ar Shuiteálacha Raidió), 2022 (I.R. Uimh. 222 de 2022).

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952 - SEC7

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Foirm Iarratais Fhorordaithe maidir le Fógra Faoisimh Fiachais), 2022 (I.R. Uimh. 215 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Foirm Iarratais Fhorordaithe maidir le Deimhniú Cosantach um Chomhshocraíocht Socraíochta Fiachais), 2022 (I.R. Uimh. 214 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann

Na Rialacháin fán Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 (Foirm Iarratais Fhorordaithe maidir le Deimhniú Cosantach um Chomhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta), 2022 (I.R. Uimh. 213 de 2022).

An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 - SEC3 - 3

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

An Roinn Taoiseach

An tOrdú um Acht na gCuideachtaí, 2014 (Alt 12A(1)) (Covid-19), 2022 (I.R. Uimh. 220 de 2022).

Acht na gCuideachtaí, 2014 - SEC12 - A(2)

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Dáta leagtha
5 Beal 2022

An Roinn Taoiseach

An tOrdú um an Industrial and Provident Societies Act, 1893 (Alt 14A(1)) (Covid-19), 2022 (I.R. Uimh. 219 de 2022).

Industrial and Provident Societies Act 1893 - SEC14A - A2

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

15 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

15 lá suí fágtha

Barr
Roinn