Doiciméad a leagan

Tá an feidhmchlár nua maidir le Doiciméid Leagtha beo anois. Ní mór duit clárú chun é a úsáid, fiú má bhí tú cláraithe leis an seanchóras. Seo treoir ghairid maidir le clárú.

Is doiciméid iad Doiciméid Leagtha a chuirtear go foirmiúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais d’fhonn tacú leis an bpróiseas daonlathach. Áirítear iontu tuarascálacha maidir le coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla. Déanann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde bainistíocht ar an bpróiseas ina leagtar doiciméid faoi bhráid na parlaiminte.

Doiciméid Leagtha le déanaí

Tá Doiciméid arna Leagan le déanaí ar fáil ar an leathanach seo go ceann tréimhse theoranta. Tíolactar gach doiciméad arna leagan chuig an bparlaimint an chéad lá suí tar éis iad a leagan. Fanfaidh na doiciméid seo ar an leathanach seo go ceann 7 lá féilire tar éis a gcéad lá suí. Fanfaidh doiciméid atá in-neamhnaithe le tairiscint ar an leathanach seo go dtí go bhféadfar iad a neamhnú (i.e. 7, 10 nó 21 lá den Teach iomchuí).

Le haghaidh liosta iomlán de Dhoiciméid Leagtha, cuardaigh, le do thoil, catalóg SL&T ar líne.
Cabhair

Féach gach doiciméad leagtha le haghaidh 7 lá féilire tar éis a gcéad lá suí, agus na cinn sin atá fós oscailte do thairiscint lena gcur ar neamhní.

180 torthaí

180 torthaí

Leathanach 1 de 9

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/53/AE maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2021) 547.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - 1

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um an Acht Sláinte, 1947 (Ailt 31AB agus 31AD) (Covid-19) (Áitribh áirithe laistigh a oibriú) (Leasú) (Uimh. 4), 2021 (I.R. Uimh. 537 de 2021).

An tAcht Sláinte, 1947 - SEC5 - 5

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

21 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

21 lá suí fágtha

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um an Acht Sláinte, 1947 (Alt 31A - Srianta Sealadacha) (Covid-19) (Uimh. 2) (Leasú) (Uimh. 18), 2021 (I.R. Uimh. 536 de 2021).

An tAcht Sláinte, 1947 - SEC5 - 5

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

21 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

21 lá suí fágtha

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

An tOrdú Cúirte Dúiche (Táillí) (Leasú) (Uimh. 2), 2021 (I.R. Uimh. 534 de 2021).

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Airgeadais

An Roinn Airgeadais. An Plean Forfheidhmithe Earnála um Thús Áite do Leanaí: Nuashonrú - Meán Fómhair 2021.

An tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015 - SEC27 - 4

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

Private Security Authority

An tÚdarás Slándála Príobháidí. Na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020.

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí, 2004 - - (4)(b)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

Private Security Authority

An tÚdarás Slándála Príobháidí. An Tuarascáil Bhliantúil, 2020.

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí, 2004 - PARTII-SEC16 - (2)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuála...

An Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath. Na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite don tréimhse dhá mhí dhéag dar chríoch an 31 Lúnasa 2020.

Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018 - SEC22 - (4)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

Office of the Comptroller and Auditor General

Tuarascáil Speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste: Garda Cósta na hÉireann d’fháil feithiclí. Tuarascáil Uimhir 113. 14 Iúil 2021.

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 - SEC11 - (3)(b)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh. An Tuarascáil agus na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020. [a leagadh an chéad uair an 18/10/2021]

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005 - PARTII-SEC21 - 4

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Oideachais

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí. An Tuarascáil Bhliantúil, 2020.

An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 - SEC28 - (1)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le creat beart chun a chinntiú go soláthrófar frithbhearta leighis is iomchuí maidir le géarchéimeanna i gcás éigeandáil sláinte poiblí ar leibhéal an Aontais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2021) 577.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - (1)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil. An Tuarascáil Bhliantúil, 2020.

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995 - SEC9 - (3)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Taoiseach

Coimisiún Imscrúdúcháin (Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc). An Breitheamh Onórach Brian Cregan, Comhalta Aonair. An Deichiú Tuarascáil Eatramhach. 6 Deireadh Fómhair 2021.

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

Oifig an Chigire Príosún. Tuarascáil Imscrúdúcháin i ndáil leis na himthosca a ghabh le bás an Uasail F 2018 an 19 Márta 2018, le linn a bheith scaoilte go sealadach as Príosún Chorcaí. An dáta a foilsíodh í: an 21 Deireadh Fómhair 2021.

Acht na bPríosún, 2007 - SEC31 - (3)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

Oifig an Chigire Príosún. Tuarascáil Imscrúdúcháin i ndáil leis na himthosca a ghabh le bás an Uasail O 2019, a bhí 27 mbliana d’aois, le linn a bheith ar scaoileadh sealadach inathbhreithnithe as Príosún na mBan, Moinseo (Ionad Dóchas). An dáta a cuireadh an tuarascáil deiridh faoi bhráid an Aire lena foilsiú: an 31 Márta 2021. An dáta a foilsíodh í: an 21 Deireadh Fómhair 2021.

Acht na bPríosún, 2007 - SEC31 - (3)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Tuarascáil Bhliantúil na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 2020.

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
20 DFómh 2021

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Iascach Intíre Éireann. An Plean Corparáideach, 2021 - 2025.

An tAcht um Iascach Intíre, 2010 - SEC42 - Sub Section (1)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
20 DFómh 2021

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

An tOrdú Fostaíochta Earnála (An Earnáil Foirgníochta), 2021 (Dréacht).

An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015 - SEC17 - (4)

Reachtúil: Tairiscint ceadaithe ag teastáil

Dáta leagtha
20 DFómh 2021

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin um an gCiste Rásaíochta Capall agus Con, 2021 (Dréacht).

An tAcht um Rásaíocht Capall agus Con, 2001 - PARTIII-SEC12 - (13)

Reachtúil: Tairiscint ceadaithe ag teastáil

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/53/AE maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2021) 547.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - 1

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um an Acht Sláinte, 1947 (Ailt 31AB agus 31AD) (Covid-19) (Áitribh áirithe laistigh a oibriú) (Leasú) (Uimh. 4), 2021 (I.R. Uimh. 537 de 2021).

An tAcht Sláinte, 1947 - SEC5 - 5

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

21 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

21 lá suí fágtha

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

Na Rialacháin um an Acht Sláinte, 1947 (Alt 31A - Srianta Sealadacha) (Covid-19) (Uimh. 2) (Leasú) (Uimh. 18), 2021 (I.R. Uimh. 536 de 2021).

An tAcht Sláinte, 1947 - SEC5 - 5

Reachtúil: Oscailte do thairiscint lena chur ar neamhní

clock
Dáil Éireann

21 lá suí fágtha

clock
Seanad Éireann

21 lá suí fágtha

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

An tOrdú Cúirte Dúiche (Táillí) (Leasú) (Uimh. 2), 2021 (I.R. Uimh. 534 de 2021).

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Airgeadais

An Roinn Airgeadais. An Plean Forfheidhmithe Earnála um Thús Áite do Leanaí: Nuashonrú - Meán Fómhair 2021.

An tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015 - SEC27 - 4

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

Private Security Authority

An tÚdarás Slándála Príobháidí. Na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020.

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí, 2004 - - (4)(b)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

Private Security Authority

An tÚdarás Slándála Príobháidí. An Tuarascáil Bhliantúil, 2020.

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí, 2004 - PARTII-SEC16 - (2)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuála...

An Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath. Na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite don tréimhse dhá mhí dhéag dar chríoch an 31 Lúnasa 2020.

Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018 - SEC22 - (4)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

Office of the Comptroller and Auditor General

Tuarascáil Speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste: Garda Cósta na hÉireann d’fháil feithiclí. Tuarascáil Uimhir 113. 14 Iúil 2021.

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993 - SEC11 - (3)(b)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
22 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh. An Tuarascáil agus na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020. [a leagadh an chéad uair an 18/10/2021]

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005 - PARTII-SEC21 - 4

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Oideachais

Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí. An Tuarascáil Bhliantúil, 2020.

An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 - SEC28 - (1)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Sláinte

Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le creat beart chun a chinntiú go soláthrófar frithbhearta leighis is iomchuí maidir le géarchéimeanna i gcás éigeandáil sláinte poiblí ar leibhéal an Aontais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2021) 577.

Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú), 2002 - SEC2 - (1)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil. An Tuarascáil Bhliantúil, 2020.

An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995 - SEC9 - (3)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Taoiseach

Coimisiún Imscrúdúcháin (Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc). An Breitheamh Onórach Brian Cregan, Comhalta Aonair. An Deichiú Tuarascáil Eatramhach. 6 Deireadh Fómhair 2021.

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

Oifig an Chigire Príosún. Tuarascáil Imscrúdúcháin i ndáil leis na himthosca a ghabh le bás an Uasail F 2018 an 19 Márta 2018, le linn a bheith scaoilte go sealadach as Príosún Chorcaí. An dáta a foilsíodh í: an 21 Deireadh Fómhair 2021.

Acht na bPríosún, 2007 - SEC31 - (3)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Dlí agus Cirt

Oifig an Chigire Príosún. Tuarascáil Imscrúdúcháin i ndáil leis na himthosca a ghabh le bás an Uasail O 2019, a bhí 27 mbliana d’aois, le linn a bheith ar scaoileadh sealadach inathbhreithnithe as Príosún na mBan, Moinseo (Ionad Dóchas). An dáta a cuireadh an tuarascáil deiridh faoi bhráid an Aire lena foilsiú: an 31 Márta 2021. An dáta a foilsíodh í: an 21 Deireadh Fómhair 2021.

Acht na bPríosún, 2007 - SEC31 - (3)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
21 DFómh 2021

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Tuarascáil Bhliantúil na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 2020.

Neamhreachtúil

Dáta leagtha
20 DFómh 2021

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

Iascach Intíre Éireann. An Plean Corparáideach, 2021 - 2025.

An tAcht um Iascach Intíre, 2010 - SEC42 - Sub Section (1)

Reachtúil: Eile

Dáta leagtha
20 DFómh 2021

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

An tOrdú Fostaíochta Earnála (An Earnáil Foirgníochta), 2021 (Dréacht).

An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015 - SEC17 - (4)

Reachtúil: Tairiscint ceadaithe ag teastáil

Dáta leagtha
20 DFómh 2021

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Na Rialacháin um an gCiste Rásaíochta Capall agus Con, 2021 (Dréacht).

An tAcht um Rásaíocht Capall agus Con, 2001 - PARTIII-SEC12 - (13)

Reachtúil: Tairiscint ceadaithe ag teastáil